Informace ze 17. zasedání zastupitelstva SMO

04.06.2016 16:39

V úvodu zasedání (25. 5. 2016) zastupitelstvo schválilo udělení čestného občanství prof. MUDr. Rajko Dolečkovi, DrSc., významnému lékaři a neúnavnému bojovníkovi za pravdu, který byl na toto ocenění navržen komunistickými zastupiteli. Dále bylo rozhodnuto o udělení cen města dalším osobnostem, konkrétně řediteli mezinárodního festivalu Janáčkův máj Mgr. Jaromíru Javůrkovi, Ph.D., hudebnímu skladateli Milanu Báchorkovi, dlouholetému trenérovi a organizátorovi sportovních aktivit Oldřichu Jurákovi a, in memoriam, také literárnímu vědci a kritikovi Vladimíru Macurovi. Osobnosti převzaly ocenění v odpoledních hodinách a pronesly k zastupitelům vřelá slova, za něž se jim dostalo dlouhého a hlasitého potlesku.

Významným materiálem byl návrh na snížení základního kapitálu společnosti OZO Ostrava s.r.o. o 115 mil Kč a převedení této částky do rozpočtu města. Materiál neobsahoval žádné relevantní informace, které by vysvětlovaly, jak byla určena tato částka, zda nebude ohroženo fungování společnosti či nač budou uvedené prostředky použity. Na tuto skutečnost upozornili ve svých vystoupeních JUDr. Josef Babka a Martin Juroška, Ph.D. Komunisté pak hlasovali proti této operaci. Matriál však byl koaliční většinou schválen.

Zastupitelstvo projednávalo také návrh na vyhlášení programu na poskytování stipendií pro studenty vysokých škol. Předseda klubu KSČM s. JUDr. Josef Babka přednesl návrh klubu na zvýšení stipendií i celkového objemu poskytovaných prostředků o 10 % (z 1 mil. Kč na 1,1 mil. Kč). Zastupitelstvo náš návrh přijalo, navzdory nesouhlasu náměstka primátora pro oblast školství Martina Štěpánka (ODS).

V souvislosti s projednáváním materiálu Zpráva o činnosti zástupců města v komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.), komise byla zřízena v minulosti v souvislosti s privatizací tohoto významného dodavatele tepla pro Ostravany. Předmětem činnosti je m.j. problematika vývoje jeho cen. Komunistický zastupitel Ing. Zbyněk Šebesta upozornil na vliv vývoje cen emisních povolenek na náklady, přičemž ceny povolenek se dynamicky mění a tyto změny se stávají následně zdrojem vyššího zisku pro tuto společnost. Ostatně to byl důvod privatizace obdobných společností. Tenkrát však ještě většina lidí věřila, že zahraniční investoři nám přicházejí pomoci.

Zbyněk Šebesta rovněž vystoupil k materiálu, který podával informace o stavu projektu Nová Karolina. Jeví se jako velmi pravděpodobné, že investor projekt v původním rozsahu neuskuteční a část pozemků tak získá zpět město. V této souvislosti se s. Šebesta dotázal, jaký další postup vedení města předpokládá a jaké jsou představy o dalším využití zpět získaných ploch. Relevantní odpovědi se mu nedostalo.

Mimo tyto body byly rovněž projednány také přehled hospodaření města za první čtvrtletí, zřízení příspěvkové organizace PLATO Ostrava (městská galerie), poskytnutí dotací v oblasti kultury, odůvodnění sdružených veřejných zakázek na dodávky elektřiny a plynu pro město, městské obvody a městské organizace a řada dalších materiálů.

Martin Juroška, zastupitel města za KSČM