95 let od založení KSČ

05.05.2016 08:36

Současná složitost politické situace ve světě i každodenní domácí politické, ekonomické, sociální a další problémy vyžadují, aby strana byla činorodá, stmelená a jednotná, aby každý člen neustále obohacoval své znalosti, získával pravdivé informace o dění ve společnosti a nezapomínal na zkušenosti, které lze čerpat z historie vlastního národa, z pokrokových hnutí ve světě i historie strany.

Členové, kteří s ní prožili určitou část svého života si připomenou počátky levicového boje proti kapitalistické moci, proti represím dělníků a zbídačování nemajetných lidí. Připomenou si vznik samostatného Československého státu a složitosti zrodu strany související s bojem proti nepřátelským názorům vládnoucích elit a také ideový zápas mezi jednotlivými proudy levicového hnutí, který byl úspěšně uzavřen semknutostí levice, k níž došlo na březnové konferenci v roce 1921.

Tento proces vyvrcholil 14.-16. května 1921 na XIV.sjezdu Československé sociální demokracie, na němž došlo 15. května k ustavení Komunistické strany Československa, ke schválení jejího názvu a přístupu ke Třetí internacionále. Jde o akt velikého historického významu, o jeden z nejdůležitějších mezníků v dějinách československého dělnického hnutí, jehož 95. výročí si letos v květnu připomínáme.

Činnost strany byla velmi bohatá v každé z etap života naší země. Připomeňme si významnou úlohu strany v čele masových bojů dělníků, zemědělských dělníků a nezaměstnaných v období světové krize, boj strany za obranu demokracie a republiky proti fašismu, úlohu komunistů v národně osvobozeneckém boji a po porážce fašistického Německa a jeho spojenců a činnost strany při upevnění lidově demokratického zřízení.

Výsledky Komunistické strany Československa ve volbách do parlamentu Československé republiky v období tzv. první republiky (1918-1939) a po druhé světové válce (1946).

Rok

Umístění

Celkem hlasů

%

Počet mandátů

1925

2

934 223

13,20

41

1929

4

753 223

10,20

30

1935

4

849 495

10,32

30

1946

1

    2 205 658

40,14

93

 

Zdroj: Wikipedie_volby do parlamentu Československé republiky

 

Důležitou etapou bylo období budování socialistického státu. Přes všechny problémy jsme zaznamenali značný hospodářský růst. Společenský produkt se zvýšil 6,5 x a majetek země, který byl ve vlastnictví občanů Československa zhruba 7 x. Ekonomika se opírala o více než třinácti násobný růst průmyslové výroby. Rychlými tempy se rozvíjela hutní výroba, těžba černého i hnědého uhlí. Došlo k výraznému zvýšení objemu strojírenské výroby, chemického i potravinářského průmyslu. Nelze opomenout stavbu elektráren. Celkový instalovaný výkon vzrostl z 2 625 MW na 21 670 MW. Byly vybudovány jaderné elektrárny, 23 tepelných a 26 vodních elektráren. Nelze opomenout vybudování přehrad, například Oravy, Šíravy, Lipna, Orlíku, Slap, Vranova, Starých Hamer, Kružberka a dalších. Byly položeny tisíce kilometrů ropovodů, plynovodů a elektrovodů.

Rostla také zemědělská výroba a dosáhli jsme soběstačnosti v nabídce potravin. Úspěšně byl řešen bytový problém. K tomu dopomohla výstavba cca 1 200 000, panem Havlem vysmívaných, panelových bytů. Nelze nepřipomenout výstavbu a provozování jeslí, mateřských škol, učilišť, základních, středních a vysokých škol a právo na bezplatné vzdělání. Obdobně i výstavbu nemocnic, léčebných zařízení pro zdravotně postižené a těžce nemocné. Zaznamenali jsme pětinásobný nárůst lékařů, i výdej léků za symbolickou jednu korunu. Došlo také k rozmachu tělovýchovy, sportu a kultury.

K nejvýznamnějším výsledkům socialistické etapy patřilo nejen právo na práci, ale existence plné zaměstnanosti i zkracování pracovní doby bez újmy na mzdě. Uvedená a další fakta nelze zapomínat a měla by být součástí zejména propagandistické činnosti strany.

95. výročí založení KSČ a blížící se IX. sjezd KSČM je příležitosti k tomu, aby se strana stala opět ideově pevnou politickou silou, vycházející z marxisticko-leninského učení, ze stěžejních děl K. Marxe, B. Engelse a V. I. Lenina, ze soudružské spolupráce s komunistickými a dělnickými stranami a hnutími ve světě i v ČR. Aby přijala a realizovala reálný program přitažlivý pro námezdně pracující, pro zemědělské výrobce, řemeslníky a živnostníky a také pro pokrokovou inteligenci a mladou generaci. Má - li strana splnit své poslání, musí pod vedením zodpovědných stranických orgánů obnovit svůj marxisticko-leninský charakter a aktivitu svých funkcionářů i členské základny.

Ideologická komise MěV KSČM Ostrava