Beseda o životě v Luganské a Doněcké lidové republice

11.10.2018 12:35

V pondělí, dne 24. 9. 2018, se konala v budově MěV KSČM v Ostravě beseda o Donbasu. Pořádal ji MěV KSČM ve spolupráci s Česko-ruskou společností a MLOKem. Podělit se s posluchači se svými zážitky z cest do lidových republik Donbasu přišli předseda Společnosti přátel Luganské lidové republiky a Doněcké lidové republiky (dále Společnost) Jaromír Vašek a člen výboru Společnosti Ctirad Musil.
Na panelech a na stolech si mohli přítomní prohlédnout výstavu fotografií z Donbasu, která putuje po českých městech, a seznam a fotografie všech dětí, zabitých v této válce.
Na úvod besedy přítomné rozehřála píseň Společně vesele kráčet (rusky: Vmjestě veselo šagať) v podání Ani Jaskulské (7. třída) a dětí ze školního tábora Neposedové naší družební 13. ZŠ Naděžda v Alčevsku (Luganské lidové republiky).
Jaromír Vašek přiblížil posluchačům činnost Společnosti, svou jarní cestu do lidových republik, přítomnost delegace Společnosti v LLR v květnu t.r. a založení a činnost Českého kulturního centra Julia Fučíka v Lugansku. Zmínil se i o svých návštěvách škol a letních táborů i o nejrůznějších setkáních. Vašek komentoval své fotografie a videa z Donbasu, zejména ze svých návštěv frontových vesnic v DLR Spartaku, Trudovského, Alexandrovky a Zajceva. Vyprávěl nejen o těžkém životě obyvatel u fronty, ale i o svých návštěvách škol v Alexandrovce a Nikitovce, kde nehledě na pokračující ostřelování ze strany Ukrajiny (včetně ostřelování škol a dětí ve školním autobusu) probíhá normální výuka, děti se baví, zpívají, tančí, sportují a věnují se svým zájmům v nejrůznějších kroužcích. Přítomné Vašek seznámil i se žáky a učiteli družební 13. ZŠ v Alčevsku, ve které byla v květnu hostem i delegace Společnosti. Žáci členům delegace předvedli nádherný program ke Dni vítězství. Vašek neopomněl představit i Bohdanku Něščeret-Doču (7. třída 13. ZŠ), čestnou členku brigády Prizrak Alexeje Mozgového, neohroženou vlastenku, píšící básně o válce na Donbasu (její básně vyšly i v češtině ve slovanském almanachu Hej, Slované a v příloze Haló novin LUKu). Nedávno začala psát i prózu, první povídka se týká jejího přátelství s bývalým velitelem Prizraku Alexejem Mozgovým. Vašek ukázal přítomným fotografie z návštěvy delegace Společnosti u Bohdanky.
Po zodpovězení mnoha dotazů, přišlo na řadu překvapení ve formě přímého spojení po Skype s žačkou Bohdankou. Bohdanka se představila, pozdravila přítomné, pověděla o své činnosti a o škole, přednesla své dvě básničky, přečetla část své povídky a zodpověděla na dotazy. Přítomní byli překvapeni a potěšeni, Bohdance zatleskali a popřáli jí mnoho zdaru a hlavně mír na Donbasu.
Ctirad Musil objasnil posluchačům historický vývoj území Donbasu, příčiny a průběh Majdanu v roce 2014 v Kyjevě, převratu a občanské války. Neopomněl se zmínit o tragických událostech v Oděse 2. 5. 2014 a o formování odporu proti ukrajinskému fašismu v lidových republikách. Zmínil se o svých cestách na Donbas, návštěvě frontové linie v LLR, o svých setkáních a rozhovorech s nejrůznějšími lidmi. Vysvětlil nejrůznější názory místních lidí na současnou situaci a jejich přání. Ctirad si všímal i ekonomické a politické situace v lidových republikách. Na fotografiích ukázal obchody plné zboží, nejrůznější místní výrobky, reklamy, státní obchody a trhy. Zodpověděl i na mnohé dotazy.
Děkuji předsedovi MěV KSČM, Ing. Martinu Juroškovi, pol. prac. MěV Janu Havelkovi, předsedovi Městské rady Česko-ruské společnosti Karlu Šestákovi a členu MLOKu Viktoru Dinkovovi za poskytnutí prostor a za zorganizování této besedy, která se konala v klidné a přátelské atmosféře. Poděkování patří i účastníkům besedy, kteří na místě přispěli částkou 1.860,-Kč. Pro podporu činnosti Společnosti přátel LLR a DLR  je možno přispět na účet číslo 1602900027/3030.

Jaromír Vašek

předseda Společnosti přátel LLR a DLR

 

Jaromír Vašek

předseda Společnosti přátel LLR a DLR