Informace z jednání zastupitelstva města Ostravy

03.01.2019 18:10

2. zasedání nového zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 12.12.2018. Jednání ZMO se zúčastnilo všech 6 zastupitelů zvolených za KSČM. Projednáno mělo být 100 materiálů, nicméně projednáno bylo jen 98 materiálů.

 

Obohacením tohoto zasedání byla přítomnost našeho poslance parlamentu České republiky soudruha Luzara.

 

Před schvalováním programu 2. zasedání zastupitelstva města a projednávání jednotlivých bodů složila slib členky zastupitelstva města paní Hana Tichánková.

 

Na návrh primátora města Ostravy byla provedena změna v původně navrženém programu tak, že materiál s názvem „Žádost společnosti Smart Innovation Center, s.r.o., uplatnění nároku na smluvní pokuty – „skelet“ byl na žádost předkladatele stažen, s tím, že tento materiál bude předložen znovu na lednovém jednání zastupitelstva města s náležitým zdůvodněním a rozborem. Veškeré smluvní pokuty náležící městu Ostrava jsou kryty bankovní zárukou na první zavolání. Tím pádem nehrozí nebezpečí z prodlení. Takže uvidíme.

 

Zasedání dále probíhalo v souladu se schváleným programem a jednacím řádem ZMO.

 

Poměrně bohatá diskuse se rozpoutala k Informacím o činnosti orgánů města, do které se aktivně zapojili s. Macháček a  s. Sekeráková, která požádala o informace o aktuálním stavu na Lagunách Ostramo. Dostalo se jí odpovědi, že společnost AVE podala žádost o dodatek smlouvy, protože v termínu nestíhá z lokality odvézt všechny zavápněné kaly a také nestíhá ani tzv. hlinky zavápnit nebo upravit speciálním pojivem. AVE tudíž podala na DIAMO a na všechny dotčené orgány, žádost, aby mohla na mezideponii v areálu lagun v Ostravě uložit cca 70 tisíc tun na další dva roky a taky, aby mohla upravovat tzv. hlinky až do června příštího roku. Město s takovým postupem nesouhlasí, což rada města vyjádřila ve svém stanovisku, které zaslala DIAMU a všem dotčeným ministerstvům. Rada vyzývá ve svém stanovisku dotčené orgány, aby urychleně navrhly jiný postup tak, aby obyvatelé Ostravy byli co nejméně obtěžováni jak zápachem, tak prachem, čehož si letos užili dostatečně.

Tímto tématem osobně zabývá i poslanec s. Luzar.

 

Stěžejním bodem tohoto zastupitelstva bylo projednání a případné schválení „Návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019“. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný, což znamená, že příjmy i výdaje byly navrženy ve výši 10,406 milionů korun.

Stanovisko klubu zastupitelů za KSČM k rozpočtu sdělil soudruh Juroška. Řekl, že rozpočet tak, jak je navržen, pokračuje v tendencích, které nejsou pro město úplně optimální. Došlo poklesu kapitálových výdajů, a investiční výstavba města se téměř zastavila. Finanční prostředky budou i nadále vázány ve velkých objemech ve fondech. Součastně jsou stále odkládány potřebné investice, které by výrazně pozvedly kvalitu života obyvatel statutárního města, jako jsou například investice do domovů pro seniory. Naopak kapitálový rozpočet zahrnuje akce, které vyvolávají pochybnosti jako např. projekt výstavby nových tramvajových tratí v Porubě, tunel na Bohumínské za 4 miliardy korun a jiné. Rozpočet nereflektuje ani náš návrh na bezplatnou přepravu pro školáky do 15 let, jak to mají například v Praze. Hlavním důvodem, proč klub KSČM rozpočet nepodpoří, je, že vidí pokračování trendu, dalšího shromažďování finančních prostředků na velké investice. Díky tomu však se nebudou realizovat ty malé a střední, které Ostrava velmi potřebuje. Soudruh Macháček kritizoval nepřipravenost SMO na rozvoj nájemního bydlení (Program výstavba). Ostrava není připravena čerpat ani korunu z těchto peněz a je to velká škoda.

Zastupitelé za KSČM rozpočet narok 2019 z těchto důvodů nepodpořili. Nicméně návrh rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019 byl většinou 45 hlasů schválen.

 

Záplava připomínek a podnětů se snesla na hlavy zastupitelů ve vystoupeních občanů města. Některými konstruktivními náměty, jako je například nedostatečná údržba podchodů, stav zastávek apod. se vedení Ostravy i zastupitelé budou jistě zabývat.

 

Další materiál, který naším klubem nebyl podpořen, se týkal Smluvní pokuty uplatněné vůči Dopravnímu podniku Ostrava, a. s. Na jaře roku 2017 Dopravní podnik Ostrava, a. s. nevypravil 2 091 spojů, za což mu dle smlouvy měla být vyměřena smluvní pokuta 10 445 tis.Kč. Návrh usnesení zněl na prominutí pokuty ve výši 9 900 tis.Kč. Klub KSČM žádal doplnění důvodové zprávy o informaci o výši úspory nákladů, která Dopravnímu podniku vznikla nevypravením spojů. Ředitelem Dopravního podniku konstatováno, že úspora nákladů byla předběžně odhadnuta na 10 500 tis.Kč. To by ovšem znamenalo, že by dopravní podnik na nevypravení spojů vydělal. Z naší strany bylo konstatováno, že smluvní pokuta dopravnímu podniku, jako organizaci, která je dotována vice než miliardou korun, je přeléváním z levé kapsy do pravé kapsy, nicméně si zastupitelé zaslouží informaci o skutečné výši úspory nákladů, aby věděli, jak je ekonomický model mezi DPO a SMO nastaven. Návrh na odložení materiálu a jeho doplnění podaný s.Šebestou však nebyl většinou zastupitelů podpořen, a tak byl návrh přijat v původním znění.

 

Výhrady jsme měli i k materiálu „Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - NOVÉ LAUBY“. Zastupitelstvo města rozhodlo o záměru prodeje už 23. 5. 2018. O uvedené nemovitosti měl zájem jen jediný zájemce, který splnil všechny podmínky zadání. Soudruh Macháček řekl, že my preferujeme zejména nájemní bydlení a dále řekl, že si myslí, že by bylo dobré prodej zvážit a ne zběsile prodávat, protože cena bude určitě za pár let mnohem vyšší. Jako správní hospodáři bychom měli uvažovat i v tomto kontextu. Také nás zajímalo, jak to bude s náhradou za zrušená parkovací místa. Tady jsme se dozvěděli, že nebude nic navíc oproti současnému stavu, bude to spíše míň, protože něco zaberou rezidenti, kteří tam budou bydlet. S tím však vedení radnice nehodlá nic dělat. Parkování chtiví návštěvníci centra Ostravy si budou muset hledat jiné možnosti parkování. I tento materiál byl však většinou zastupitelů schválen.

 

Zastupitelstvo SMO také rozhodlo, že v zastupitelstvem zřízených výborech (výboru statutovém a výboru pro udělování čestného občanství a cen města) bude naše zájmy hájit soudruh Babka.

 

V průběhu zasedání byl stažen materiál s názvem „Členství statutárního města Ostrava v nově založeném spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.“ z důvodu, že během jednání zastupitelstva předkladatelka obdržela informaci, že se v tomto spolku nemíní angažovat Úřad práce, protože nedostal povolení Úřadu vlády. Na základě této informace se musí změnit stanovy toho spolku, proto by bylo bezúčelné v tuto chvíli o členství rozhodovat.

 

Zastupitelé za KSČM podpořili další materiály, které nebyly v rozporu s naším volebním programem a přijatými stranickými stanovisky.

 

Protože toto zasedání zastupitelstva bylo poslední před Vánočními svátky, s. Macháček jménem klubu zastupitelů KSČM poděkoval všem zaměstnancům statutárního města za práci v roce 2018 a jménem klubu popřál jim i zastupitelům příjemné a klidné prožití vánočních svátků.

 

Podrobnější informace o průběhu zastupitelstva a o vystoupení našich zastupitelů na 2. zasedání nového ZMO  lze v případě zájmu nalézt na webových stránkách města Ostravy.

 

 

                                                                                                                             Zbyněk Šebesta

                                                                                                     člen klubu KSČM ZMO