Informace ze zastupitelstva SMO

02.07.2015 12:38

Na pořad 6. jednání zastupitelstva statutárního města Ostrava bylo připraveno celkem 127 materiálů. Po úvodních stálých bodech – schválení programu, určení ověřovatelů 6. zasedání, ověření zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města (dále jen „ZM“) – předložil primátor k projednání informaci a činnosti orgánů města. Z této vyplynula připomínka zástupce hnutí Ostravak, podle které rada města neodsouhlasila návrh komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, na kterém se podílel také klub KSČM, aby zveřejňovala rozhodování každého člena rady na webu města. Přitom tuto komisi zřídila rada pro naplnění svého programového prohlášení, jehož jedním z cílů je také maximální informovanost občanů o činnosti jejich zástupců na radnici. K předmětné věci se nejprve vyjádřil primátor, který konstatoval, že všemi členy rady z hnutí ANO byl návrh komise podpořen. Ing. Palyza (ČSSD) a Ing. Pražák (KDU–ČSL) vyjadřovali spíše nepřesvědčivé argumenty pro nepodpoření transparentnosti svého rozhodování, nicméně neopomněli sdělit, že daná věc se bude ještě na radě města opětovně projednávat (bez časového určení).

 

 

Přijetím novely Jednacího řádu zastupitelstva města se předřadily ty body programu zasedání, ke kterým se shromáždily písemné přihlášky občanů k projednávaným bodům do doby zahájení zasedání zastupitelstva, a to za pravidelný bod 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“. Na základě této úpravy byly předsunuty dva body – společná deklarace o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města a chytrého regionu s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a MS kraji (odsouhlaseno ZM) a dopis europoslance Macha k čipování psů v Ostravě (vzato na vědomí ZM).

Součástí novely Jednacího řádu ZM bylo i nově zařazení bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ na program zasedání. Jako pravidelný bod programu bude vždy od 11.30 s dobou trvání maximálně 30 minut. Do diskuze se občané mohou přihlásit prostřednictvím přihlášek do diskuze, které jsou k dispozici v předsálí v zasedací místnosti, a na svůj jediný projev mají vyhrazeno maximálně 5 minut.

Primátor města ve svém bloku předložil k projednání průběžnou informaci o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park Ostrava za I. čtvrtletí roku 2015, kde pravděpodobně nejvýznamnější událostí je dokončení stavby kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka a zde probíhající zkušební provoz.

Následoval ekonomický blok zachycující schválení účetní závěrky statutárního města Ostrava (SMO) a zpráva o hospodaření SMO za rok 2014 - závěrečný účet. Ve zprávě o hospodaření SMO za I. čtvrtletí roku 2015 bylo upozorněno na výpadek příjmů ve výši kolem 380 milionů Kč u sdílených daní. Na to konto s. Šebesta navrhl redukci výdajů, pokud se nezmění uvedený výpadek na straně příjmů. Do této oblasti zapadal i materiál – stav pohledávek a ostatních aktiv SMO ke dni 31. 12. 2014. Objemově největší pohledávky jsou pokuty udělované odbory magistrátu v rámci jejich činností a městskou policií (86 215 tis. Kč, nárůst o 14 103 tis. Kč). Zvláštní kapitolou jsou narůstající pohledávky u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů. V roce 2014 je zaznamenán další nárůst objemu pohledávek oproti roku 2013, a to o 5,9 mil. Kč (celkem 134 741 tis. Kč). Nárůst je údajně způsoben špatnou platební morálkou občanů související s finanční krizí a také složením obyvatelstva v Ostravě. Inkasovat pohledávky je podle předloženého materiálu rok od roku náročnější. Mezi základní příčiny nedobytnosti patří to, že povinní jsou často předluženi, nezaměstnaní bez nároku na podporu nebo pobírají jen minimální mzdu či sociální dávky a nemají žádný zabavitelný majetek.

Druhým blokem daného jednání ZM byly materiály Ing. Palyzy, které řeší přijetí darů, zřízení služebností, směny, koupě a prodej majetku ve vlastnictví SMO to vše doprovázeno schválením příslušné smlouvy. Obecně lze konstatovat, že předložené podklady byly dobře zpracovány a neobsahovaly skutečnosti, které by pro členy klubu KSČM byly nepřijatelné. Snad jen v případě při projednávání návrhu neprodat 50 m2 v k.ú. Hrabová pro účely zřízení zahrádky hlasovali zastupitelé z řad KSČM odlišně od návrhu rady města.

Jistým střetem mezi koalicí a opozicí, reprezentovanou zejména KSČM a hnutím Ostravak, bylo projednání žádosti společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT a.s. jakožto vlastníka nemovitostí nacházejících se na ulici 28. října v k.ú. Moravská Ostrava. Jedná se o rozestavěnou stavbu skeletu a úpravě smluvních podmínek obsažených v dříve uzavřené kupní smlouvě a ve smlouvě o předkupním právu.

 

 

 

V roce 2008 koupila akciová společnost od města skelet, pozemky a dokumentaci ke stavbě za více jak 50 milionů Kč a zavázala se do 5-ti let zrealizovat stavbu buď dostavbou skeletu, nebo vybudování nové stavby místo skeletu. Původní lhůta do 16.7.2013 byla v průběhu roku 2013 prodloužena do 16.7.2015. Jeden ze záměrů společnosti umístit do skeletu Moravskou vědeckou knihovnu nevyšel, neboť rada kraje rozhodla, že má záměr umístit knihovnu do areálu národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovic. Nyní RED HOUSE DEVELOPMENT a.s. žádá o prodloužení lhůty k realizaci dostavby polyfunkčního objektu s funkcí bydlení do 31.12.2017. Rada města navrhla zastupitelstvu nevyhovět žádosti společnosti. Klub KSČM ústy s. Babky nabídl zastupitelstvu usnesení mající záměr uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým by se současně garantovala dostavby objektu, a uspokojivým způsobem řešily okolní pozemky, to vše s cílem předejít dlouhodobému soudnímu sporu, který nepochybně zakonzervuje současný neutěšený stav objektu bez možnosti jeho případné změny. Podporu shora uvedenému návrhu vyjádřilo jen 21 zastupitelů. Naopak hlasování o návrhu rady města získalo rozhodující podporu 30 zastupitelů. Přes tento závěr lze předpokládat, že tato kauza bude pravidelně zaměstnávat ZM i na příštích jeho zasedáních, neboť odmítnutí žádosti společnosti neřeší otázku, co s rozestavěnou stavbou v budoucnu.

Jistý nesouhlas s postupem radniční koalice při řešení žádostí o navýšení schválených neinvestičních dotací v oblasti kultury vyjádřil Ing. Štěpánek (ODS), bývalý náměstek primátora pro tělovýchovu a sport, podle kterého dochází k zřejmému omezování finančních prostředků pro sport a k zvyšování dotací v oblasti kultury. Podle jeho názoru by kultura měla být určitě finančně posilována z výnosů minulého roku (rezervy), nikoli na úkor oblasti tělovýchovy a sportu z odvodů z loterií a jiných podobných her. Současně požádal radu města o zpracování návrhu koncepce nového vedení radnice v oblasti tělovýchovy a sportu a oblasti kultury.

Příští zasedání zastupitelstva města je naplánováno na den 9. 9. 2015 od 9.00 hod.

Ivan Štefek, zastupitel SMO za KSČM