Březnové jednání Zastupitelstva MSK

03.04.2019 08:46

Stávající vedení kraje nenaslouchá občanům

 

Na březnovém Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje bylo na programu 117 materiálů. Největší debata se dle očekávání vedla k materiálu o dalším fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná –Ráj, p. o. – pracoviště Orlová. Danou problematikou se zabývalo Zastupitelstvo kraje již na předešlém zasedání. Stejně jako v prosinci tak i nyní přišli před budovu Krajského úřadu demonstrovat stovky obyvatel zejména ze spádové oblasti Orlové, která zahrnuje cca 55 tisíc osob. Lékaři, zdravotní personál ale i obyvatelé projevovali hlasitý nesouhlas s plánovanými opatřeními, které přichystalo vedení nemocnice spolu s Radou kraje. Materiál obsahoval tři varianty opatření. První dvě znamenaly přesun akutních lůžek z orlovské nemocnice na pracoviště v Karviné a Havířov. Představovaly by tak omezení dostupnosti pro spádovou oblast. Varianta třetí, která zachovávala rozsah stávající péče měla podporu zastupitelů KSČM.

Bohužel byla hlasy koalice ANO, ODS a KDU-ČSL prohlasována varianta, která přinese v horizontu 2 let značné změny. Zároveň se změnil model personální unie, který byl zaveden předchozím vedením kraje. Ti kdo hlasovali pro tuto variantu zcela ignorovali argumenty lékařů, sester, představitelů samosprávy Orlové i opozičních zastupitelů Lidé z Orlové a okolí se obávají zhoršením dostupnosti lékařské péče i z důvodu aktuálně chybějícího zdravotního personálu. Do nemocnice s útlumem bude velmi těžké získávat kvalitní lékaře. S rozhodnutím koalice se neztotožnilo ani vedení města Orlové a požádalo o stanovení podmínek, za kterých by Moravskoslezský kraj převedl nemocnici do jejich správy.  Následujícím materiálem, se kterým zastupitelé za KSČM nesouhlasili a hlasovali proti němu byla dotace na zajištění Dnů NATO. Zde bylo požadováno 4,95 mil. Kč a jednalo se o téměř dvojnásobné meziroční navýšení. Diskuze o tom, zda má být na program jednání zařazen se vedla i o materiálu který obsahoval záměr založit novou střední školu, tzv. Technické lyceum, které by mělo být realizováno ve spolupráci s VŠB-TUO. Odhadovaná investice výstavby nové budovy školy v základní variantě je odhadována na více než 100 mil. Kč. A v případě vytvoření komplexního moderního vzdělávacího centra inspirovaného podobnými institucemi v ČR i zahraničí se náklady mohou pohybovat v rozmezí 500 mil. Kč až 1 mld. Kč. Tyto finanční prostředky zatím nejsou v rozpočtu kraje připraveny a členy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost nebyl tento materiál projednán a byl z jednání výboru vyřazen. Tento záměr nebyl projednán ani ve Finančním výboru ani na Investiční komisi. Další postup v tomto projektu si jistě vyžádá další nutnou politickou diskusi vč. stanoviska opozice.K již bohužel tradičním bodům patří informace o postupu jednání o dokončení tzv. „Prodloužené Rudné“. Zde se očekává obnovení stavebních prací v průběhu letošního roku. S postupem jednání se mohou občané seznámit na webové stránce www.prodlouzena-Rudna.cz Je smutné, že těchto nedostavěných 400 m silnice stále způsobuje dopravní komplikace zejména obyvatelům Ostravy.Za zmínku stojí i „Návrh na uzavření Memoranda o společném postupu při vyjednávání podpory pro uhelné regiony z evropských fondů v období 2021 až 2027“. Toto memorandum uzavírají kraje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Tyto regiony se v roce 2018 zapojily do iniciativy Evropské komise s názvem Evropská platforma pro uhelné regiony v transformaci. Do budoucna se počítá s vyčleněním finančních prostředků určených na transformaci těchto uhelných regionů. Proto by si tato činnost zasloužila větší pozornost ze strany vedení kraje, než jen ojedinělé výjezdy představitelů do Bruselu bez zpětného informování o dosažených výsledcích jednání. Zastupitelé za KSČM podpořili dotaci Hasičskému záchrannému sboru ve výši 20,8 mil Kč na zabezpečení úkolů v podniku Hyundai Motors. Dále 17 mil Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic a investiční účelovou dotaci ve výši 5 mil. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje. V oblasti kultury zastupitelé za KSČM podpořili provoz šesti profesionálních divadelních souborů na území Moravskoslezského kraje částkou 9,4 mil. Kč. Z nich 4 se nachází přímo na území města Ostravy (Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o., Divadlo loutek Ostrava, Komorní scéna Aréna a Národní divadlo moravskoslezské. Současně byla v tomto materiálu podpořena i Janáčkova filharmonie Ostrava. Stranou nezůstala ani podpora sportovních aktivit. V rámci podpory dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019“ byla i díky podpoře našich zastupitelů rozděleno mezi více než sto žádostí téměř 15 mil. Kč.

 

                                                                                                                                       Ivan Strachoň

                                                                                                                               člen Zastupitelstva MSK