Informace ze říjnového a zářijového zasedání Zastupitelstva města Ostravy

23.10.2021 23:20

26. zasedání zastupitelstva města, které proběhlo 13.10 2021, mělo v programu k projednání  54 bodů, bod 41 byl stažen.

 

Nejvíce diskutovanými byly tyto materiály:

V rámci bodu Informace o činnosti orgánů města vystoupil  s.Juroška, který upozornil na článek v Ostravské radnici ve kterém jsou, dle jeho názoru, uvedeny zavádějící údaje o hospodaření města. Přislíbil, že na příštím zasedání zastupitelstva doloží podklady pro svá tvrzení.

Dále položil dotaz na projekt na opravu mostu Nová Karolína, který by údajně mělo město převzít od MS kraje a vybudovat most nový za cca 200 mil Kč. Náměstkyně Bajgarová sdělila, že tato stavba navazuje na investiční záměry města v této lokalitě. Bude připravena nová studie a o záměru se teprve rozhodne. Kraj se bude podílet na spolufinancování ve výši cca 150 mil. Kč.

S.Šebesta se zeptal ředitele Dopravního podniku Ostrava, kdy budou nasazeny nové tramvaje do běžného provozu. Ředitel sdělil, že počítají s termínem únor 2022.

V bodě 36. Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy (bez městských obvodů) na rok 2022 navrhoval s.Juroška vyčlenit z rezervy pro fondy Koncertní hala a Nové Lauby 100 mil.na snížení cen v MHD. Zde argumentoval vysokými cenami, které nemotivují občany k využívání MHD. Pro MOaP navrhuje částečně kompenzovat ztrátu příjmu z daně z hazardu ve výši 10 mil. Dále navrhl o 5 a 5 mil. navýšit dotace na sport a kulturu., 30 mil. na výstavbu severního spoje na výkup pozemků. Máme za to, že toto je stavba prioritní pro Občany města Ostravy.

25 mil. by zůstalo ve fondu pro výkup bytů v projektu Nové Lauby.

Ani jeden z našich návrhů nebyl přijat. Je nutno upozornit na fakt, že naše kritika této metodiky není ojedinělá, protože i Finanční výbor tuto metodiku na svém jednání nepřijal a nedoporučil ji k přijetí.

V nejdéle projednávaném bodě 42. Řešilo zastupitelstvo další požadavky společnosti RT TORAX na spolupodílení se města na vícepracích při realizaci jejich projektu mrakodrapu s tím, že už si vyhrazují i možnost od realizace ustoupit. Bylo zmíněno i negativní stanovisko Národního památkového ústavu. Soudruh Juroška kritizoval vstřícný přístup vedení města k investorovi, který neustále mění podmínky projektu, který není pro Ostravu přínosem. Navrhl tedy, aby zastupitelstvo odsouhlasilo odstoupení od smlouvy. Ke kritice postupu města se přidal i zastupitel za Hnutí Ostravak.

Zastupitelstvo schválilo Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za 1. pololetí roku 2021 (bez městských obvodů)

Zastupitelé shlédli prezentaci ke zprávě k aktuálnímu stavu projektu Koncertní hala města Ostravy.

V rámci jednání se schvalovali záměry prodeje, koupě, převody majetků a přijetí darů, jako obvykle byl tento oddíl nejbohatším co do počtu projednávaných bodů.

                                                                                             

                        Yveta Sekeráková, Zastupitelka města za KSČM

 

 

   Dne 15. 9. 2021 proběhlo 25. zasedání zastupitelstva města. Zasedání se zúčastnilo všech 6 zastupitelů za KSČM. Hned v úvodu se rozhořela diskuse o zadávání veřejných zakázek tzv. in-house (zakázky přednostně přidělené firmám vlastněným městem). I když opozice chtěla větší zapojení externích firem, stanovisko KSČM je podpora tohoto způsobu zadávání zakázek.

 

 

Koalice se rozhodla podpořit 800 tis. Kč výstavu Stevena Holla, s.  Juroška rozporoval jednotlivé položky financované městem, např. nákup fotografií Stevena Holla za 30 tis. Kč, nebo velmi vysoké částky za propagaci výstavy. Zastupitelé KSČM vyjádřili svůj nesouhlas a dotaci nepodpořili.

Společnost RT TORAX chce postavit mrakodrap vedle obchodního komplexu Karolina. Zastupitelé za KSČM už v minulosti nesouhlasili s prodejem pozemku, a i nadále se staví k projektu mrakodrapu nesouhlasně. Místo VIP bytů, které tam mají vzniknout, by se mělo město soustředit na budování bytů pro běžné občany, mladé rodiny, seniory a podobně.

U projednávání informační zprávy o průmyslových zónách vystoupil náš zastupitel s. Bahr, že vše není tak ideální, jak se psalo v důvodové zprávě. V zóně Ostrava-Hrabová se množí stížnosti, a dokonce i petice na zápach. Požádal o řešení této situace.

Nové Lauby - zastupitelé za KSČM už v minulosti nesouhlasili s převedením projektu výstavby na soukromého investora, požadovali realizaci výstavby městem. Koalice ale rozhodla jinak. Na zastupitelstvu se hlasovalo o zapojení finančních prostředků na zpětný odkup bytů a garážových míst od soukromého investora. Zastupitelé za KSČM projevili svůj nesouhlas.

Dále se schvaloval strategický plán Jihu. Zastupitelé souhlasí s tvorbou plánů, ale zazněly připomínky jak odborné právní hledisko s. Babky, tak systémové, kdy s. Macháček apeloval na sjednocení strategií jednotlivých obvodů pod jednotnou strategii města (levnější, provázanější). V té věci s. Babka také upozornil, že začátky všech strategických plánů jsou stejné a pokaždé v ceně několikrát zaplacené.

Rezidence Stodolní byl další z problémových bodů jednání. Město koupilo budovy za 38 mil. Kč, přidalo k tomu pozemky a nabízí je k prodeji za 23 mil. Kč s odůvodněním, že nemá pro budovy využití. Pro toto nemůže zvednout ruku žádný dobrý hospodář. KSČM jednotně NE.

Dalším zajímavým bodem jednání bylo řešení dalšího postupu s realizací Horolezecké haly – Karolina. Podpořili jsme smluvní pokutu, ale s návrhem nepokračovat v dalším smluvním vztahu jsme neuspěli a byl uzavřen dodatek č. 2, který dále prodlužuje lhůty pro výstavbu.

Nesouhlasili jsme jednotně se záměrem města prodat pozemky na náměstí Dr. E. Beneše.

Prodej pozemků a pronájem stávajícího koupaliště na Jihu byl dalším sporným bodem jednání. Snažili jsme se o co největší transparentnost, ale ani náš návrh posunout termín o dva měsíce pro podání nabídek, aby bylo více nabídek, neprošel. Vypadá to na připravený účelový prodej jednomu zájemci.

 

                                                             Ing. Vít Macháček, Zastupitel města za KSČM