Informace z 20. zasedání zastupitelstva města

02.11.2016 09:26

20. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 19.10.2016. Jednání ZMO se zúčastnilo 9 zastupitelů za KSČM. Na program ZMO bylo zařazeno celkem 60 materiálů.

Primátor v úvodu zasedání představil nového starostu Hošťálkovic - pana Mgr. Jurečku. S potěšením sdělil, že Městský stadion obdržel titul stavba roku v soutěži Stavba roku 2016 a také získal cenu veřejnosti. Pak ještě dal ve známost, že pan zastupitel Středula již není členem klubu ANO 2011. Zasedání dále probíhalo v souladu se schváleným programem a jednacím řádem ZMO.

U projednávání informativní zprávy k náměstí Dr. E. Beneše primátor seznámil zastupitele s tím, že městu byl dne 18.10.2016 doručen rozsudek, ve kterém se konstatuje, že odstoupení společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. od smlouvy bylo oprávněné. Nicméně proti takovému rozsudku se město Ostrava odvolá. Takže kausa, která může mít významný dopad do hospodaření města, bude dále pokračovat.

Poměrně bohatá diskuse se rozpoutala k materiálu „Forenzní audit vybraných společností s majetkovou účastí města“, kde soudruh Babka konstatoval, že nemůžeme souhlasit s tím, jak byly audity zadány. Také se dá říci, že presentace výsledků auditů poškodila jednotlivé společnosti a že došlo k devastaci důvěry, což se týká zejména Městské nemocnice. Řekl, že vybraná auditní společnost neodvedla dobrou práci a odpovědnost za to padá především na vedení statutárního města.

V rámci podnětů občanů byla předložena i petice proti záměru výstavby nové tramvajové trati v Porubě (ulice Bedřicha Nikodéma, Průběžná, 17. listopadu). Tady soudruh Juroška vznesl požadavek na předložení projektu na jednání ZMO, aby jej mohli zastupitelé zodpovědně posoudit. Tento požadavek byl akceptován. Bylo přislíbeno, že k problematice bude svolán pracovní seminář.

I „Návrh obecné vyhlášky, kterou se mění Statut města Ostravy“, se setkal se značnou kritikou nejen opozičních zastupitelů, ale i starostů. Starostové měli připomínky zejména k novému článku 22, který dle jejich názoru omezoval pravomoci městských obvodů. Po připomínkách a pozměňovacích návrzích, a to i našich zastupitelů s. Babky a Jurošky, bylo nové znění článku 22 z usnesení vypuštěno. S touto úpravou pak bylo usnesení schváleno.

K materiálu „Území Karolina“ bylo sděleno, že společnost Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. odstoupila od realizace 3. a 4. etapy na Karolině, což znamená, že se odstoupením statutární město Ostrava stává opět vlastníkem nemovitostí, zatímco společnost Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. vlastnického práva k nemovitostem pozbývá. Usnesení k tomuto materiálu zastupitelé za KSČM podpořili.

Dále je třeba říci, že zastupitelé za KSČM nepodpořili návrhy na vyhlášení soutěží k veřejnému prostoru náměstí Msgre. Šrámka a ulice Umělecké. Měli jsme pochybnosti o smyslu takových architektonických soutěží. Měli jsme za to, že úpravu těchto prostorů může město zvládnout vlastními silami, a to i s ohledem na vzniklé náklady. Návrhy usnesení k oběma materiálům však byla většinou hlasů přijata.

Dalším z materiálů, ke kterému jsme měli připomínky, a ke kterému jsme přednesli pozměňovací návrhy, byl materiál s názvem „Návrh metodiky pro sestavování rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017“. Zde bylo námi navrhováno, aby do metodiky byla zakomponována bezplatná doprava dětí od 6 do 15 let a také, aby bylo do metodiky zapracováno snížení ceny dlouhodobé jízdenky pro čtyři zóny na úroveň ceny dlouhodobé jízdenky pro jednu zónu. Dopady těchto změn by neznamenaly takový zásah do rozpočtu města, který by nebylo možno akceptovat. Dle našeho názoru by se vzhledem k prostředkům alokovaným v rozpočtu jednalo o marginální zásah. Přínosy tohoto řešení by byly značné např.: podpora setrvání mladých lidí v Ostravě, zastavení úbytku cestujících v MHD, zvýšení dostupnosti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit zvýšením mobility občanů, pozitivní dopad na oživení centra i na životní prostředí. Bohužel tyto naše návrhy nebyly přijaty a usnesení bylo přijato v původním znění.

Podrobnější informace o průběhu zastupitelstva a o vystoupení našich zastupitelů na 20. zasedání ZMO lze v případě zájmu nalézt na webových stránkách města Ostravy.

Zbyněk Šebesta, člen klubu KSČM ZMO