Informace pro voliče k volbám do Poslanecké Sněmovny PČR 10/2021

04.10.2021 20:50

   Základní údaje

President republiky vyhlásil volby na dny 8. a 9. 10. 2021. Volby budou probíhat v časech: 8.10.-14.00-22.00 hod., 9.10.-8.00-14.00 hod. Státní volební komise určila losem na svém jednání 7. 1. 2021 Ústecký kraj krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí pro volby do PS PČR. To znamená, že voliči v zahraničí budou hlasovat pouze pro kandidátky z Ústeckého kraje. Zvolen poslancem může být každý právoplatný kandidát, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let. Volit je možné také v zahraničí na zastupitelských úřadech a konzulárních úřadech, pokud nejsou vedeny konzulárními úředníky. V únoru 2021 Ústavní soud vstoupil do příprav na volby, zrušil některé části zákona, který sněmovní volby upravuje. Poslanecká Sněmovna zákon během cca 3 měsíců upravila. Úprava se netýká způsobu voleb, nově se upravuje přepočet hlasů a jsou stanoveny nové hranice pro vstup do PS-pro 2-koalici 8%, pro 3-koalici 11%, 5% pro jednu kandidátku zůstává.

 

Aktivní volební právo

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl nejméně 18 let věku. Ve volební místnosti se volič prokazuje občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, při hlasování v zahraničí pouze cestovním pasem. Volič volí osobně-zastoupení není přípustné. Pokud nemá sebou volební lístky (měly by být dodány do domácnosti nejpozději 3 dny před konáním voleb) nebo je má poškozené, volební komise na požádání vydá lístky nové. Volič se musí odebrat do prostoru určeného pro úpravu volebních lístků. Kromě voliče nesmí být přítomen nikdo další, nejde-li o voliče, který nemůže sám upravit hlasovací lístek a vložit jej do obálky pro tělesnou vadu anebo nemůže číst či psát. S takovým voličem smí být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků další volič (starší 18 let, nikoliv nedospělí mladiství), ne však člen okrskové komise. Také za voliče, který není schopen z výše uvedených důvodů osobně vložit úřední obálku do volební urny, to může udělat jiný volič. Volič, který z nějakých závažných důvodů nemůže volit ve volební místnosti, může požádat obvodní úřad-a ve dnech voleb okrskovou komisi-o umožnění hlasování mimo volební místnost. Dva členové komise pak přijedou s přenosnou volební schránkou. Upozorňujeme naše ZO, že na sekretariátě MěV KSČM jsou k dispozici předtištěné žádanky k žádosti o přenosnou volební schránku-ty lze předat před volbami příslušnému městskému obvodu nebo v době voleb předsedovi okrskové volební komise. Takto nelze hlasovat mimo území České republiky. Dále také volič, který z nějakého důvodu nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o vystavení voličského průkazu-s ním lze přijít k volbám na kterémkoliv místě v ČR i jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O vydání průkazu lze požádat nejpozději 7 dní před konáním voleb příslušný obvodní úřad. Žádost musí být podána v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Volič do úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek. Na kandidátní listině může volič udělit tzv. preferenční hlasy a to nejvíce u 4 kandidátů, které tímto zvýhodní. Kandidát, který obdrží preferenční hlas alespoň od 5% své strany či koalice ve svém kraji, se může předsunout i před kandidáty zařazené na kandidátní listině výše. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku než označení preferencí-např. škrknutí či změna jmen, připsání jiných jmen apod. -nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Pokud dá volič preferenční hlas více než 4 kandidátům, na preferenční hlasy se nebere zřetel a započítává se lístek ve prospěch dané strany či koalice.

 

 

 

Zvláštní způsob hlasování

Podle přijatého zákona i v letošních volbách mohou voliči, kteří budou v karanténě/izolaci z důvodu nemoci covid-19, využít speciální způsoby hlasování a to: 1) hlasováním u volebního stanoviště za silničního motorového vozidla. V každém okrese vznikne volební stanoviště pro průjezd vozidlem. Tímto způsobem je možné odevzdat hlas již ve středu 6.10.-dva dny před běžným termínem voleb. 2) hlasováním z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno. Do nahlášených zařízení přijede speciální komise. Hlasování proběhne ve čtvrtek 7.10 a pátek 8.10. 3) Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. V takovém případě je nutné do středy 6.10. požádat krajský úřad o příjezd speciální komise pro hlasování.Ta dorazí ve dny voleb a svůj hlas hodíte do přenosné volební schránky. ALE POZOR! Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. 9. 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav pro část území ČR z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

                                                                                                                                       Zpracoval: Milan Peša