JEŠTĚ K SETKÁNÍ DNE 7. ÚNORA 2011 V DKMO

02.05.2011 09:16

 Odpovědi na otázky, které z časových důvodů nezodpověděl s. V. Filip na setkání s občany dne 7. února 2011:

Bude se v tomto roce znovu konat Vratimovský seminář?

Dne 11. února letošního roku Výkonný výbor ÚV KSČM zařadil na svém jednání Vratimovský seminář do celorepublikových akcí KSČM. Předpokládaný termín konání semináře je přelom září a října 2011.

Jak spolupracujete s komunistickými a socialistickými stranami v Africe a jak se bude dál tato spolupráce rozvíjet v nejbližších letech?

Výkonný výbor ÚV KSČM 1. října 2010 a 11. února 2011 vzal na vědomí písemnou informaci mezinárodního oddělení ÚV KSČM o kontaktech se zahraničními partnerskými organizacemi, včetně kontaktů s levicovými stranami Afriky. Zde ke vzájemné výměně informací dochází zejména s KS JAR, KS Súdánu a levicovými stranami střední Afriky. Od počátku roku 2011 se zintenzivnily kontakty s levicovými stranami a nově vytvořenými levicovými uskupeními zemí na severu Afriky, ať již je to Tuniská dělnická strana či Fronta 14. ledna, kterým jsme vyjádřili bezprostředně.po zahájení lidových povstání svou podporu. Prostřednictvím našeho účastníka jsme sledovali závěry Sociálního fóra v Dakaru v první polovině února 2011. Taktéž jsme se seznámili se závěry Světového festivalu mládeže z prosince 2010, kterého se zúčastnili členové naší komise mládeže při ÚV KSČM.

Komunikace se spřátelenými organizacemi probíhá především prostřednictvím mailů a výměnou tiskovin. Méně často již osobními setkáními. Přesto došlo na půdě ÚV KSČM nebo při příležitosti mezinárodních akcí k bezprostřední výměně informací s představiteli levicových stran Afriky a ÚV KSČM. KSČM pozorně sleduje vývoj situace v Africe, především po loňských volbách v některých zemích střední a rovníkové Afriky a po vzedmutí lidových povstání zemí Středomoří.

Proč není KSČM v Evropské levici (jen jako pozorovatel)?

KSČM zaujímá od vzniku EL status pozorovatele. Zúčastňuje se všech zasedání výkonného výboru, akcí Letní univerzity mládeže a měla zastoupení na všech jejích třech kongresech. Pozorovatelský statut vyplývá z toho, že KSČM má v určitých momentech jiná politická stanoviska na dění v levicovém hnutí a jiný pohled na dění například v bývalých zemích Sovětského svazu a na Balkáně. Přesto všechno všichni naši evroposlanci pravidelně podporují finanční dotace z Evropského parlamentu do SEL, ze kterých čerpá i slavnost našich Haló novin.

Jsou nějaké akce v rámci programu se skupinou kolem Dialogu a Stranou demokratického socialismu?

Se SDS, která je součástí SEL, spolupracujeme zejména v oblasti vytváření stanovisek k dění v levicovém hnutí. SDS participuje na akcích KSČM a v rámci voleb byli zařazeni její představitelé na přední místa kandidátek KSČM. Se skupinou Dialog je kontakt udržován ve formě rozhovorů a jejich účastí na našich akcích.

Patří Gorbačov k marxistickým levicovým představitelům MDH, jak ukazuje J. Dolejš ve své publikaci?

Nelze upřít, že počáteční snahy M. Gorbačova, zejména ještě při jeho působení v oblastních funkcích v KSSS a v ÚV KSSS měly přínos pro společenské dění. Jeho následná činnost posléze nabrala směr (přes tzv. demokratizační procesy „glasnosti a perestrojky), který přispěl k rozpadu Sovětského svazu a celého východního bloku. Na osobu M. Gorbačova je potřebné pohlížet v kontextu dějinných událostí té doby ve světě.

Převzato ze Zpravodaje MěV KSČM č. 4/2011

Diskusní téma: JEŠTĚ K SETKÁNÍ DNE 7. ÚNORA 2011 V DKMO

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek