Dubnové zasedání Zastupitelstva města

01.05.2019 12:57

5. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 10. 4. 2019. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM; jeden byl omluven. Projednáno mělo být 59 materiálů, nicméně projednáno bylo 61 materiálů (dva materiály byly dány tzv. na stůl). Obohacením tohoto zasedání byla přítomnost našeho poslance parlamentu České republiky soudruha Luzara.

Před schvalováním programu 5. zasedání zastupitelstva města oznámil primátor města, že zaniknul politický klub volební strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD). Byl nahrazen novým politickým klubem s názvem Jednotní, který bude dále fungovat ve stejném složení jako předchozí politický klub SPD. Na návrh primátora města Ostravy byla provedena změna v původně navrženém programu tak, že materiál s názvem „Sanace nesaturované zóny-Laguny Ostramo“ byl zařazen k projednání ihned po bodu Informace o činnosti orgánů města. Zasedání dále probíhalo v souladu se schváleným programem a jednacím řádem ZMO. Poměrně bohatá diskuse se rozpoutala k Informacím o činnosti orgánů města, do které se aktivně zapojili ss. Babka, Juroška, Foldynová. Zastupitel s. Babka kritizoval stanovisko kontrolního výboru parlamentu ČR, kterým byla navržena změna koncepce sanace z tzv. aktivní sanace na pasivní sanaci, což znamená, že původně navržená koncepce, která zahrnovala úplnou dekontaminaci lagun, včetně odvozu zpracovaných kalů a úpravu prostoru lagun tak, aby byla využitelná v souladu s územním plánem města Ostravy, by měla být nahrazena tak, že laguny by měly být zapouzdřeny do tzv. sarkofágu. Toto tzv. řešení, zdá se, nebere ohledy na lidi bydlící v okolí lagun, nic méně je o hodně lacinější. Požadoval, aby ZMO zaujalo ke způsobu sanace lagun zcela jasné stanovisko, které by mělo pomoci podstatně zvýšit tlak na vládu ČR. Soudruh Juroška se pak dotázal na osud přímých přenosů a záznamů z jednání. Náš návrh na posledním jednání ZMO těsně neprošel. Primátor však slíbil, že se přenos a záznamy ze ZMO bude zabývat. Bylo sděleno, že v současné době jsou prověřovány technické možnosti a přesnější informace bude podána na květnovém jednání ZMO. Takže uvidíme příště.

Také soudružka Foldynová se zapojila do diskuze dotazy na akce primátora souvisejícími s účastí primátora na jednání Svazu měst a obcí a setkání primátora s velvyslancem Nizozemska. Po odpovědích primátora Macury následovalo projednávání materiálu „Sanace nesaturované zóny-Laguny Ostramo“. Po jadrné diskuzi do níž se zapojil zejména s. Babka, a ve které vystoupil i poslanec s. Luzar byl přijat návrh soudruha Babky na změnu usnesení, kterým ZMO jednoznačně deklarovalo podporu tzv. aktivní sanaci lagun.

 

Dalšími stěžejními materiály, které ZMO projednávalo, byly dvě zprávy, a to „Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2018“  a  „Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za rok 2018“, které přednesli ředitel městské policie ČR  a ředitel městské policie Ostrava. Statistické údaje ze zpráv jasně dokumentují zlepšující se bezpečnostní situaci v Ostravě (MPO). Přesto z úst s. Jurošky zazněla kritická slova na činnost MPO, jako doprovod asistentů v městské hromadné dopravě. Strážníci se tak nemohou věnovat své hlavní činnosti, kterou by mělo být zabezpečování veřejného pořádku. Nicméně na návrh s. Babky byla usnesení obou materiálů doplněna o poděkování za práci v oblasti bezpečnosti všem příslušníkům obou zmíněných sborů. Primátor slíbil, že se optimalizací spolupráce mezi MPO a asistenty dopravy DP bude zabývat. Jak to dopadne? Uvidíme. Tuto záležitost jistě nenecháme usnout. ZMO bylo dále přijato navržené usnesení k materiálu „Smart Innovation Center, s.r.o. - "skelet", aktuální vývoj“, kde ZMO projednalo přípisy společnosti Smart Innovation Center a rozhodlo o odmítnutí úpravy Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky. Vzhledem k tomu, že se jedná o smluvní pokuty ve značné výši, je téměř jisté, že spor bude v budoucnu pokračovat. Přes dobré zodpovězení dotazů s.Jurošky z předchozího zastupitelstva, nebylo dle názoru tazatele dostatečně vysvětleno fungování a rozšíření distribuční sítě jednorázových kreditních jízdenek tak, aby umožňovalo bezproblémovou dostupnost této veřejné služby všem potenciálním cestujícím MHD po zrušení papírových jízdenek, které je připravováno na začátek příštího roku. Také „Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu SMO“, o rozšíření účelu použití byla zastupiteli schválena. Tímto aktem byla účelová investiční dotace navýšena o 55.960.590 Kč na 421.770.990 Kč bez DPH. Dokončení rekonstrukce včetně kolaudace by mělo proběhnout 2020/21. Nezbývá, než doufat, že se tak stane, a že žádost o navýšení dotace byla konečná. Ostatní nejmenované materiály týkající se zcizování a nákupů nemovitostí, návrhů na svěření nemovitostí Městským obvodům, návrhu na nové přísedící soudu, návrhu na poskytnutí investičních příspěvků právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, souhlasů s uzavřením dohod u projektů CLARIO a URBACT III a další byly většinou zastupitelů také schváleny.

Podrobnější informace o průběhu zastupitelstva a o vystoupení našich zastupitelů na 5. zasedání  ZMO  lze v případě zájmu nalézt na webových stránkách města Ostravy.

                                                                                           Zbyněk Šebesta, člen klubu KSČM ZMO