Informace z jednání Zastupitelstva města Ostravy

04.12.2020 20:35

18. zasedání zastupitelstva města Ostravy (ZMO) se uskutečnilo dne 11. 11. 2020. Jednání ZMO se zúčastnilo 5 zastupitelů zvolených za KSČM z 6. K projednání bylo připraveno 44 materiálů; jeden informativní materiál týkající se sanace lagun OSTRAMO byl předložen dodatečně. Projednávání materiálů tedy probíhalo tak jako minule s rouškami, za neúčasti starostů obvodů, ředitelů městem zřizovaných společností, vedoucích odborů SMO a zasedacím pořádkem odpovídajícím nařízením k probíhající pandemii koronaviru COVID-19. Ach ten nouzový stav a COVID. Nicméně i za těchto nepříznivých podmínek se jednání nakonec účastnilo 50 zvolených zastupitelů z 55. Jak již se stalo běžným, byl i tento průběh zasedání přenášen online (přímo). Zasedání probíhalo v souladu se schváleným programem a jednacím řádem ZMO. V „Informacích o činnosti orgánů města“, s. Babka měl technickou připomínku k dotazům klubu Jednotní k tomuto bodu. Vyzval primátora, aby vedl jednání v duchu jednacího řádu. Namítal porušování jednacího řádu s tím, že o jeho připomínce by mělo být hlasováno. Řekl, že jejich dotazy by spíše patřily do bodu „Dotazy, připomínky a podněty členů ZM a organizační záležitosti“. Nicméně k hlasování, po vysvětlení primátora, nedošlo. Nakonec bylo usnesení přijato. Materiál „Návrh na vystoupení statutárního města Ostravy ze Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje“ vyvolal zápornou reakci našich zastupitelů, kterou vyjádřil s. Babka. S ohledem na připravovaný útlum dobývání uhlí na severní Moravě, sdělil, že náš názor vede k dočasnému setrvání ve Sdružení. Náš názor však nebyl vzat v potaz a návrh na usnesení byl většinou 44 hlasů schválen. Poměrně bohatá diskuse se rozběhla k materiálu „Neprominutí dluhu“, kde byla, mimo jiné namítána nekompletnost materiálu a také hodina předání navržená nájemkyní (23:45 hod). Po obsáhlé diskuzi byl nakonec návrh usnesení schválen 45 hlasy zastupitelů, včetně zastupitelů za náš Klub. Také návrh usnesení k materiálu „Návrh prodat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - rockette s.r.o.“ nebyl přijat bez široké diskuse. Z našich zastupitelů s. Juroška vyjádřil názor, že bychom se měli zabývat i samotným kupujícím a jeho činností a nejen nabídkou zájemce a také záměry ve veřejném zájmu, které vyjádřily dva odbory. To se však nesetkalo s příznivým ohlasem. Bylo také otázkou, proč je prodáván jen samotný pozemek pod stavbou, na který bez prodeje obklopujícího pozemku nemá zájemce o koupi pozemku přístup. Musí být tedy ještě uzavřena smlouva s Mob o zajištění přístupu k prodávanému pozemku?! Návrh na stažení materiálu z programu nebyl přijat a následně byl návrh usnesení v původním znění hlasy koaličních zastupitelů schválen. Byli jsme také proti návrhu usnesení materiálu „Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací výstavby administrativního objektu v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - "TROJZUBEC". Materiál týkající se TROJZUBCE nebyl v zastupitelstvu poprvé. Již dříve byly návrhy usnesení materiálů za strany některých zastupitelů schvalovány. Přes náš odpor byl i tento návrh usnesení k materiálu schválen 35 hlasy zastupitelů. O oddělené hlasování jsme požádali návrhu usnesení k bodu „Návrh na záměr města prodat části pozemků (ul. Valchařská, Gen. Píky, Lechowiczova), vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava“, který měl tří body. Nejprve bylo hlasováno o bodu 1, kde jsme vyjádřili svůj nesouhlas, nicméně byl návrh usnesení přijat 37 hlasy, následné hlasování o usnesení k bodům 2 a 3 proběhlo již bez komplikací. U materiálu „Žádost spolku FC Vítkovice 1919, z.s. o mimořádnou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy“ naši zastupitelé přednesli svůj názor na změnu usnesení tj. na poskytnutí dotace klubu ve výši 300 tis. Kč. Tento náš návrh však neprošel, pro bylo jen 19 zastupitelů. Následovalo hlasování o původním návrhu usnesení. Toto bylo těsnou většinou 33 hlasů zastupitelů přijato. Další hlasování se týkal materiálu „Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu SMO a o rozšíření účelu použití“ jednalo se o dalších cca 11 mil.Kč pro kulturní dům POKLAD. Přesto že návrh usnesení byl schválen, jsme se dozvěděli, že rekonstrukce by měla skončit v červnu 2022. Uvidíme tedy, jak to bude. Také jsme se dozvěděli, že je možné odložení výstavby parkovacích domů z důvodu snad nedostatku financí. Také odborný odhad rezervy 4,8 mil.Kč v členění na jednotlivé položky, který byl přislíben, byl dodán. Za což dík. Zastupitelé v závěru zasedání schválili návrh usnesení k materiálu „Stanovisko města k usnesení vlády ČR ve věci studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra – Labe“ kde většinově nepodpořili výstavbu tohoto vodního koridoru. Také návrhy usnesení k ostatním materiálům, které byly tomuto zastupitelstvu předloženy, byly bez problémů schváleny. To, že občané města mají zájem o průběh zasedání zastupitelstva, je dokumentováno také tím, že občan, který sledoval průběh zasedání online, upozornil prostřednictvím pana primátora na tu skutečnost, že ne všichni zastupitelé mají správně nasazené roušky. Náprava byla ihned sjednána, takže k dalšímu upozornění již nedošlo. Podrobnější informace o průběhu zastupitelstva a o hlasování našich zastupitelů na 18. zasedání ZMO lze v případě zájmu nalézt na webových stránkách města Ostravy, kde je také umístěn videozáznam z jednání.

Ing. Zbyněk Šebesta, člen klubu KSČM ZMO