Devět priorit IX. sjezdu KSČM

04.06.2016 16:35

Své cíle můžeme uskutečnit jen díky podpoře většiny občanů, ve spolupráci s  nimi. Proto vítáme otevřenou diskusi o našich záměrech a potřebách společnosti.

My jsme se ze své minulosti poučili a své chyby nehodláme opakovat.

Důrazně budeme prosazovat oprávněné požadavky občanů. Skutečně důsledné řešení hlavních problémů společnosti ale přitom umožní až nový sociálně spravedlivější systém, o jeho prosazení a budování hodláme usilovat.

Respektujeme rovnost všech forem vlastnictví, budoucnost ale vidíme ve společenském vlastnictví výrobních prostředků. Podporujeme rozvoj družstevních a komunálních podniků.

Chceme více demokracie, větší propojení přímé a zastupitelské, zákon o obecném referendu, znemožnění vzájemného prorůstání moci ekonomické, politické, mediální a jiné, objektivitu veřejnoprávních médií, omezení byrokracie a efektivní fungování státní a veřejné správy.

Právo na dostupné a důstojné bydlení, kvalitní zdravotní péči, sociální zabezpečení a vzdělání považujeme za nezadatelná práva člověka. O naplnění těchto práv usilujeme. Požadujeme důsledné vymýcení chudoby, sociálního vyloučení a skutečně rovné příležitosti pro všechny.

Školství musí být prioritně financované z veřejných zdrojů, prosazujeme komplexní řešení podpory živé kultury a ochrany kulturního dědictví, stejně jako podporu masové tělovýchovy a sportu.

Požadujeme spravedlivé mzdy a důstojné důchody, trváme na progresivním zdanění zisků především nadnárodních korporací a oligarchů.

Podporujeme přechod k ekonomicky, ekologicky a sociálně udržitelnému životu, zastavení devastace krajiny a půdního fondu, zavedení důsledných opatření proti znečišťování životního prostředí a zajištění práva na vodu.

Prosazujeme mírovou politiku. Chceme sociální, ekonomicky výkonnou a ekologickou Evropu sjednocenou na základě rovnoprávnosti všech států a národů s vlastní bezpečnostní politikou. Budeme usilovat o vystoupení ČR z paktu NATO. Armáda ČR musí sloužit především k obraně občanů naší země.

Požadujeme důsledné omezení ekonomické migrace. Uprchlická krize je důsledkem účelového vměšování do vývoje rozvojových zemí a účet musí hradit především viníci - agresoři. Prosazujeme nulovou toleranci nejen k terorismu, ale také k projevům neofašismu a nacionalismu.