KSČM Ostrava nepodporuje výstavbu nových tramvajových tratí v Porubě - Stanovisko MěV KSČM Ostrava

03.04.2018 13:10

Projekt „Rozšíření tramvajové dopravy v Porubě“ resp. „Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba“ byl rozpracován již v minulém volebním období (2010 – 2014) a ideový záměr vybudování tramvajových tratí je ještě mnohem starší a spadá až do období vybudování dotčených sídlišť v Ostravě Porubě.

Je skutečností, že tramvajová doprava představuje velmi efektivní a současně ekologický způsob MHD. K výhodám technologie patří zejména nezatěžování okolí přepravní trasy emisemi, možnost flexibilního zvyšování přepravní kapacity bez výraznějšího nárůstu provozních nákladů a oddělení tramvajové tratě od ostatních druhů dopravy.

Ačkoliv tyto výhody se mohou jevit jako absolutní, je nutno současně konstatovat, že vhledem k rozvoji v oblasti (nejen) dopravních technologií nejsou tramvaje jedinou možností, jak ekologizovat provoz v uvedeném území. Jako alternativa se nabízí např. zavedení ekologičtějších autobusů a elektrobusů, kde lze v horizontu několika let očekávat natolik dynamický rozvoj, který učiní z těchto dopravních prostředků z ekologického i technologického hlediska srovnatelnou alternativu tramvají.  

V tomto kontextu je nutno velmi vážit opodstatněnost nových tramvajových tratí, jejichž budování je velmi finančně náročné. Budování nových tramvajových tratí v Porubě s sebou nese, rozšiřování komunikací a zpevněných ploch, na nichž je plánováno umístění tramvajové tratě, rozsáhlé kácení veřejné zeleně, významné vyvolané investice související s přeložkami infrastruktury. Navrhované technické řešení přináší také snížení průjezdnosti automobilové dopravy v některých úsecích komunikací s čímž je spojeno zvýšení emisí z projíždějících či stojících automobilů a tím i zvýšení imisní zátěže území.  Současně platí, že nově plánované tramvajové linky by zdaleka nepřinesly vyšší dopravní komfort (zlepšení spojení) většině cestujících žijících v dotčených sídelních celcích.

To jsou skutečnosti, které nás vedou k přesvědčení, že budování nových tramvajových tratí není dostatečně zdůvodněno a že k zajištění ekologičtější dopravy v daném sídelním celku by bylo možno volit infrastrukturně i investičně méně náročnou alternativu, tedy postupné zavedení elektrobusů.

Argumentem přitom není ani to, že investice do rozšíření tramvajových tratí by bylo možno financovat z evropských dotací. Smyslem realizace jakékoliv investice má být její reálná opodstatněnost nikoliv skutečnost, že jí zaplatí někdo jiný. Navíc i dotace jsou součástí veřejných financí a proto je nutno dodržovat princip hospodárnosti bez ohledu na to, zda se jedná o veřejné prostředky z rozpočtu města, kraje, státu či EU.

Současné vedení města Ostravy zařadilo tento projekt mezi své klíčové aktivity, avšak k důkladnému projednání projektu v zastupitelstvu města, navzdory opakovaným příslibům vedení města, stále nedošlo. Není tak jasné, zda je účelem projektu skutečná snaha koaličních stran o zlepšení kvality životního prostředí a zvýšení komfortu cestujících anebo jen vidina miliardového byznysu, úsilí čerpat dotace za každou cenu nebo snaha dokázat, že v čele města sedí osvícení představitelé, kteří chtějí budovat moderní město 21. století, když čtyři roky před tím hromadili přebytky v řádech stovek milionů Kč a rozvoj města zanedbávali.

KSČM a její zastupitelé v souvislosti s výše uvedeným nebudou podporovat současný projekt výstavby nových tramvajových tratí v Porubě a vyzývají vedení města, aby se zároveň soustředilo na ekologizaci MHD v podobě přípravy na nástup elektrobusů a s nimi spojené infrastruktury a rovněž i urychlení významných dopravních investic propojujících Porubu s ostatními částmi města (Severní spoj, prodloužená Rudná).