Lednové zasedání MěV KSČM v Ostravě

30.01.2019 09:53

9. Zasedání MěV KSČM v Ostravě se věnovalo doplněním člena MěV, a to za s. Miladu Otáhalovou, která k 11. 1. 2019 ukončila členství v KSČM. Nově zvolenou členkou MěV KSČM v Ostravě se stala s. RSDr. Ivana Kalousková.

            Za účelem zefektivnění vnitrostranické práce byly sloučeny OKR 1 a OKR 2 do OKR 1-2, za předsedu OKR 1-2 zvolen s. Jiří Hurta a místopředsedu OKR1-2 s. Petr Maciejovský.

            Dalším bodem jednání bylo delegování členů MěV pro jednotlivé ZO KSČM v Ostravě za účelem rozšíření forem přenosu informací mezi základními organizacemi a městským výborem KSČM.Členové orgánu obdrží kontaktní údaje na předsedy ZO a navážou s nimi komunikaci. Taktéž předsedové ZO obdrží kontakty na příslušného člena orgánu, který je do dané základní organizace delegován.Delegovaní členové MěV KSČM se zúčastní konkrétních členských schůzí příslušné organizace buď na základě svého rozhodnutí nebo na základě žádosti příslušné základní organizace.

            9. Zasedání MěV KSČM v Ostravě projednalo přípravu podkladů k celostranické konferenci k organizačním a ekonomickým otázkám a ke stanovám v MěO KSČM Ostrava. MěV zřídil dočasnou pracovní komisi pro posouzení návrhů na změnu stanov ve složení:        ss. Bečák, Cepko Graňák, Holas, Juroška a Šebesta. Návrhy na změnu stanov zaslané aparátem ÚV a návrhy ZO KSČM v působnosti městské stranické organizace budou po jednotlivých navrhovaných změnách seřazeny do přehledného dokumentu, očíslovány a seřazeny do bloků dle svých vnitřních souvislostí, přičemž nebudou zařazovány úpravy technického rázu (např. přečíslování odkazů a článků, odkazy na právní předpisy).Takto připravený materiál posoudí dočasná pracovní komise MěV pro posouzení návrhů na změnu stanov a přijme stanovisko (doporučení pro MěV a předsedy ZO) k jednotlivým návrhům na změnu stanov. Materiál po projednání v komisi bude podkladem pro jednání společného zasedání MěV KSČM a předsedů ZO KSČM, které se bude konat 19. 2. 2019 od 16:00 v Ostravské tělovýchovné unii, náměstí Svatopluka Čecha 518/10.

            MěV projednal dopis ZO č. 319 doručený na MěV KSČM v Ostravě, v němž žádal o podporu platformy Restart a revokaci usnesení mimořádného zasedání ÚV KSČM z mimořádného zasedání ÚV KSČM z 20. 10. 2018, v bodech V. 1. a VI. 2.    MěV tuto žádost projednal a uložil předsedovi MěV KSČM v Ostravě zaslat žádost ÚV KSČM revokaci usnesení z mimořádného zasedání ÚV KSČM z 20. 10. 2018, v bodech V. 1. a VI. 2.

       MěV také schválil organizační zabezpečení setkání veřejnosti s vedením ÚV KSČM a poslanci schváleného KV KSČM Moravskoslezského kraje, které se bude konat 11. 2. 2019 od 16:00 v Domě kultury města Ostravy a organizační zabezpečení městské oslavy MDŽ městské organizace KSČM Ostrava, které se bude konat 8. 3. 2019 od 15:00 v kulturním zařízení K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce. 

V organizačních a ekonomických záležitostech byla schválena Dohoda o provedení práce na rok 2019 pro tajemnici OKR 3 MěV s. Ivanu Týnovou

 

 

 

 

                                                                                                                                             Jan Havelka

                                                                                                                                 Politický pracovník MěV