Informace z červnového Zastupitelstva města Ostravy

02.07.2021 22:13

24. zasedání zastupitelstva města, které proběhlo 23. 6. 2021, mělo v programu k projednání 92 bodů, jeden bod byl stažen. Byl projednán Závěrečný účet za rok 2020, v tomto bodě informoval primátor, že hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 118 mil. Kč. Podařil se zvládnout výpadek 500 mil. Kč na straně příjmů. Největší úspory byly ve výdajích na externí služby. Zadluženost města se meziročně snížila a Ostrava získala nejvyšší možný rating.  Byla schválena i účetní závěrka za rok 2021. Diskuse se vedla kolem bodu Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023. Hlavním kritikem byl zastupitel Semerák z Hnutí Ostravak, který nesouhlasil s vyřazením projektu Zahloubení Bohumínská. Debata kolem tohoto bodu trvala hodinu. Soudruh Babka navrhl stažení materiálu s tím, že by se měla sejít odborná skupina, která by prodiskutovala změny a poté opět předložila zastupitelstvu. Primátor navrhl vrátit projekt zpět a tento návrh zastupitelstvo schválilo. Diskuse proběhla i k bodu č. 67 Statut fondu pro odkup jednotek a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby. Je plánováno do fondu po dobu 4 let vázat každoročně 75 mil. Kč. Při ceně 90 tis. Kč/m2 by průměrný byt včetně garáže vyšel na 9 mil. Kč, je otázkou komu jsou tyto byty určeny. Dále bylo předmětem kritiky další vázání financí do dalšího fondu. V rámci jednání se schvalovali záměry prodeje, koupě, převody majetků a přijetí darů, jako obvykle byl tento oddíl nejbohatším co do počtu projednávaných bodů. Bylo rozhodnuto o poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací z rozpočtu SMO pro rok 2021 na realizaci doučování žáků základních škol v období červen-říjen 2021. Bylo schváleno i poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 v rámci programu na podporu Tělovýchovy a sportu a programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022. Předmětem jednání byly i žádosti na navýšení již přidělených dotací např. žádost společnosti RAUL, s.r.o., o navýšení o 450.000,- Kč (smlouva zněla na 2.750.000,- Kč) další žádost byla žádost AKADEMIE MFK VÍTKOVICE z.s. kde je schválena dotace na podporu rozvoje činnosti talentované mládeže a mužů MFK VÍTKOVICE v roce 2021 o navýšení o 1 mil. Kč. Nejvyšší navýšení neinvestiční účelové dotace k částečnému krytí provozních a osobních nákladů v roce 2021 požadovala obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. navýšení dělá 11 mil. Kč.

Yveta Sekeráková, Zastupitelka města za KSČM