Informace z 15. zasedání zastupitelstva SMO

17.04.2016 19:45

Na jednání zastupitelstva (23. 3. 2016) bylo přítomno 51 zastupitelů. 4 zastupitelé byli omluveni. Jednání zastupitelstva zahájil primátor Macura. Zastupitelé a hosté uctili minutou ticha úmrtí pana Čočka čestného občana Ostravy a obětí teroristických útoků v Bruselu. K uctění památky obětí teroristického útoku v Bruselu byla Nové radnice nasvícena v barvách Belgie.

Na programu bylo 70 bodů jednání. Staženy z jednání zastupitelstva byly body 34, 35, 53, 69 a nově zařazen bod 70. Na základě přihlášek do diskuze k jednotlivým bodům programu ze strany občanů byly předřazeny tyto body jednání 3, 5, 44 a 48 po bodu 2 programu jednání zastupitelstva. Soudruh Juroška navrhl úpravu pořadí jednání zastupitelstva tak, aby předřazené body programu byly projednány v řádném pořadí, které nebylo schváleno. Poté byl program jednání zastupitelstva schválen.

V bodě dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava (SMO) a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem SMO zastupitel za ČSSD Palyza položil dotaz na radního Semeráka.

 

 

Jednalo se o jeho vyjádření v tisku na adresu zástupců KSČM a ČSSD v dozorčích radách. Omluvil se zástupcům KSČM za svoje vyjádření v tisku, ale naopak napadl zastupitele ČSSD. Zastupitel za ČSSD Palyza se k tomuto vyjádření vyjádří po poslechnutí zvukového záznamu na příštím zasedání zastupitelstva. Zastupitel za ČSSD Hařovský hovořil o čerpání důlní vody z dolu Jeremenko a o možnosti využívání této vody buď jako pitné nebo jako léčebné.

K bodu jednání návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016 se rozpoutala dlouhá debata o smysluplnosti této akce. O finančním krytí. O údajné propagaci Ostravy i když se akce koná v okrese Nový Jičín. O požadavku zastupitele Hařovského o navýšení podpory, která jako samostatný bod nebyla podpořena zastupiteli: pro 9, proti 11, zdrželo se 28. Poté bylo hlasováno o původním návrhu usnesení, které bylo schváleno: pro 40, proti 6, zdrželo se 2, nehlasovalo 3. Proti zdrželo se hlasování a nebo nehlasovalo bylo 9 z 10 zastupitelů za KSČM. Tím jsme dali jasně najevo, že nesouhlasíme a nepodporujeme žádné akce, které jsou pod hlavičkou NATO.

Dalším bodem programu ke kterému byla podrobná a dlouhá diskuze byla průběžná zpráva o forenzních auditech (podstatou forenzního auditu je odhalení a vyšetření podvodného jednání). Primátor Macura přednesl úvodní slovo k danému bodu. Soudruh Babka žádal, aby se k forenzním auditům, které byly nařízeny radou města Ostravy, mohli vyjádřit zástupci dotčených firem. Jednalo se o OZO, DP Ostrava, Městskou nemocnici Fifejdy a Ostravské komunikace. OZO auditováno nebylo. Ostravské komunikace nebyly k výsledkům auditů pozvány. DP Ostrava nebyl seznámen s výsledky auditů. Městská nemocnice Fifejdy byla s výsledky auditů seznámena a pracuje na odstraňování nedostatků. Po rozpravě byl návrh usnesení přijat. O dalším postupu, jak bude s audity nakládáno bude zastupitelstvo informováno na příštím jednání zastupitelstva.

Po překonání problémových bodů jednání se další jednání zastupitelstva neslo ve věcné a pracovní atmosféře. Byly projednány body týkající se: záměrů a  prodejů, nákupů, směny a darů pozemků, poskytnutí neinvestičních dotací do oblasti školství, na rekonstrukci vzduchotechniky krytého bazénu v Porubě, na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách, vyhlášení výběrového řízení na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement pro rok 2016, návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, úprav v rozpočtu SMO, úpravy statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, poskytnutím dotací na ozdravné pobyty pro tyto děti na období od 1. 11. 2016 do 30. 4. 2017, peticí občanů na ulici Jurečková.

Podrobnější informace lze nalézt na internetových stánkách statutárního města Ostravy, www.ostrava.cz nebo u jednotlivých zastupitelů města Ostravy.

Ing. Jopek Miroslav, zastupitel města za KSČM