NA POMOC POLITICKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

04.03.2013 22:40

 

Nezaměstnanost

 

Vysoká nezaměstnanost negativně ovlivňuje ekonomiku a má řadu dopadů v sociální oblasti. Země nevyrábí na hranici svých možností, protože část zdrojů (pracovních i kapitálových) není využita. Narůstá schodek státního rozpočtu, např. vyplácením podpor v nezaměstnanosti, financováním aktivní politiky zaměstnanosti, snižují se daňové příjmy státního rozpočtu. Při dlouhodobé nezaměstnanosti lidé ztrácejí zkušenosti, teoretické i praktické znalosti. K sociálním důsledkům patří pokles životní úrovně, zvyšování počtu trestných činů, nárůst kriminality, sociální izolace, ztráta sebeúcty, nižší sebevědomí, rozpad rodiny apod.

 

Struktura nezaměstnanosti

Kromě míry nezaměstnanosti je důležitá také její struktura, a to z hlediska délky trvání nezaměstnanosti (zejména dlouhodobá), její regionální rozložení (rizikové regiony) a dopad na jednotlivé skupiny obyvatelstva (osoby nad 50 let, mladiství, lidé se zdravotním postižením, matky s dětmi apod.).

 

 

Typy nezaměstnanosti

Podle příčin, které vedou ke vzniku nezaměstnanosti a jejich projevů v ekonomice rozlišujeme:

-Frikční nezaměstnanost. Je spojena s hledáním prvního zaměstnání, pohybem lidí z oblastí do oblastí, hledáním odpovídajícího zaměstnání. Má krátkodobý charakter.

-Strukturální nezaměstnanost. Příčina je ve změně struktury ekonomiky, v technickém pokroku. Je regionálně odlišná a přetrvává delší dobu.

-Cyklická nezaměstnanost. Souvisí s cyklickým pohybem ekonomiky. V recesi se zvyšuje, v období ekonomického růstu klesá. Délka trvání je proměnlivá.

-Sezónní nezaměstnanost. Vyskytuje se hlavně ve stavebnictví, zemědělství, turistických službách apod.

Aktuální stav

     Nezaměstnanost v ČR narůstá. K 31. lednu 2013 dosáhla 585 800 nezaměstnaných, což činí podle metodiky z roku 2012 10,1 %. Je to nejvíce za období existence samostatné České republiky. Podle této metodiky výpočtu šlo o podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním osobám. Tento výpočet byl       v roce 2013 změněn tak, že se počítá podíl nezaměstnaných osob ke všem obyvatelům, proto se nyní vykazuje nezaměstnanost ve výši 8 %. Jen za letošní leden počet nezaměstnaných osob stoupl o 40.500. Na jedno volné místo dle ÚP připadá 17,3 uchazečů o zaměstnání. Velmi problematická je nezaměstnanost absolventů škol a mladistvých, která činí aktuálně 35.500 osob. Situace je velmi kritická v některých regionech. Mezi nejhůře postižené patří Bruntál, Most, Jeseník. Vysoká nezaměstnanost je také v Ostravě a Karviné, nejnižší vykazuje tradičně Praha.

Cesty snižování nezaměstnanosti

Vláda může uvážlivou hospodářskou politikou snížit nezaměstnanost například podporou souhrnné (agregátní)  poptávky jako je zvýšení vládních výdajů do infrastruktury, vládních nákupů nebo zvýšením poptávky obyvatel. Dále aktivní politikou zaměstnanosti jako jsou dotace podnikatelům na společensky účelná pracovní místa, zaměstnávání absolventů škol, rekvalifikace, podpora malého a středního podnikání, vytvářet podmínky k lepší mobilitě pracovních sil apod.