Informace ze zářijového Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

23.10.2021 23:15

Informace z průběhu 5. zastupitelstva MSK

 

V úvodu hejtman kraje zmínil skutečnost, že se genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, dosavadní krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje stal v červenci generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky. Vnímá to jako ocenění jeho dosavadní práce. Zastupitelstvo svým usnesením vyslovilo generálu Vlčkovi poděkování a uznání jeho dosavadní práce.

 

Jedním z prvních projednávaných materiálů byl návrh na poskytnutí peněžitého daru Jihomoravskému kraji na likvidaci následků po červnovém tornádu, které způsobilo smrt šesti lidem a zdevastovalo majetek občanů i samospráv.  Částka 5 mil. Kč bude poskytnuta za Zajišťovacího fondu. V něm se aktuálně nachází přes 100 mil. Kč. Vznik toho fondu byl v minulosti iniciován koaličním vedením kraje ČSSD a KSČM jako reakce na živelnou událost, bleskovou povodeň, která v roce 2009 postihla Novojičínsko. 

Mezi projednávanými materiály bylo i několik tzv. „položených na stůl“. Debata se vedla právě k jednomu z těchto materiálů, které byly z úseku zdravotnictví. Již toto zařazení bylo vnímáno jako nestandardní. Jednalo se o žádost organizace Golf Lipiny o poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč na realizaci ozdravného pobytu dětí a mládeže v Rakousku. V debatě, která se rozvinula pak padaly argumenty, které vedly k hlasování, ve kterém zastupitelé KSČM poskytnutí těchto prostředků nepodpořili.

Mezi další materiály, předložené zastupitelům až v den konání Zastupitelstva patřila informace o realizaci programu RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci. Tento materiál s úvodním slovem  zmocněncem hejtmana byl i reakcí na otevřený dopis zástupců klubu Pirátů a STAN z Karviné, ve kterém tato uskupení napadala netransparentnost projednávání a výběr strategických projektů, které mají možnost čerpat finanční prostředky z fondů EU. Na tento dopis odpověděli zástupci koaličního vedení kraje společným dopisem, ve kterém tato tvrzení rozporovali výčtem aktivit.   Ti, kdo by se s těmito strategickými projekty chtěl podrobněji seznámit, najdou více informací na odkazu: www.hrajemskrajem.cz

I v návaznosti na tyto uvedené skutečnosti, pak k zásadním materiálům patřilo projednání Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044. K tomuto materiálu se vedla dlouhodobá debata již na komisi pro průmysl a energetiku a na výboru pro životní prostředí.  Zde byly díky zastupitelům KSČM doplněny usnesení tak, aby bylo možno okamžitě zahájit aktualizaci této strategické koncepce po jejím přijetí. Tyto úpravy umožnily zastupitelům KSČM, oproti Pirátům, tento materiál podpořit. Bude pod trvalým dohledem klubu KSČM, zejména z hlediska energetické a teplárenské bezpečnosti kraje.

Koncepce z důvodu, kdy musí používat ověřené statistiky, ne zcela aktuálně reaguje na stávající situaci s ukončením těžby uhlí. (Pracuje s daty o sčítání občanů z roku 2011). Rovněž zcela pomíjí varianty, které jsou již zahrnuty v Dopadové studii, kterou zpracoval kraj v loňském roce. Zastupitelé KSČM budou sledovat, zda koncepce naplňuje témata, kterými jsou bezpečnost dodávek elektrické a tepelné energie po ukončení výroby energie z uhlí. I jak se díky tomu změní toky energie v regionu. A v neposlední řadě, jaké budou náklady na odstranění uhlí z energetického mixu a jak to ovlivní ceny energii.

S rostoucí cenou silové elektrické energie na burze, se ukazuje, že cena v nejbližších letech neklesne. Naše argumenty ohledně nezajištěných zásob plynu pro průmysl i občany jsou relevantní. Je ohrožena dostupnost tepla za přijatelnou cenu. Nejbližší měsíce naše stanoviska bohužel nejspíše potvrdí. Opět se ukazuje, že stanovisko KSČM, kritizující překotný odchod od uhlí má reálné základy. A důsledky ponesou opět domácnosti a lidé v tomto kraji. Používejte tato fakta i v této krátké době, která zbývá do Parlamentních voleb!

                                                           Ing. Ivan Strachoň, Zastupitel MSK, Předseda kontrolního výboru