Informace z 24. zasedání ZMO dne 1. 3. 2017

06.04.2017 17:14

Jednání zastupitelstva se účastnilo 51 zastupitelů z 55 zvolených. Na programu bylo 59 bodů jednání. Zastupitelé za KSČM byli v plném počtu - deset zastupitelů. Po procedurálních záležitostech a schválení programu jsme se zabývali jednotlivými body programu. Informace o činnosti orgánů města a dotazy a připomínky na oprávněné zástupce právnických osob, se obešly bez obstrukcí a sporných témat. V bodě žádosti Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ se otevřela věcná diskuze o tomto „žhavém“ tématu, kdy padaly argumenty proč hlasovat pro. Z opačného pólu zazněl příspěvek JUDr. Babky, který věcnou a faktickou argumentací oponoval podporovatelům této petice a navrhl protinávrh, aby se žádost spolku Lungta nepodpořila. Tento návrh nebyl přijat a ani k hlasování o vyvěšení vlajky nebylo přijato usnesení. Tibetská vlajka se tedy na radnici nebude vyvěšovat.

Dalším bodem byla informativní zpráva o programu oslav 750. výročí první zmínky o městě Ostrava. Jedná se o živý materiál, který se v postupem času může měnit. Informace lze nalézt na webových stránkách www.ostrava750.cz.

Dále jsme se zabývali změnou stanov a navržením členů představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a volbou členů dozorčí rady společnosti Vítkovice Aréna a.s. a Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy.

Po polední přestávce byl na pořadu bod jednání dotazy, připomínky a podněty občanů města. V tomto bodě občané vznášeli dotazy na ekologizaci městské hromadné dopravy v Porubě, na rozvoj VTP v Porubě a jiné.

V rámci jednání jsme projednali body majetkoprávní tj. nabytí majetku, převody majetku, nákupy pozemků, prodeje pozemků, neprodeje pozemků.

Mezi body programu, které si zasloužily delší a konstruktivní diskuzi patřil bod Akční plán Strategického rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023, kdy s. Šebesta nezpochybňoval opodstatněnost této strategie, ale poukázal na fakt, že situace jak projekty dostat do strategie je popsána dostatečně, ale o tom, jak tyto projekty odstranit ze strategie, pokud již nebudou vyhovovat době a času, není ani zmínka. Další projednávané body programu jako byly Generel oprav, rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava do roku 2030, Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017-2021 a Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017-2025 se nesly ve věcné diskuzi, kdy se nezpochybňuje nutnost těchto strategii i nutnost investovat do městského zdravotnického zařízení.

Zasedání pokračovalo projednáváním účelových a neinvestičních dotací na rok 2017, které se rekrutovaly do oblastí vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd, do oblasti rodinná politika, podpory osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví, volný čas, školství, tělovýchova a sport a vrcholový sport.

Příští - 25. zastupitelstvo města je naplánováno na středu 5. 4. 2017 od 9,00 hod. v budově Nové radnice a všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Zprávu podává: Miroslav Jopek, zastupitel SMO za KSČM