Informace z 23. zasedání ZMO - leden 2017

04.02.2017 08:58

Na pořad jednání bylo připraveno celkem 36 materiálů. Po úvodních stálých bodech - schválení programu, určení ověřovatelů daného zasedání, ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města - předložil primátor k projednání informaci o činnosti orgánů města. Z této vyplynula připomínka Markéty Vysloužilové, občanky z Poruby, zástupkyně petičního výboru, jehož cílem je vyloučení plánované stavby tramvajové trasy k obchodnímu domu Glóbus, na nedodržení lhůt dle zákona o poskytování informací ze strany magistrátu a poukaz za vysokou cenu dokladů (2.388,- Kč), kterou musela zaplatit jako odpověď na její stížnost. Primátor vyjádřil stěžovatelce omluvu za pozdní odeslání materiálů a jeho odpovědi způsobené kolizí vánočních svátků. Pokud šlo o cenu zaslaných materiálů, její výše byla ovlivněna cenou odborného posudku na připravovanou tramvajovou trať. V rámci tohoto bodu vystoupil i soudruh Ing. Šebesta s žádostí, aby se věnovala větší pozornost současné nefunkčnosti některých pojízdných schodů na Svinovských mostech. Odpovědí byl odkaz na čekání na obdržení náhradních dílů.

Následoval blok materiálů předkládaných primátorem města. Nejprve byly odsouhlaseny body obsahující spolupráci města v oblasti podpory podnikání a inovací s Moravskoslezským krajem včetně promítnutí institucionálních otázek kolem Vědeckotechnologického parku Ostrava, a.s. Klub KSČM nepodpořil návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě a Dnů vzdušných sil Armády České republiky 2017, zvláště když původně navržený obnos 2 300 tisíc Kč navrhl primátor zvýšit na dva a půl miliónů. Ing. Macháček připomněl primátorovi jeho loňský slib, při schvalování této dotace, podle kterého jeho cílem je snížení této částky ze strany města.

Zřejmě ústředním bodem předmětného zasedání zastupitelstva města byl materiál označený jako „Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 - 2023“. V úvodním slově primátor zdůraznil priority strategie, jimiž je Ostrava jako metropole regionu, jako zdravé město, které vidí bohatství v lidech. Obsah strategického plánu nebyl koncipován jen úzkou skupinkou lidí, ale nalezl zapojení údajně 20 tisíc lidí a ze strany odborníků přijalo účast 319 osobností.

Strategický plán je pouze základní rámec pro budoucí rozvoj města, který je otevřeným dokumentem s možností přístupu k potřebným korekcím, které nepochybně vyvolá sám život. Na strategii bude navazovat Akční plán, který bude konkretizovat a aktualizovat strategické cíle základního materiálu. Pro veřejnost bude připravena komunikační verze s cílem stručně, srozumitelně a zároveň atraktivně informovat o zadáních strategie.

V rámci diskuze vedle občanů vystoupili členové klubu KSČM zejména s. Ing. Juroška, který poukázal na to, že v dokumentu není zmínka o oblasti bydlení, že sice jde o otevřený materiál, který bude průběžně doplňován, nicméně daná oblast by měla být logicky zahrnuta do vlajkových projektů strategie. Soudruh JUDr. Babka vidí v předloženém strategickém plánu zdroj informací, z něhož budou jednotlivé politické strany a hnutí čerpat náměty do svých volebních programů. Podle jeho názoru chybí ve strategii akcent na řešení problematiky vody a tepla z pohledu potřeby města, což zahrnuje nezbytnost sledování a ovlivňování ceny těchto medií a zejména eliminace odtoku finančních prostředků ve formě dividend do zahraničí. V rámci vystoupení s dotazy, připomínkami a podněty občanů města se vedle pravidelně diskutujících s opakující se problematikou vystoupil pan Skalka s poukazem na nevytopené autobusy DPO, poškozování majetku městského dopravce, bezpečnosti zastávek Stodolní, v Přívoze – B. Němcové, Palackého apod. Zvláště doporučoval v zájmu bezpečnosti cestujících navýšení účasti příslušníků MěPO. Tento příspěvek si za svůj převzal k řešení s. Macháček. K dané věci vystoupila i soudružka Y. Sekeráková s dotazem, jak řeší řidiči DPO agresívní skupiny cestujících při nenastupování do dopravního prostředku předními dveřmi. Vzhledem k tomu, že generální ředitel DPO a.s. nebyl přítomen, odpovídal radní JUDr. Semerák, který se omezil pouze na bezpečnost se snahou  zajistit asistenci příslušníků MěPO při spolupráci s revizory DPO.

Zastupitelstvo města odsouhlasilo návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v oblastech sociální péče a protidrogové prevence, vyhlásilo výzvu v oblasti kultury “750. výročí první písemné zmínky o městě“ na podporu projektů připomínající historii města Ostravy a určilo rozpočtové krytí 850 tisíc Kč. Podle s. Babky, který nemá potřebné informace, je tento počin města neodpovídající významu daného výročí a měl by být průnikem aktivizace institucí, které město zřídilo od muzea počínaje přes různé příspěvkové organizace. Primátor se zavázal v této věci na příštím zastupitelstvu předložit komplexní materiál.

Většinou zastupitelů bylo přijato usnesení, podle kterého zastupitelstvo navyšuje investiční účelové dotace na DK POKLAD, s.r.o. o 20 miliónů Kč na jeho rekonstrukci. Dnes kulturní památka po 55-ti leté existenci potřebuje nezbytnou rekonstrukci. Původní rozhodnutí v roce 2014 znělo na 150 miliónů Kč. Po různých peripetiích při realizaci záchovné akce se situace s dokončením díla dostala do celkové předpokládané potřeby 218.970.400,- Kč.

Klub KSČM nevyjádřil podporu při hlasování o vyhlášení mezinárodní soutěže o návrh na řešení rekonstrukce budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava, protože ji považuje za nadbytečnou a z hlediska předpokládaných finančních nákladů (2.884.640,- Kč) předraženou.

V ostatních projednávaných materiálech zastupitelstva v majetkové sféře a životního prostředí došlo převážně ke shodě. Na počátku měsíce února se má uskutečnit pracovní seminář členů zastupitelstva, jehož náplní bude návrh sanace území dříve užívaného společností OSTRAMO a návrh připravovaného Strategického plánu města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025.

Příští - 24. zastupitelstvo města je naplánováno na středu 1. 3. 2017 od 9.00 hod. v budově Nové radnice a všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Zprávu podává: Ivan Štefek, zastupitel SMO za KSČM