KSČM chce získat vodu zpět pod kontrolu města

03.04.2018 13:08

Odprodej českého vodárenství do rukou zahraničních vlastníků je jedním z mnoha kamínků v mozaice tzv. české ekonomické transformace, na jejímž konci je závislá ekonomika s odtoky stovek miliard korun z naší země do rukou těchto zahraničních vlastníků. I v případě ostravského vodárenství došlo k prodeji většinového podílu v provozní společnosti zahraniční korporaci, která nepřináší městu a jeho občanům vůbec nic, která na městu a jeho občanech jen a jen vydělává. Město, jako vlastník infrastruktury, financuje ze svého rozpočtu všechny významné opravy a rozvoj vodovodů a kanalizací. Provozní společnost kromě provozu zajišťuje pouze drobnější opravy.

Majitelem vodovodní a kanalizační sítě je statutární město Ostrava. Tuto síť má v pronájmu společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s., která je společností provozní. Ostravské vodárny a kanalizace a. s. mají v pronájmu infrastrukturu na základě „Smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku a o provozování vodárenských a kanalizačních služeb“ ze dne 9. listopadu 1994. Tato smlouva byla 22. 12. 2000 nahrazena „Koncesní smlouvou“, platnou do 31. prosince 2024.

Provozní společnost je pod většinovou kontrolou francouzské korporace SUEZ Groupe, která ve společnosti drží podíl. 50,13 %. Město Ostrava drží ve společnosti pouze menšinový podíl 28,55 %. Další podíly pak drží menší akcionáři, z nichž nejvýznamnější je Lubomír Habrnál (12,05 %).

Za posledních devět let společnost Ostravské vodárny a kanalizace vygenerovala zisky ve výši 696 mil. Kč. Více než polovina zisků vyplacených formou dividend akcionářům pak byla využita na kumulaci bohatství francouzské korporace SUEZ Groupe. Namísto toho mohla být využita na např. na rychlejší vybudování kanalizací, které na mnohých místech Ostravy dosud chybí (např. Heřmanice, Kunčičky, Svinov, Plesná, Bartovice, Michálkovice a další části města), na rychlejší modernizaci vodovodů, na komplexní opravy vodovodů a kanalizací zahrnující také plošné opravy místních komunikací.

 

Je velmi žádoucí, aby se provozování vodovodů a kanalizací vrátilo pod veřejnou kontrolu, což bylo také jednou z priorit volebního programu KSČM pro parlamentní volby v minulém roce. Také mnohé další politické strany (ANO, SPD, ČSSD, KDU-ČSL) měly obsažen uvedený cíl ve svém volebním programu nebo jej alespoň v předvolebním období proklamovaly ve veřejném prostoru. Vzhledem k výsledkům voleb lze tak očekávat, že snaha měst o získání vodárenství zpět pod svou veřejnou kontrolu by mohla nalézt podporu u centrální vlády.

Ostravští komunisté budou prosazovat, aby město bylo na případnou aktivitu centrální vlády připraveno a aby ve snaze získat zpět kontrolu nad komunálním vodárenstvím hrálo aktivní roli jak v procesu vyjednávání s většinovým vlastníkem Ostravských vodáren a kanalizací, a.s., tak i ve směru k aktivitám centrální vlády.

Jsme přesvědčeni o tom, že jedině kontrola města nad provozní společností umožní:

  • získat veřejnou kontrolu nad cenou vody, tak aby se základní lidská potřeba nestala zdrojem neoprávněné ekonomické renty pro vlastníka vodárenské společnosti,
  • využívat zisku z dodávek vody na rozvoj vodovodní a kanalizační sítě, vybudování chybějících kanalizací, rekonstrukce vodovodů a kanalizací a další potřebné investice,
  • koordinovat opravy místních komunikací s opravami kanalizační sítě tak, aby nedocházelo k tolik obvyklému plýtvání veřejnými prostředky, kdy město opraví komunikaci a ta je následně zničena kvůli běžné údržbě vodovodní a kanalizační sítě, která je neoprávněně vydávána za havarijní opravu.

Zastupitelé zvolení za KSČM v průběhu tohoto volebního období opakovaně navrhovali kroky vedoucí k zisku komunálního vodárenství zpět pod kontrolu města, avšak jejich návrhy nebyly podpořeny. V této snaze bude ostravská KSČM pokračovat i nadále s tím, že v nebližší budoucnosti bude prosazovat zejména následující kroky:

  1. Město Ostrava vytvoří rozpočtový Fond pro městské vodárenství, jehož účelem bude kumulovat prostředky pro získání většinového podílu ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
  2. Město Ostrava zahájí jednání se zahraničním vlastníkem SUEZ Groupe o podmínkách výkupu svého podílu ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
  3. Město Ostrava osloví Vládu ČR s žádostí o:
    • výkup podílu zahraničního vlastníka SUEZ Groupe ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a jeho následné převedení na město.
    • poskytnutí finančního příspěvku na výkup podílu zahraničního vlastníka SUEZ Groupe ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a jeho následné převedení na město.