Informace z 11. zasedání ÚV KSČM

07.07.2014 06:46

Zasedání ÚV se zabývalo zejména hodnocením výsledku voleb do EP,  přípravou voleb do obecních zastupitelstev  a do Senátu PČR. Na základě hodnocení voleb byly schváleny následující závěry:

·      Zajistit do budoucna průběžnou prezentaci práce poslanců EP za KSČM v mezivolebním období,

·      Důležitá témata řešená EP více diskutovat v mezivolebním období jak v Haló novinách, tak na sociálních sítích a v internetových médiích,

 

 

 

·      Více se zaměřit na otázku řešení ukrajinské krize - jak k jejímu řešení můžeme přispět v rámci EP,

·      V případě opakovaných a vážných excesů ze strany některých kandidátů s nimi nepočítat pro nominaci v dalších volbách a v krajním případě zvážit i jejich odvolání z kandidátní listiny jako varování pro ostatní,

·      Provést inventuru a doplnění vybavenosti KV a OV na kampaně (petiční stolky, slunečníky, loga KSČM, pásové heslo „S lidmi pro lidi“, skládací party stan apod.),

·      Zvážit do budoucna, zda místo centrálního roznosu novin poštou neuzavřít spíše rámcovou smlouvu a roznos realizovat objednávkou KV KSČM, nebo prostředky vynaložit na velkoplošnou reklamu.

Hodnocení voleb do EP bylo předmětem největšího počtu diskusních příspěvků. Převažovalo kritické hodnocení volebního výsledku a některých rysů volební kampaně. V několika příspěvcích zazněla kritika agentury, která volební kampaň realizovala.

Problematikou hodnocení voleb do EP a v návaznosti na připravované podzimní volby jsem se zabýval ve svém vystoupení rovněž já. Poukázal jsem na skutečnost, že z hodnocení voleb bychom se měli zejména poučit a že poučení dle mého mínění není dostatečné. Pokud jde o volby do Senátu, měli bychom se zaměřit zejména na to, že se jedná o komoru Parlamentu a prezentovat více politická témata (církevní restituce, minimální mzdu, majetková přiznání, zdanění prázdných nájemních bytů, apod.), neboť prezentace jen kandidátů nepovede mezi našimi voliči k žádoucí mobilizaci, protože jsou to právě naši voliči, kteří jsou skeptičtí k potřebnosti této parlamentní komory jako takové. Na tuto skepsi jsme doplatili již v evropských volbách, kde jsme se rovněž měli více v kampani zaměřit na vnitropolitická témata.

Dále jsem vyjádřil přesvědčení, že 85 % výsledku je závislé na obrazu aktivity našeho poslaneckého klubu a vyzval jsem k tomu, aby klub pravidelně překládal návrhy zákonů a aby stranické centrum v návaznosti na tuto aktivitu připravovalo kampaně, které budou tuto aktivitu prezentovat (letáky, plakáty, facebook, apod.). V rámci přípravy na nadcházející volby byly schváleny materiály, které obsahují náměty na tvorbu volebních programu, byly prezentovány centrální propagační materiály a schválen harmonogram úkolů.

Mimo volební problematiku se ÚV zabýval také přístupy k vytvoření národní státem vlastněné komerční banky, která je součástí našeho programu. Materiál byl analytický a zmapoval možnosti, které by mohly vést k budoucímu založení takové instituce, zejména využití stávajících institucí, tzn. Českomoravské záruční a rozvojové banky a Poštovní spořitelny, popř. jejich propojením.

ÚV KSČM rovněž projednal a schválil zřízení Ústředního institutu politického vzdělávání, který by měl zabezpečovat dvousemestrální vzdělávání pro členy a sympatizanty KSČM v oblasti marxistické filosofie, politické ekonomie, sociálních věd, práva a politické organizace. Výuka bude probíhat jednou měsíčně vždy v rozsahu 6 hodin a náklady (včetně cestovních) budou hrazeny centrálním stranickým rozpočtem.

Martin Juroška, člen ÚV KSČM