Informace z prosincového jednání zastupitelstva města Ostravy

21.12.2019 12:11

Úvod zasedání zastupitelstva byl poznamenán tragickým, brutálním útokem střelnou zbraní v čekárně traumatologické ordinace ve FNO, kde zemřelo rukou vraha šest osob. Zastupitelstvo města uctilo památku mrtvých minutou ticha a zároveň rozhodlo o finanční pomoci pozůstalým a pomoci zraněným. V rámci projednání informace o činnosti Rady města se Martin Juroška v kontextu na minulé jednání o převzetí akcií OVAK, a.s. vyvolal diskusi k ceně vody v Ostravě, kde naší snahou je zajistit příznivou cenu pro občany města a převzetí kontroly nad touto společností městem. Diskuse byla rovněž vedena k problematice spalovny v Mariánských Horách, kdy došlo k vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP EIA pro záměr rozšíření spalovny o 15 000 tun nebezpečného odpadu. Stanovilo 11 podmínek, které musí být dodrženy. Závazné stanovisko neznamená povolení stavby. Město s rozšířením nesouhlasí a bude se proti případnému povolení stavby v rámci správních řízení bránit. Bod informace o činnosti rady byl široký a vzhledem k jeho obsahu i rozsahu doporučuji zájemcům ho zhlédnout na webových stránkách města, nebo si přečíst zápis z jednání. Zastupitelstvo města v rámci normotvorné činnosti přijalo řadu vyhlášek, které řešily cenovou mapu stavebních pozemků, užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a nakládání s odpady, kdy cena za odpad se pro rok 2020 pro obyvatele nemění. Hlavním bodem programu a nejdůležitějším přijímaným dokumentem byl na jednání rozpočet SMO na 2020. Jde o rozsáhlý dokument  se kterým se mohou občané před jeho přijetím seznámit široká veřejnost, když každý rozpočet ze zákona musí být zveřejněn nejen na úřední desce MMO, ale i webových stránkách města. Klub KSČM v rámci přípravy rozpočtu i na vlastním jednání prostřednictvím soudruhů Macháčka a Jurošky představil své návrhy na změnu a doplnění rozpočtu, které však koalicí nebyly vyslyšeny a proto klub KSČM rozpočet města nepodpořil. Dále město udělilo Cenu města in memoriam pánům Ing. Hugo Mandovskému a Ing. Michalu Salomonovičovi. Zastupitelstvo města tradičně projednalo desítky majetkoprávních operací, které tvoří nákupy či prodeje nemovitostí, některé změny zřizovacích listin organizací. Pozornost zastupitelů vzbudily i materiály ve vztahu k postupu sanačních prací staré ekologické zátěže „LAGUNY OSTRAMO“ a „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace“. Zvláště druhý zmíněný materiál signalizuje, že náklady na vodu a jejich výše není konečná. Naší snahou bude, aby nedostatek financí v této oblasti nebyl přenesen na občany. Ve vztahu k řešení LAGUN zastupitelstvo města zaslalo předsedovi vlády dopis se žádostí, aby vláda uložila MŽP přehodnotit způsob sanačních prací tak, aby kaly definitivně byly odstraněny a postižené území se dalo využít pro potřeby města.

 

Zpravodaj MěV KSČM vychází v prvních lednových dnech roku 2020. Proto mi dovolte, abych všem čtenářům zpravodaje, ale i široké stranické veřejnosti poděkoval za spolupráci v uplynulém roku a v roce 2020 všem popřál pevné zdraví a spokojenost v osobním i pracovním životě.

                                                        

                                                                                    JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v Z SMO