Informace z 31. zasedání SMO

05.01.2018 17:02

Nejvýznamnějším projednávaným dokumentem na letošním závěrečném zasedání ostravského městského zastupitelstva byl bezesporu rozpočet, který byl schválen všemi stranami s výjimkou zastupitelů zvolených za KSČM a ČSSD. KSČM přistoupila k tvorbě rozpočtu aktivně již v úvodních fázích, kdy se schvalovala tzv. metodika pro tvorbu rozpočtu, která je jakýmsi vodítkem pro zpracovatele rozpočtu.

Jednotlivé naše návrhy, které jsme v těchto fázích uplatnili a které byly koalicí ANO, Ostravak, ČSL a ODS zamítány, jsem tedy znovu prezentoval v diskuzi k rozpočtu samotnému. Pro připomenutí, jednalo se o následující návrhy (přičemž vždy uvádím předpokládaný finanční dopad):

·       Zřízení fondu pro zisk většinového podílu v Ostravských vodovodech a kanalizacích (navrhovali jsme do začátku 100 mil. Kč)

·       Bezplatná MHD pro děti od 6 do 15 let – s dopadem cca 25 mil. Kč

·       Zlevnění dlouhodobých jízdenek pro děti od 6 do 15 let (když neprošla bezplatná MHD pro tuto skupinu) – s dopadem cca 13 mil. Kč

·       Zlevnění dlouhodobých jízdenek pro studenty od 15 do 26 let – s dopadem cca 18 mil. Kč

·       Bezplatná MHD pro dospělé, které doprovázejí děti do 3 let (obvykle příbuzní s kočárkem) – s dopadem cca 2 – 3 mil Kč

·       Zvýšení přídělu do Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším o 9 mil. Kč (pobyty v přírodě)

Kromě výše uvedených jsme ještě navrhli také úpravy v poplatku za komunální odpad při projednávání změny příslušné vyhlášky, které těsně předcházelo projednávání rozpočtu. Zde jsme navrhovali:

·       Osvobození od poplatku pro osoby starší 85 let – s dopadem cca 2 – 3 mil. Kč

·       Osvobození od poplatku pro děti, které se narodily v příslušném roce – s dopadem 2 – 3 mil. Kč

·       Úlevu na poplatku ve výši 50 % pro děti do 15 let – s dopadem cca 9 mil. Kč

·       Úlevu z poplatku ve výši 50 % pro děti do 6 let (pokud by neprošlo do 15 let) – s dopadem cca 5 mil. Kč

Ani jeden z výše uvedených návrhů zastupitelů KSČM nebyl akceptován, byť nepředstavovaly žádný zásadní zásek do rozpočtu, který byl navržen v celkové výši 9,9 miliardy korun. To jsem uvedl také jako hlavní důvod, proč rozpočet KSČM nepodpoří. Připomenul jsem ovšem také investice s náklady v řádech stovek milionů, jejichž zahájení (nikoliv již dokončení) je plánováno v roce 2018 a o nichž neproběhla žádná diskuze a zastupitelstvo je nijak neprojednalo. Přes nesouhlas zastupitelů KSČM a ČSSD byl návrh rozpočtu schválen.

Kromě rozpočtu byla projednána řada majetkoprávních materiálů, vyhlášen dotační program na poskytnutí dotací na ozdravné pobyty dětí, dotační program na revitalizaci veřejného prostoru a řada dalších materiálů. Předložena byla i opakovaná žádost na změnu vlastníka tzv. Skeletu a s tím související prodloužení termínu dokončení této stavby až do září 2019. K tomuto materiálu se postavili zastupitelé za KSČM individuálně podle toho, zda u nich převládla víra v konečné dokončení či neochota akceptovat stále se měnící podmínky ve prospěch investora resp. investorů.

Významným bodem jednání bylo rovněž udělení čestných občanství a cen města vybraným osobnostem a následně i jejich předání jim samotným či (pozůstalým) příbuzným. Čestná občanství byla udělena panu MUDr. Věroslavu Duškovi a panu Luďku Eliášovi a ceny města Ostravy pak paní PhDr. Blaženě Przybylové (in memoriam), paní Alexandře Gasnárkové, paní RNDr. Jiřině Kábrtové a paní Renátě Huserové.

Na závěr jednání předseda klubu s. Babka poděkoval všem za spolupráci v končícím roce a popřál hezké prožití vánočních svátků a mnoho dobrého v novém roce.

Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce všem osobně a současně mnoho úspěchů politických nám všem přeji jménem klubu zastupitelů KSČM na tomto místě i já.

Ing. Martin Juroška, Ph.D., člen zastupitelstva města