Informace z červnového Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

02.07.2021 22:18

Informace z průběhu 4. zastupitelstva MSK

Červnové, již 4. Zastupitelstvo MSK mohlo díky zlepšené situaci s Covid-19 proběhnout jako první v tomto období na půdě Krajského úřadu. K zásadním projednávaným bodům patřila Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2020. Ta konstatuje, jak se na řešení situace s Covid-19 podíleli složky jak profesionálních, tak dobrovolných hasičských jednotek. Zpráva konstatuje, že se nyní v kraji nachází 12 integrovaných výjezdových center, že na 40 % výjezdů se podílí i jednotky sboru dobrovolných hasičů. Aktuální rozpočet hasičského záchranného sboru je přes 1,2 mld. Kč. Počtem zásahů, kterých bylo v MSK v roce 2020 přes 26  tis. se naši hasiči řadí na první místo v rámci České republiky. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil JUDr. Babka. Poděkoval hasičům za jejich náročnou práci. Zmínil nedávný požár vrakoviště v areálu ve Vítkovicích, na jehož likvidaci se podílely i vrtulníky. Kritizoval situaci, že náročně budované stanoviště (hangár pro vrtulník), je nevyužité a policejní vrtulník je umístěn v Brně. Požádal hejtmana, aby v této věci oslovil ministra vnitra a policejní prezidium, aby byl vrtulník opět k dispozici v Ostravě. Debata se vedla i v bodě, kde Zastupitelstvo odpovídalo Radě města Ostravy ve věci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Pozice města je taková, že by měly být zastaveny všechny aktivity spojené s přípravou na možné vybudování infrastruktury tohoto projektu. V odpovědi kraje se uvádí, že stát postupuje podle aktuální politiky územního rozvoje. V této záležitosti se vedla jednání se Slezským vojvodstvím. Na polské straně má tento projekt podporu. Naplňuje podmínky ekologických projektů. Proti návrhu odpovědi vystoupili zástupci Pirátské strany. Argumentovali zejména ohrožením tzv. meandrů řeky Odry. Na to reagoval předseda klubu JUDr. Babka, a uvedl, že pokud by nebyla v minulosti zachována územní rezerva pro tuto stavbu, meandry by již ustoupily jiným investičním projektům. Uvedl dále argumenty, kdy je potřeba posuzovat tento projekt i z hledisek strategického významu, krajinotvorby, možnosti regulovat množství vody i bezpečnostního hlediska. Zastupitelé KSČM znění tohoto dopisu podpořili. Proti byli Piráti a při hlasování se zdrželi zástupci SPD. Jedním z bodů byla i informace o aktuálním ratingu kraje. Tímto procesem prochází kraj pravidelně z důvodů čerpání úvěru z Evropské investiční banky. Společnost Moody´s v květnu t. r. vydala stanovisko, ve kterém uvádí, že MSK si udržel rating na úrovni A1 se stabilním výhledem. Toto hodnocení je závislé i na celkovém hospodaření státu. To je zatím hodnoceno rovněž na úrovni A1. Otázkou je však rychlost a výška budoucího zadlužení. Dalším z projednávaných materiálů byl střednědobý výhled rozpočtu MSK na roky 2022-25. Zastupitelé KSČM se při hlasování o něm zdrželi. Důvodem bylo, že v roce 2020 nebyla provedena pravidelná aktualizace. Současný výhled je z roku 2019. Je postaven na nereálných příjmech z období před Covid-19, kdy došlo k propadu příjmů se sdílených daní. Zastupitelstvo bylo informováno u postupu útlumu těžby černého uhlí a činnosti Uhelné komise. Ve vztahu k její činnosti se odráží i zájem státu. A bylo bohužel konstatováno, že k poslednímu jednání této komise došlo 4. prosince 2020. Zastupitelé KSČM vidí riziko v zajištění uhlí pro vytápění. To spočívá v možnosti uskladnění velkého množství uhlí. Kapacita schválených skládek je nedostatečná. Zde bude pokračovat jednání s dotčenými samosprávami obcí, kterých se to týká. Kraj nemůže vstupovat do jednání jednotlivých privátních subjektů, která povolení k uskladnění mají. Rizikové je i možné embargo na dovoz uhlí z Polska. Záležitost je řešena na úrovni Státních hmotných rezerv. Situace s útlumem musí být dále sledována, aby přijatá opatření ve vztahu k obyvatelům kraje nepřinášela zhoršení životního standardu. Právo na důstojný život všech skupin obyvatel je i jedním z hlavních témat KSČM v nadcházejících podzimních volbách do Poslanecké sněmovny ČR.

                                                           

                                                             Ing. Ivan Strachoň, Zastupitel MSK, Předseda kontrolního výboru