Informace z červnového Zastupitelstva města Ostravy

03.07.2020 10:22

 15. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 24. 6. 2020. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM; jedna soudružka byla z důvodu nemoci omluvena. Projednáno mělo být 98 materiálů, nicméně projednáno bylo 97 materiálů (jeden materiál byl již při schvalování programu stažen). Projednávání materiálů probíhalo netradičně s rouškami, neúčastí starostů obvodů, ředitelů městem zřizovaných společností, vedoucích odborů SMO a zasedacím pořádkem odpovídajícím nařízením k probíhající pandemii koronaviru COVID-19. Na návrh primátora města Ostravy byla provedena změna v původně navrženém programu tak, že materiál s názvem „Převod akcií společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.“ byl zařazen k projednání ihned po bloku připomínek a podmětů občanů statutárního města Ostrava. Zasedání dále probíhalo v souladu se schváleným programem a jednacím řádem ZMO. Přesto průběh zasedání byl poněkud netradiční. Vzhledem k velké  důležitosti některých projednávaných materiálů a snaze řádně je projednat a prodiskutovat, se jednání protáhlo až do pozdních večerních hodin. Jednání zastupitelstva bylo ukončeno po půlnoci, v cca 1:30 hod. V „Informacích o činnosti orgánů města“ jsme se po dotazu jednoho z našich zastupitelů mimo jiné dozvěděli, že vstupné do Ostravské ZOO bude zvýšeno od 1. 7. 2020 pro dospělé o 10 Kč tj. ze 120 Kč na 130 Kč.  Bylo nabíledni, že Statutární město Ostrava (SMO), aby si pomohlo finančně z krize způsobené pandemií, si bude muset půjčit.  K tomu byl předložen materiál s názvem „Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 1,80 mld. Kč na investiční akce města“. Nic proti úvěru. Soudruh Juroška jen připomenul, že jsme byli peskováni, když jsme si dovolili hovořit již dříve o možnosti přijetí úvěrových prostředků na velké investice. Shromažďování financí z běžných příjmů SMO do tzv. fondů?! To může trvat hodně dlouho, nehledě na to, že peníze pak schází na potřebné investice města a obvodů. A už je to tady. Materiál byl nakonec schválen. Velmi obsáhle byl diskutován materiál s názvem „Převod akcií společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.“. Projednávání tohoto materiálu zabralo více než 3 hodiny času. Je patrné, že se jednalo, nejen z našeho pohledu, o zásadní materiál s dopadem do hospodaření Dopravního podniku (DPO) i statutárního města. Velmi fundovaně se do projednávání zapojili soudruzi Juroška a Macháček. Bohužel, námitky proti de facto prodeji dílen DPO  Martinov, nepadly na úrodnou půdu. Usnesení o převodu 100 % akcií společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. bylo hlasy koalice schváleno. 34 zastupitelů bohužel bylo pro. Naši přítomní zástupci v zastupitelstvu města byli všichni proti převodu akcií. Prodej dílen DPO v Martinově bude mít dle našeho názoru negativní důsledky pro fungování DPO s negativním dopadem na cestující  městskou hromadnou dopravou. Velmi zajímavý byl také materiál „Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - převod v ploše pojmenované SLZA“ kdy s prodejem pozemku před obchodním centrem Karolina byla spojena i presentace jeho dalšího využití pro výstavbu dvouvěžového mrakodrapu s až 60 nadzemními podlažími a výškou 238 m. Pochybnosti o proveditelnosti záměru vyjádřili ve svých vystoupeních i zastupitelé soudruzi Juroška a Babka.  Nakonec byl návrh usnesení o prodeji příslušných pozemků přijat. Velmi vehementně, i za značné účasti občanů města, probíhala diskuse k materiálům „Návrh na neposkytnutí dotace spolku FC Vítkovice 1919, z.s. v rámci programu na podporu vrcholového sportu pro rok 2020“ a „Žádost o mimořádnou dotaci spolku AKADEMIE MFK VÍTKOVICE, z.s.“. Je třeba říci, že nemá cenu se probírat jednotlivými vystoupeními plnými emocí. Ukázalo se, jak jsou dotace SMO pro fungování sportovních oddílů s výchovou mládeže důležité. Nakonec to dopadlo tak, že dotace spolku FC Vítkovice v rámci programu vrcholového sportu nebyla odsouhlasena a materiál „Žádost o mimořádnou dotaci spolku Akademie MKF VÍTKOVICE z.s.“ byl z programu jednání stažen. Takže se jím zastupitelé budou znovu zabývat. Uvidí se. Ostatní nejmenované materiály týkající se závěrečného účtu hospodaření za rok 2019, zcizování a nákupů nemovitostí, návrhů na svěření nemovitostí Městským obvodům, návrhu na vzdání se přísedících soudu, návrhu na poskytnutí investičních příspěvků právnické osobě Městská nemocnice Ostrava a další byly většinou zastupitelů také schváleny. Podrobnější informace o průběhu zastupitelstva a o vystoupení našich zastupitelů na 15. zasedání  ZMO  lze v případě zájmu nalézt na webových stránkách města Ostravy nebo videozáznamu z jednání.

 

                                                                                   Ing. Zbyněk Šebesta, člen klubu KSČM ZMO