Informace pro voliče ke krajským a senátním volbám 2. -3. 10. 2020

03.07.2020 10:29

A) Volby do zastupitelstva kraje

Volby do zastupitelstev krajů probíhají podle zákona č.130/2000Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Z něj vyjímáme:
Právo volit má každý státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
 

Překážky ve výkonu volebního práva:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
 

Distribuce hlasovacích lístků: hlasovací lístky rozesílá krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny před dnem voleb a všem okrskovým volebním komisím (dále jen OVK) v den voleb. V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují. V takovém případě krajský úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území kraje s uvedením správného údaje. Neobdrží-li volič hlasovací lístky domů, požádá ve volební místnosti o jejich vydání a obdrží je od OVK.
Voličské průkazy: v krajských volbách mohou použít voličské průkazy jen občané s trvalým pobytem na území České republiky. V takovém případě volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku,na jehož stálém seznamu je zapsán,vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu voličů a do jeho výpisu pro OVK. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu  kraje,kde jsou vyhlášeny volby. S voličským průkazem tedy může volič hlasovat pouze na území kraje, kde má trvalý pobyt. Pro příklad: Pokud je volič z Ostravy, může si vyřídit voličský průkaz a  v případě dovolené nebo návštěvě v době voleb v jiném okrese MS kraje tam může na voličský průkaz volit. Voličský průkaz u krajských voleb není vydáván Čechům trvale žijícím a zapsaným pro volby v zahraničí. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo nejpozději 7 dnů přede dnem voleb u obecního úřadu. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Ale pozor: na voličském průkazu není fotografie,takže nenahrazuje doklad totožnosti-ten musíte mít sebou ve volební místnosti. A také pozor na ztrátu nebo odcizení voličského průkazu,neboť náhradní průkaz se nevydává.
 

Zásady hlasování:Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Neprokáže-li svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. Od OVK pak obdrží volič úřední obálku a odebere se za plentu k vložení hlasovacího lístku do obálky.Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s jinými volbami,musí být úřední obálky do zastupitelstva kraje barevně odlišeny od obálek pro jiné volby. Stejným způsobem musí být odlišeny hlasovací lístky.Pozor:v Ostravě to takto bude jen ve senátním volebním obvodu č.72,kde proběhnou obojí volby-týkat se to bude Poruby,Vřesiny, Krásného Pole, Martinova, Plesné, Pustkovce, Svinova, Třebovic. Pozor také na záměnu obálek-v případě chybného vložení hlasovacího lístku je hlas neplatný. V prostoru pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem a to ani člen OVK.S voličem,který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst a psát,může být v prostoru určeném pro úpravu jiný volič,nikoliv však člen OVK. Podobně za voliče,který není schopen vložit úřední obálku do volební schránky,může tak učinit jiný volič,nikoliv však člen OVK. Na hlasovacím lístku,který vloží do úřední obálky,může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit,kterému z kandidátů dává přednost (tzv. preferenční hlasy.) Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech voleb OVK,aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu, pro který byla OVK zřízena.V takovém případě vyšle OVK k voliči s přenosnou volební schránkou své 2 členy s úřední obálkou  a hlasovacími lístky(pro usnadnění požadavku na přenosnou volební schránku jsou k dispozici žádanky na MěV KSČM a na sekretariátech OKR Ostrava 3 a 4). V případě hospitalizace v nemocničním zařízení (jen ale na území MS kraje!) má volič možnost v krajských volbách volit na voličský průkaz.V takovém případě musí požádat OVK,která má ve svém volebním okrsku dané nemocniční zařízení, o možnost volit do přenosné volební schránky, a to ve spolupráci s personálem nemocničního zařízení,který by měl mít informace o postupu při zajištění volebního práva hospitalizovaných voličů ze strany příslušného obecního úřadu. O vydání voličského průkazu musí ovšem volič požádat předem, a to u obecního úřadu dle místa trvalého bydliště. Tato možnost přichází tedy v úvahu především u plánované hospitalizace. Výjimečně může nastat situace,že hospitalizovaný volič bude mít trvalé pobyt ve volebním okrsku, do jehož území spadá také nemocniční zařízení. V takovém případě by mohl volit do přenosné volební schránky bez voličského průkazu. V případě, že volič je neplánovaně hospitalizován ve dny voleb a nedisponuje voličským průkazem nebo nemá trvalý pobyt ve volebním okrsku, do jehož území spadá rovněž dané nemocniční zařízení, nemá možnost v nemocnici volit.
 

B) Volby do Senátu
Senátní volby se řídí zákonem č.247/1995Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Z něj uvádíme:
Do Senátu volíme každé 2 roky třetinu senátorů. Do Senátu může být zvolen každý volič, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40let. Kandidatura je podmíněna složením kauce 20 000Kč. Kauce je vrácena kandidátům, kteří v 1. kole získali alespoň 6% hlasů. Odlišnost senátních voleb od ostatních je v tom,že se konají podle většinového systému ve volebních obvodech na území ČR. Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů.V případě,že se tak nestane v 1.kole,proběhne druhé kolo šestý den po ukončení hlasování v 1.kole.V něm se utkají pouze 2 kandidáti, kteří se v 1.kole umístili na prvních dvou místech.Dojde-li ve 2.kole k nerozhodnému výsledku, rozhodne o vítězi los.
U distribuce hlasovacích lístků platí pro první kolo stejná pravidla jako u voleb krajských(doručení 3 dny před dnem voleb.) U druhého kola obdrží volič hlasovací lístky až ve volební místnosti ve dny voleb. Volič vždy vkládá do obálky jeden hlasovací lístek,který nijak neupravuje ani nekroužkuje.Jinak z hlediska dalších pravidel jsou zásady hlasování shodné s krajskými volbami.Jen u překážek volebního práva do Senátu jsou oproti krajským volbám stanoveny jako překážka omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. U voličských průkazů platí zase to,že volič na voličský průkaz může volit do Senátu jen ve volebním okrsku spadajícím  do volebního obvodu,kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.Popřípadě může volič volit v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu,kde jsou vyhlášeny volby,jde-li o voliče, který nebydlí na území ČR.

                                                                                                                   Zpracoval: Milan Peša