Informace ke krajským a senátním volbám

09.10.2012 20:50

Ve dnech 12. - 13. října 2012 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

 

Krajská zastupitelstva jsou volena jednou za čtyři roky a představují volený samosprávný orgán.

Z členů krajských zastupitelstev jsou následně voleni členové rady kraje – výkonných orgánů samosprávy - a krajští hejtmani.

 

Senátní volby se konají jednou za dva roky a dochází při nich k obměně třetiny mandátů. Senátoři jsou voleni na 6 let.  Senátní volební obvod č. 71 zahrnuje městské obvody Ostrava – Jih, Proskovice, Polanka. Za KSČM kandiduje Ing. Leo LUZAR

 

Jak tedy můžete hlasovat v letošních podzimích volbách?

·         volit mohou občané ČR, kteří dosáhli věku alespoň 18 let

·         první kolo senátních voleb a voleb do krajských zastupitelstev: v pátek 12. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin

·         případné druhé kolo senátních voleb:  pátek 19. října od 14.00 do 22.00 hodin  a v sobotu 20. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin

·         volí se ve volebních místnostech v rámci celé ČR.

·         nově lze do zastupitelstev krajů hlasovat na voličský průkaz, ale jen v územním obvodu kraje dle místa trvalého pobytu

·         nejpozději 3 dny před volbami jsou voličům distribuovány hlasovací lístky, v případě ztráty či poškození obdržíte novou sadu lístků a obálku přímo ve volební místnosti. Pouze při druhém kole voleb do Senátu obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

·         po prokázání totožnosti a státního občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem je voliči umožněno hlasování

·         pro volby do zastupitelstev krajů: za zástěnou ve volební místnosti volič vloží do obálky jeden lístek

      s politickou stranou, hnutím či koalicí, který se rozhodl volit, a obálku s lístkem vhodí do volební schrán- 

      ky. V našem případě se jedná o volební lístek s číslem 43.

         - preferenční hlasy: lze zakroužkovat nejvýše čtyři kandidáty uvedené na jednom vybraném hlasovacím             lístku, kterým volič dává přednost. Pokud takto získá kandidát nejméně pět procent platných hlasů, obdr-            ží případný mandát přednostně. 

·         pro volby do Senátu: za zástěnou ve volební místnosti volič vloží do obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat, hlasovací lístek se nijak neupravuje. V našem případě se jedná o hlasovací lístek s číslem 6.

·         při společném konání voleb do Senátu a zastupitelstev krajů je třeba hlasovací lístek pro volby do Senátu vložit do žluté úřední obálky a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů do šedé úřední obálky, jinak je neplatný

·         v případě závažných (zdravotních) důvodů lze požádat obecní úřad nebo v den konání voleb  okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni 2 členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou

Počet zastupitelů se odvíjí od počtu obyvatel kraje. V našem kraji se volí maximální počet, tj. 65 zastupitelů. Podle § 21 odst. 3 Zákona o volbách do zastupitelstev krajů pak politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje.

V přípravě na nadcházející volby věnujte zvýšenou pozornost zabezpečení účasti voličů – členů KSČM i našich sympatizantů

                                 Zdeněk Začal, předseda volebního štábu