Informace ze 6. zasedání ÚV KSČM

06.04.2017 17:13

Zasedání se konalo 25. 3. 2017 a proběhlo podle osvědčeného schématu - členění do jednotlivých bloků.

1. blok - úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM,

- stanovisko k aktuální politické situaci,

- informace o plnění úkolů k zajištění volební kampaně voleb do PS PČR.

Informace k tomuto bloku byly v dostatečné míře zveřejněny postupně v Haló novinách takže není nutné se k nim zde více šířit.

2. blok - se zabýval jednak výsledky hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2016, tak i návrhem rozpočtu na rok 2017.

Přestože výsledky hospodaření bylo konstatování faktů, ukazují na složitost ekonomické situace KSČM kdy roste počet okresních organizací, které hospodaří se schodkem. Situaci komplikuje i volební výsledek krajských voleb, který znamená citelnou ekonomickou ztrátu pro KSČM jako celku. Tato skutečnost se plně promítla i do návrhu rozpočtu na rok 2017.

 

 

3. blok - schválení kandidátních listin do PS PČR proběhl hladce vše, včetně vedoucích kandidátů bylo schváleno bez jediné změny.

4. blok - organizační otázky. Zde byla nejpodstatnější část pojednávající o stavu a vývoji členské základny. Celkovou situaci nejlépe vystihuje věta projednávaného materiálu „Pokud jsme hodnotili stav členské základny na IX. sjezdu KSČM jako neuspokojivý, v současné době musíme stav označit jako alarmující“. Současný stav členské základny čítá 39.956 členů. Naše městská organizace je druhou nejpočetnější s 1.060 členy, před Brnem město s 1.011 a za Kladnem s 1.138 členy. Druhou stránkou však je věková struktura, jejíž nepříznivý vývoj dále pokračuje. Materiál nabízí některá opatření a náměty ke zlepšení stavu – např. mezi mladými v levicových spolcích, podpoře zájmů mladých lidí, v rodinném zázemí, slavnostnějším přijímání nových členů, připravit návrh náborového letáčku do strany apod.

Jsou to náměty, které lze ihned využívat ve všech organizacích. Z dlouhodobého hlediska se však jeví jako skutečně nepříliš podstatné. Východiskem a diskuse nejen na tomto zasedání to ukazuje, je nový politický program KSČM, který vychází ze současné vnitřní i mezinárodní politické situace ukazující řešení a odpovídající straně radikální levice, za kterou se KSČM považuje.

Diskuse k jednotlivým blokům (celkem 14) byla pestrá a opět kritická, se snahou zlepšit postavení a autoritu KSČM ve společnosti. Kritizovala obecnost připravovaného volebního programu, požadovala důslednější zaměření na mladou generaci, pro-rodinnou a pro-populační politikou apod. Usnesení 6. zasedání mimo jiné uložilo zařadit na členské schůze ZO KSČM bod:

— Projednat zkvalitňování členské základny v místních podmínkách a zhodnotit, jak se dosud daří, či nedaří plnit usnesení 10. zasedání ÚV KSČM z 29. 3. 2014.

T: 31. 12. 2017            Z: předsedové a předsedkyně OV KSČM

Termín 7. zasedání ÚV KSČM byl stanoven na 22. duben 2017. Toto zasedání projedná návrh volebního programu pro volby do PS PČR.

                    (Pro neúčast s. Jurošky na zasedání ÚV KSČM)          Připravil:  Oldřich Jakubek