Informace ze 4. jednání ZMO dne 26.1.2011

29.01.2011 12:50

Toto jednání zastupitelstva se neslo ve znamení akce "Děkujeme odcházíme", jejÍž dopady zajímají všechny občany České republiky. A tak, když došlo na dotazY na ředitele městských podniků, vystoupil s.Babka s otázkou na ředitele Městské nemocnice a žádal informaci o stávajícím stavu a o způsobu řešení, pokud by lékaři své výpovědi nestáhli.

       Ředitel Městské nemocnice odpověděl, že doposud podalo výpověĎ 96 lékařů, z toho 10 jiŽ svou výpověď stáhlo a má informace, Že další o stažení uvažují. V rámci krizových plánů se počítá se spoluprací s nemocnicí ve Frýdku-Místku a s Fakultní nemocnicí v Ostravě. I tak by však bylo možno zaručit pouze akutní péči, plánované úkony by byly zastaveny. Na dotaz s.Babky, zda jsou nějaké požadavky na pomoc města bylo řečeno, že z jednání s LOK vyplynulo, že nepožadují finanční prostředky od města, ale trvají na systémové změně, která je v kompetenci ministerstva. Trvají na svém požadavku, aby se finanční prostředky vygenerované z vnitřních úspor převedly do platů lékařů.

       Primátor Kajnar také chápe akci lékařů jako snahu o změnu systému i to, že není zaměřena proti vedení města ani nemocnice, město se však musí připravit na krizovou variantu a snůit Se o co nejmenší dopad na občany.

      Náměstkyně primátora Ing. Piperková informovala o vzniku pracovní skupiny za účasti LOK a zástupců kraje. Tato skupina počítá s krizovým stavem v urgentní péči. Bezpečnostní rada kraje zaslala premiérovi Petru Nečasovi dopis, v němž jej informuje o nemožnosti plně zajistit akutní péči. Odpověď očekávají nejpozději 3l.|.2011.

      Z této diskuse vzešel i Návrh na usnesení v tomto znění:

 ZMO

 1. bere na vědomí dopady akce na situaci v městské nemocnici.

 2. na příštím zastupitelstvu bude předložen konkrétní krizový plán

       Do jednání vstoupil i občan p. Novotný , který požadoval informaci o tom, zda navrhovaní přísedící soudu byli či nebyli členy KSČ. Požaduje, aby tyto informace byly doplněny a bod týkající se jmenováni přísedících byl odložen. Požádal Mgr. Kaustu z Hnutí Ostravak, aby tento návrh předložil. Mgr. Kausta však jeho požadavek odmítl s tím, že pokud jsou splněny všechny zákonné požadavky, není třeba přísedící diskriminovat. Má informaci, že je připravován návrh zákona, který přísedící soudu zruší.

       Zastupitelstvo dále jednalo o složení pracovní komise pro spolupráci s Dalkia Česká republika a.s. Tato spolupráce vyplývá ze smlouvy, která byla uzavřena mezi městem a Dalkii. Člen klubu KSČM s.Luzar vznesl dotaz na výstupy z činnosti této komise, kerá by měla mít vliv i na ceny tepla v Ostravě. V reakci bylo přislíbeno Ing.Palyzou, členem této skupiny, průběžně informovat o jednání této komise.

      V dalším bodě doc. Ing. Jančík z Hnutí ostravak kritizoval postup města při změně územního plánu, když v Ostravě-Porubě změnilo územní plán z les na bydlení. Má za to, že město nedbá o životní prostředí a na protesty občanů. Požaduje minimalizovat dopady na živ. prostředí - v regulativech by mělo být, že parkování u těchto domů by mělo být jen v podzemních garážích. Ing.Schwarzová z téhož hnutí navrhla bod stáhnout a doplnit tento požadavek do regulačního plánu. Tento návrh podpořili i zastupitelé za KSČM, ale vládnoucí koalice jej odmítla.

      Primátor Kajnar informoval o dopise, ve kterém zve předsedu vlády Petra Nečase k návštěvě Ostravy.

      Dne l0.února 2011 proběhne pracovní jednání zastupitelstva na téma Restrukturalizace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Yveta Sekeráková

Diskusní téma: Informace z jednání ZMO dne 26.1.2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek