Informace k volbám do Evropského parlamentu

03.04.2019 08:47

Termín voleb   

Volby do EP se stejně jako jiné volby v ČR konají v pátek a sobotu-konkrétně 24. a 25. května 2019. V pátek je možné volit od 14.00-22.00 hod., v sobotu od 8.00-14.00 hod. (v jiných členských zemích probíhají volby až do neděle, takže konečné výsledky nového složení europarlamentu budou známé nejspíše 26. května večer. Volební orgány nesmějí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území EU).

 

Jak se volí do EP

Do EP se volí poměrným systémem. V jednotlivých zemích se nicméně volby liší, především tím, jaké množství hlasů je potřeba získat, aby strana dosáhla na mandát. V České republice se volby do EP podobají sněmovním volbám, tedy strana uspěje tehdy, pokud získá více než 5% všech hlasů. V ČR se volí 21 euro-poslanců (v jiných zemích je tzv. uzavírací klausule nižší, mnohde stačí pro úspěch např. 4,3% nebo i méně).

 

Průběh vlastních voleb

Voliči vybírají své kandidáty prostřednictvím hlasovacích lístků. Každé politické uskupení má vlastní lístek s registračním číslem a jmény kandidátů. Hlasovací lístky by měli voliči obdržet do poštovních schránek nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Pokud se tak nestane nebo volič lístky ztratí, obdrží volič náhradní lístky ve volební místnosti. Ve volební místnosti volič nejdříve prokáže svou totožnost (občanský průkaz či platný pas) a získá tak obálku, do které za plentou vloží jeden vybraný lístek strany, které chce dát hlas. Pokud volič vloží do obálky více lístků, bude jeho hlas neplatný-na to dávejte velký pozor!! Na hlasovacím lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost (preferenční hlas). Kroužkování není povinné, volič nikoho preferovat nemusí. Pokud volič zakroužkuje více kandidátů, volební komise vyhodnotí lístek, jako kdyby byl bez kroužků, žádný z kandidátů preferenční hlas nezíská. Lístek jako celek bude však platný a hlas se započítá pro vybranou volební stranu jako celek. A ještě nezapomeňte-volič při volbách musí jít vždy za plentu, i když má hlasovací lístek upravený z domova! Voleb se může zúčastnit každý občan EU s hlasovacím právem. V ČR může volit každý občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a občan jiného členského státu EU, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky. Občané volí v místě svého trvalého bydliště. V případě, že v době voleb se budou nacházet jinde a chtít se voleb zúčastnit, mohou využít možnosti nechat si vystavit voličský průkaz. Ten jim tentokrát neumožňuje volit v zahraničí, ale pouze v jiném okrsku na území ČR! Ale pozor při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze obdržet duplikát! Hlasovací lístky získají voliči na volební průkaz až ve volební místnosti. O volební průkaz může volič požádat ode dne vyhlášení voleb a to osobně na úřadu městského obvodu, u něhož je zapsán ve stálém seznamu voličů do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb úřadu městského obvodu. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Ze závažných zdravotních důvodů mohou voliči, kteří nejsou schopni přijít do volební místnosti, požádat obvodní úřad nebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi o přenosnou volební urnu. Tuto možnost mohou využít jen ti, kteří se nachází na území okrsku, kde volí. Komise např. nemůže přijít s volební urnou do nemocnice, která se sice nachází v Ostravě nebo dokonce v městském obvodu, ale patří už do jiného okrsku.

 

                                                                                                                                 Zpracoval: Milan Peša