17. zasedání ÚV KSČM - prosinec 2015

13.01.2016 15:23

Prosincovému zasedání ÚV vévodilo téma, které bylo mimo předložené materiály. Jednalo se o švýcarskou anabázi M. Ransdorfa. Ten vystoupil a sdělil své stanovisko. Krátce řečeno sdělil, že není obviněn z trestného činu a je nutno na něj pohlížet jako na nevinného, že je přesvědčen o snaze švýcarské banky disponovat s cizími penězi a že průběh kauzy v českých médiích má podobu lynče (postupná prezentace spekulací, které se následně nepotvrdily).

Někteří členové vystoupili s návrhem usnesení na pozastavení členství M. Ransdorfa, jiní ho vyzývali k tomu, aby tak učinil sám a další ho zase hájili a dávali věc do souvislosti s jeho jasnými stanovisky k aktuálním problémům (Rusko, Ukrajina, migrace, pod.). V. Filip zdůraznil, že nejde o posuzování viny, nýbrž o posouzení škod rozhodnutí o pozastavení členství pro KSČM. I ostatní diskutující se této problematiky dotkli a to opět s názory rozdílnými.

 

 

Někteří zdůrazňovali, že škoda už vznikla a pozastavením členství nebude zmenšena, spíše naopak; a že je lepší počkat na další vývoj situace. Jiní měli názor opačný. V konečném hlasování zvítězil názor těch, kteří se domnívali, že je nutno počkat na další vývoj a M. Ransdorfovi tak členství pozastaveno nebylo.

Pokud jde o další materiály, byly projednány záležitosti se vztahem ke krajským a senátním volbám (Metodika a zásady vedení volební kampaně, Teze volebního programu a Hodnocení plnění krajských volebních programů).

Byly projednány také materiály programového charakteru a sice:

I. Přístupy k problému migrace s následujícími závěry:

v  Požadovat od vlády ČR a jejím prostřednictvím od EU, aby světové velmoci se více podílely na řešení příčin migrační krize, kterou nezavinili občané ČR. Břemeno nákladů na stabilizaci zemí původu a na pomoc utečencům v záchytných zemích by měly nést daleko více ony.

v  Požadovat od EU odpovědnost za regulaci migrace na její území s kontrolou množství a složení přicházejících, při respektu k suverenitě členských států - v tomto duchu revidovat Dublinské nařízení a systém byrokratických kvót.

v  Trvat na plnění úkolů EU při ochraně své vnější hranice podle Schengenské smlouvy, předcházet zločinnému převaděčství a obchodu s lidmi a posílit schopnost záchranných operací.

v  Odmítat sklony ke xenofobnímu populismu, čelit nárůstu rasismu a zejména aktivně bránit jeho nezákonným projevům. Prosazovat solidaritu s oběťmi imperialistických agresí a intervencí.

v  Zachovat a hájit ženevské konvence o právech uprchlíků. Podporovat taková opatření a zákony, které budou bránit individuální lidská práva uprchlíků a garantovat jejich důstojnost a jejich právo na azyl.

v  Ti, co se rozhodli anebo rozhodnou u nás žít a pracovat, musí dodržovat naše zákony a pravidla, měli by mít úctu k našim občanům a respektovat naše zvyklosti.

v  Podporovat zrychlení a zefektivnění azylového řízení s lidmi, kteří už v EU jsou, tak, aby byly chráněny zájmy našeho státu a našich občanů.

v  Dořešit statut lidí, kteří k nám nemíří, ale které nechce ani cílová země, a které není kam vracet.

v  Požadovat zpracování komplexní, transparentní a sociálně spravedlivou migrační, imigrační a také integrační politiku ČR na celostátní, krajské i místní úrovni.

v  Prosazovat zlepšení a zrychlení vymahatelnosti práva v oblasti migrace, zejména zvýšením kvality práce a stabilizací personálního složení všech složek bezpečnostního systému a složek podílejících se na humanizaci migrace a integraci do společnosti.

v  Diskutovat alternativní humánní přístup k migrační politice s ostatní levicí v Evropě, koordinovat své přístupy a budovat evropskou azylovou politiku zdola s respektem k potřebám sociálně nejslabších občanů zemí EU.

II. Přístupy KSČM k aktualizaci státní energetické koncepce s následujícími požadavky KSČM:

v  Upevnění strategické úlohy státu v odvětví energetiky se zaměřením na udržitelný rozvoj, efektivnost a řešení kvality života včetně zaměstnanosti.

v  Neprivatizovat dále ČEZ, zachovat strategické podniky ČEPS, MERO a ČEPRO ve výhradním vlastnictví státu a usilovat o posílení, resp. plné majetkové ovládnutí distribučních společností a dalších podniků velké energetiky ČR státem.

 

 

v  Uzákonění a schvalování energetických koncepcí Poslaneckou sněmovnou PČR.

v  Aktualizaci Surovinové politiky ČR z roku 1999 (patří mezi jednu z výchozích sektorových strategií).

v  Efektivní usměrnění cen paliv a energií Energetickým regulačním úřadem oproti zájmům přirozených monopolů, aby nedocházelo k nadměrnému zvyšování cen.

v  Bojovat za revizi kontroverzních směrnic EU o liberalizaci trhu s uhlím, ropou, zemním plynem, trhu s elektřinou, o obchodu s povolenkami na emise CO2 a o podpoře získávání OZE.

v  Přehodnotit energetickou legislativu ČR a EU, aby nedocházelo přednostně k řešení dílčích energetických úkolů na úkor důležitých potřeb společnosti.

v  Podporu úspor energie, zvyšování energetické efektivnosti a snižování konečné spotřeby energie na obyvatele.

v  Posilovat podíl obnovitelných zdrojů energie získávaných šetrnými a efektivními způsoby na celkovém zdrojovém mixu s ohledem na podmínky v ČR.

v  Podporu jaderné energetiky rozšířením JE Temelín a Dukovany a dalších kapacit pro bezpečné uložení jaderného odpadu, aby v roce 2040 mohlo být splněno procento energie vyráběné z jádra.

v  Vybudování teplovodů z jaderných elektráren v Temelíně, Dukovanech a dalších jaderných kapacit.

v  Podporu využívání kogenerace (pozn. kombinovaná výroba) tepla a elektřiny. Udržení soustav zásobování tepelnou energií a naplnění Národního akčního plánu energetické účinnosti.

v  Prosadit v oblastech dosavadní těžby uhlí potřebné investice do rozvoje a sociální stability oblasti včetně státního rozvojového programu na konverzi průmyslu v této oblasti.

v  Snížení používání nafty a zvýšení používání elektřiny a stlačeného zemního plynu CNG ve veřejné i soukromé dopravě.

v  Vytvoření lepších podmínek pro výstavbu liniových staveb (upravit stavební zákon).

(pozn. liniová stavba -  výrazně převládá délkový rozměr (komunikace, mosty, ...).

v  Zvýšit energetickou bezpečnost prostřednictvím povinného skladování zemního plynu v podzemních zásobnících (ne však na úkor zvýšení ceny plynu pro domácnosti).

v  Dobudovat takzvané ostrovní provozy pro případ tzv. blackoutu (pozn. blackout - výpadek dodávky elektřiny na rozsáhlém území, např. v souvislosti s náhlým skokovým zvýšením spotřeby elektrické energie).

v  Podporovat možnosti odplynování ložisek metanu.

Martin Juroška, člen ÚV KSČM za Ostravu