Informace z 26. zasedání zastupitelstva SMO

02.06.2017 21:37

Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy se konalo 10. 5. 2017. Přítomno bylo 50 zastupitelů, z toho za KSČM 8, omluven byl s. Josef Graňák a s.Vít Macháček.

Po schválení programu byly projednávány jednotlivé body. Nejprve to byly informace o činnosti orgánů města a dotazy na zástupce právnických osob, založených nebo zřízených Statutárním městem Ostrava. Zastupitelé za KSČM měli tyto dotazy:

S. Juroška: Doprava - Pozastavení provozu některých linek pro nedostatek řidičů. Odpovídal radní JUDr. Semerák s odůvodněním, že se situace řeší tak aby řidičů bylo dostatek. K zavedení zastávek na znamení odpověděl, že v některých místech je tato možnost velmi účelná.

Mgr. Radek Přepiora: žádal informovat veřejnost jak probíhá řešení jeho žádosti, která se týká změny vyhlášky o čipování psů. Primátor odpověděl, že žádný problém u čípovací vyhlášky není. Vyhláška platí a je v pořádku. Mgr. J. Kovács informoval o tom, že se připravuje změna vyhlášky o plošném očkování psů a je možné, že tam bude zakotveno také čipování psů.

Bod 3. Podnět občana: Mgr. Radek Přepiora reagoval na „Odpověď na podnět občana Ing. Novotného“. Odpověď je nic neříkající a ve své podstatě to ani žádná odpověď  není. Vyzval zastupitele, aby nehlasovali o tomto bodě a nechali vypracovat odpověď, která jednou provždy vyřeší celou situaci týkající se zásobování teplem. Na jeho připomínku reagoval primátor s odůvodněním, že odpověď panu Novotnému již byla vypracovaná a doručena. Je zcela vyčerpávající a na jejím obsahu není co měnit.

Po té vystoupil s. JUDR. Štefek - předseda kontrolního výboru. Všem sdělil, že kontrolní výbor se v celé šíři podnětem Ing. Novotného zabýval a podrobně prozkoumal jeho jednotlivé argumenty. K tomuto jednání byl p. Novotný také přizván. Kontrolní výbor vydal své usnesení a považuje celou situaci za vyřešenou.

S. Šebesta reagoval na situaci týkající se končící smlouvy na dodávku tepla od společnosti VEOLIA a.s. tím, že období uzavřené smlouvy na dodávku tepla končí v letošním roce. Bude nutné uzavřít novou smlouvu, která bude platit od příštího roku.

Primátor informoval, že po vzájemné dohodě bude smlouva s Veolií uzavřena a budou se hledat argumenty pro stanovení ceny tepla v této smlouvě tak, aby byla výhodná pro naše občany.

Další projednávané body:

Ø  Poskytnutí  dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Michálkovicích,

Ø  Udělení Ceny města Ostravy In memoriam paní Věře Špinarové,

Ø  Úprava Jednacího řádu zastupitelstva,

Ø  Rozvojová zóna Hrušov - další postup města,

Ø  Zánik předkupního práva - Změna vlastníka budovy RED HAUS.

Dotazy, připomínky a náměty občanů :

V tomto bodě vystoupili, mimo jiné, představitelé sdružení „Slezská Pro život“, kteří nesouhlasí s vydáním kolaudačního rozhodnutí pro domy ve Slezské Ostravě, lokalita „Na Najmanské“. Uvedené domy byly zkolaudovány jako domy pro bydlení. Do těchto domů se mají nastěhovat nepřizpůsobiví občané. Sdružení žádá prošetření vydání tohoto kolaudačního rozhodnutí odborem výstavby ve Slezské Ostravě a žádají o sjednání nápravy v tomto směru. Dále vystoupil Ing. Novotný. Opět hovořil o neoprávněném plošném čipování psů a nutnosti změnit vyhlášku o čipování.

Schválené byly změny obecně závazných vyhlášek, které se týkaly:

1.     Stanovení závazných podmínek pro zabezpečení veřejného pořádku omezení hluku (vyhláška 4/2012),

2.     Úprava „Statutu“ města Ostravy (vyhláška 14/2013).

Dále byly zastupitelstvem schváleny prodeje, případně neprodeje pozemků podle požadavků jednotlivých městských obvodů. Byly schváleny investiční a neinvestiční dotace města příspěvkovým organizacím města a některým neziskovým organizacím, působícím na našem území.

Tolik z jednání zastupitelstva města.

A protože je před námi čas dovolených, popřála bych všem našim členům, ale i ostatním, kteří čtou „ZPRAVODAJ“, hezké prožití letních dnů, hodně sluníčka a hlavně příjemný odpočinek k načerpání energie a sil do další práce, která nás všechny po prázdninách čeká. Ještě jednou „Hezké léto“.

                                                                        Justina Kamená, zastupitelka SMO za KSČM