Evropská unie – včera a dnes

31.03.2014 21:47

V květnu 2014 se zúčastníme voleb poslanců do Evropského parlamentu. Pro možnost vysvětlení některých otázek týkajících se Evropské unie, aspoň některá fakta.

1.    Evropský parlament  se neustále vyvíjí. V roce 1952 bylo založeno Evropské společenství uhlí a oceli a předchůdce Evropského parlamentu se nazývalo Shromáždění. Jeho členové ( 6 států) byli poslanci národních parlamentů. Shromáždění mělo pouze poradní schůze.

Poslanci se nesdružují podle státní příslušnosti, ale vytváří politická seskupení podle hlavních politických proudů v Evropě.

Parlament má rozmanité výbory a výsledky jejich jednání jsou předkládány k hlasování plenárnímu zasedání parlamentu. Nyní je EU složena z 28 členských států.

2.    Evropský parlament je složen z politiků členských států, přímá volba na 5ti leté období.

Má 751 poslanců ( nejvíce Německo 99, nejméně Malta 5, ČR 21).

Hlavní úkoly:

·      účast na zákonodárném procesu v EU,

·      přijímání rozpočtu EU,

·      uplatňování demokratické kontroly dohledem nad výkonnou mocí EU.

3.    Rada Evropské unie (rada ministrů) je složena ze zástupců vlád více členských             států – ministrů. Rozhodnutí rady je přijímáno buď jednomyslně nebo kvalifikovanou většinou.

Jednomyslnost – návrh lze zamítnout, i když proti němu hlasuje jen jeden zástupce členského státu. Existuje právo veta.

Kvalifikovaná většina – členským státům je přidělen různý počet hlasů a tím je jednotlivý členský stát přinucen přijmout rozhodnutí, pro které třeba nehlasoval.

 

4.    Evropská komise je na členských státech nezávislá a jedná v obecném zájmu EU.

Je politicky výkonný orgán. Skládá se z 25 komisařů, každý zodpovídá za určitou oblast politiky. Komisaři jsou jmenováni vládami členských států, schvalování Evropským parlamentem na 5 let.

Komise je iniciátorem, správcem a kontrolorem, má výhradní právo iniciativy, může          i sama vydávat předpisy a dohlížet na dodržování předpisů EU. Důležitou úlohu má v souvislosti s uzavíráním mezinárodních obchodních dohod za EU.

5.    Další instituce EU jsou:

·          Evropský soudní dvůr a soud prvního stupně

·          Evropský účetní dvůr

·          Hospodářský a sociální výbor

·          Výbor regionů

·          Evropská centrální banka

·          Evropský Veřejný ochránce práv

Vyjádřená fakta jsou jen minimem o složení EU, jejím poslání, systému smluv a nejsou zde vyjádřená pozitiva a negativa fungování. Otázek tohoto obsahu může být hodně a je možno na ně reagovat.

Z uvedeného vyplývá, jak nesmírně záleží na lidech, kteří nás v EU zastupují a vyjadřují zde zájmy a potřeby občanů ČR.

Na další dotazy ohledně činnosti EU budeme reagovat.

Z materiálu informační kanceláře EU

zpracoval Vladislav Fák