4. - mimořádné zasedání ÚV KSČM 22. 10. 2016

02.11.2016 09:12

Toto zasedání mělo původně na programu zejména záležitosti hospodářské. V souvislosti s novou právní úpravou hospodaření politických stran bylo nutno schválit novou hospodářskou směrnici KSČM. Ta znamená - zejména výraznější centralizaci jednotlivých účetních a ekonomických agend, ale např. také zřízení tzv. transparentních účtů pro jednotlivé typy voleb. Nová směrnice bude mít dopad také na hospodaření a účetnictví základních organizací. S uvedeným dopadem budou seznámeni hospodáři ZO prostřednictvím MěV KSČM.

Mimo to projednal ÚV KSČM také „Návrh postupu při výběru kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“, které proběhnou v příštím roce. V období od 15. 11. 2016 do 5. 1. 2017 budou moci základní organizace, okresní výbory, krajské výbory a výkonný výbor ÚV KSČM nominovat potenciální kandidáty do sněmovny. Na to pak navážou okresní konference, které do 15. 2. zvolí kandidáty za příslušný okres, popř. i navrhnou vedoucího kandidáta. Následně do 18. 3. 2017 pak krajské konference navrhnou pořadí kandidátů na kandidátní listině a zašlou ústřednímu výboru ke schválení.

Byla schválena i kritéria pro výběr kandidátů a vzorový volební řád. Uvedení kritérií a vzorového jednacího řádu je nad rámec tohoto článku, ale MěV KSČM by měl ZO KSČM a delegáty konference s nimi seznámit.

ÚV KSČM bylo také předloženo tzv. předběžné hodnocení voleb. Definitivní vyhodnocení bude předloženo až příštímu zasedání ÚV KSČM, ale k výsledku voleb směřovala většina diskuze, v níž se objevovaly kritické hlasy směrem k nejužšímu vedení, ale i hlasy volající po jednotě.

Vzhledem k tomu, že jsem byl zvolen do návrhové komise, nebyl jsem většiny diskuze účasten. Vystoupil jsem v ní však s kritikou vedení strany a rovněž přečetl výzvu ostravského městského výboru k vyvození odpovědnosti předsedy s. Filipa a místopředsedy s. Dolejše a žádost o jejich odvolání. Uvedení funkcionáři sami odpovědnost nevyvodili a odvolání nebylo dle stanov možné, to by se musela k ostravské výzvě připojit nejméně třetina okresních výborů.

Martin Juroška, člen ÚV KSČM za Ostravu