Není to »hon na čarodějnice«?

07.12.2012 14:58

 

Není to »hon na čarodějnice«?

Rozhovor Haló novin s Václavem Sloupem, náměstkem hejtmana Karlovarského kraje

Byla vám svěřena oblast školství, mládeže a tělovýchovy. A začaly problémy…

Na základě výsledku demokratických voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. až 13. října a podle výsledku povolebních vyjednávání bylo zcela logické, že strany nacházející se na levém spektru politiky vytvořily v Karlovarském a Jihočeském kraji koalici a rozhodly o obsazení rezortů.

https://www.halonoviny.cz/images/showimage/1374557/2/1

Krajská zastupitelstva obou krajů zvolila hejtmany a ostatní radní pro jednotlivé oblasti. V Jihočeském kraji byl resort školství, mládeže a tělovýchovy obsazen Vítězslavou Baborovou a v Karlovarském kraji jsem byl do resortu uveden já. V obou krajích nastal okamžitě po našem zvolení »hon na čarodějnice«, rozumějme tvrdá útočná kampaň sdělovacích prostředků proti obsazení resortu krajského školství členem KSČM.

Jak tato kampaň vypadá ve vašem případě?

Je to kampaň, v níž někteří redaktoři používají polopravdy či nepravdy a vyzývají studenty spolu v učiteli středních škol k pořádání demonstrací proti komunistům v pozicích radních pro školství. A tak jsem se dozvěděl z Hospodářských novin od redaktora Leschtiny, či od chebského učitele pana Milana Kůtka v MF Dnes, že jsem byl dokonce náčelníkem politického oddělení Chebské brigády PS, že jsem sloužil 20 let jako politruk (zlidovělý název pro zástupce velitele pro věci politické).

Když jsem si pro rozhovor s redaktorem MF Dnes panem Bohumilem Zemanem předem vyžádal jeho otázky a na tyto otázky jsem odpověděl, popsal mne tento redaktor jako »gumu« a »zelený mozek«. V dalším tisku jsem se dočetl, že plánuji zrušit sedm gymnázií v kraji a ponechat tři, což jsem nikdy takto neřekl.

Dá se říci, že se vaše působení u Pohraniční stráže stalo námětem na román. Jak tedy skutečně probíhalo?

Těm redaktorům, kteří si nejsou schopni sehnat pravdivé informace o mé osobě a bez rozhovoru se mnou píší nepravdy, vzkazuji, že jsem nesloužil u Pohraniční stráže 20 let jako politruk, nikdy jsem nebyl náčelníkem politického oddělení, nikdy jsem vědomě nespolupracoval s StB, po dobu mé služby u PS jsem nebyl přítomen konfliktu na státní hranici, při němž by přišel kdokoliv o život.

V uniformě jsem sloužil 27 roků, z toho jako politický pracovník na rotě Pohraniční stráže pouze čtyři roky, ostatní dobu (vyjma studia) jsem zastával týlové funkce v oblasti stravování příslušníků Pohraniční stráže. Nejsem si vědom jediného případu, kdy by po stravě připravené v mnou řízených pohraničnických kuchyních kdokoliv zemřel.

Vraťme se ke školství, přesněji k protestům proti svěření školství do péče KSČM.

Proti Vítězslavě Baborové v jižních Čechách organizují učitelé a studenti výhružné nátlakové akce a požadují, aby ve svobodných volbách řádně zvolená a zastupitelstvem jmenovaná radní ze svého postu odstoupila.

V Karlovarském kraji poslali někteří středoškolští učitelé dopis hejtmanovi a radě, jehož obsahem, který zveřejnili v tisku, je požadavek na mé odstoupení z funkce náměstka hejtmana pro školství, mládež a tělovýchovu. Další učitelé a údajně i studenti organizují petiční akci proti mému působení v resortu školství Karlovarského kraje. Podobná situace je v Olomouckém nebo Královéhradeckém kraji.

Jak si vysvětlujete, že se někteří učitelé pustili do takového boje?

Je mi zcela nepochopitelné, že učitelé středních škol, kteří mají studenty učit demokratickému uspořádání společnosti, místo takové výuky nabádají své studenty, aby se nedemokratickými způsoby domáhali změny výsledku demokratických voleb. Tato činnost takovýchto učitelů je zcela v rozporu s jejich povoláním a posláním.

Napadají mne mnohé otázky, tak alespoň některé: Kde byla aktivita středoškolských učitelů před volbami do krajských zastupitelstev, byli sami aktivně volit, jak vysvětlili studentům jejich volební právo?

Pokud by studenty řádně připravovali pro život v demokratické společnosti, pokud by jim odpovědně vysvětlili volební systém České republiky, mohli se studenti svobodně rozhodnout, koho zvolí a dnes by si tento krok zřejmě sami uvědomili a ponoukání některých učitelů by jim bylo »šuma fuk«. Nepřipomíná vám praxe takovýchto některých redaktorů a učitelů »hon na čarodějnice«?

Co bylo vaším prvním krokem ve funkci?

Jsem ve funkci deset dnů a všem redaktorům, kteří mne oslovili, jsem zcela zřetelně sdělil, že se s resortem školství, mládeže a tělovýchovy teprve seznamuji, sbírám informace o stavu školských zařízení zřizovaných krajem a poznávám lidi v tomto oboru.

Snad každému soudnému člověku je jasné (odborníci mají podloženo), že do oblasti školství poplyne od státu stále méně financí, že střední školy v kraji jsou z větší části podfinancované, že počet žáků přicházejících do středních škol dlouhodobě klesá a trendy naznačují, že k razantnímu nárůstu počtu nedojde a že se v souvislosti s celostátní situací a demografickým vývojem nevyhneme změnám.

Ale demografický vývoj asi neovlivníte…

Vždyť i minulé Zastupitelstvo Karlovarského kraje se tímto problémem zabývalo, bohužel bezvýsledně. V těchto souvislostech ubezpečuji ředitele škol, pedagogy, veškerou odbornou i laickou veřejnost, že bez hluboké analýzy ekonomického stavu škol zřizovaných krajem, bez analýzy vývoje počtu žáků a posluchačů škol, bez rozboru výslednosti středních škol, nelze připravit jakákoliv opatření v oblasti školství Karlovarského kraje.

Předtím, než budou odborem školství kraje předloženy jakékoliv návrhy radě Karlovarského kraje, budou analýzy, výstupy z nich a návrhy opatření konzultovány s řediteli škol, s ekonomy, se zástupci obcí a měst tak, aby byla radě a zastupitelstvu předložena opatření, která budou mít veřejnou podporu.

Jakou máte vizi pro svou činnost?

Při řízení resortu školství, mládeže a tělovýchovy se jako manažer soustředím zejména na ekonomiku středního školství v kraji, na to, aby školy byly schopny reálně fungovat, aby měly tolik financí, které potřebují pro základní chod škol. Budu prosazovat, aby ředitelé, učitelé a ostatní zaměstnanci škol měli vytvořen prostor a podmínky pro výkon jejich vysoce odpovědné práce.

Výchovu a výuku organizují ředitelé škol a spolu s pedagogy ji realizují, což je jejich povolání a poslání, a do tohoto procesu nezasahuji a zasahovat nebudu. Odbor školství v současné době pracuje na tom, aby v život vstoupil nový systém hodnocení a odměňování ředitelů škol, aby od školního roku 2013/2014 byla do života škol zřizovaných krajem zavedena stipendia podle platných pravidel.

Takového věci, stejně jako podporu nekvalifikovaných učitelů či zavádění nových oborů do škol podle potřeb regionu, budu ze všech sil ve své práci podporovat.

Studentům jste již prostřednictvím ČTK něco slíbil…

A ten slib zopakuji. Budu podporovat školy ve vytváření podmínek studentům pro jejich efektivní studium a přípravu na budoucí povolání či další studium na vysokých školách. Budu podporovat různé znalostní, sportovní soutěže škol a velmi mne bude těšit, uspějí-li v těchto soutěžích právě studenti z našeho Karlovarského kraje.

Jsem příznivcem klání škol v různých oblastech, což mohou potvrdit studenti chebského gymnázia, které již čtyři roky finančně podporuji při pořádání celostátní dějepisné soutěže. Studenti i kantoři z celé republiky mi i dnes posílají děkovné e-maily za podporu této soutěže.

Nehodláte tedy rezignovat?

Otevřeně říkám, že z pozice, kterou mi svěřili voliči a Zastupitelstvo Karlovarského kraje, pod tlakem dobrovolně neodejdu, tlaku budu odolávat, neboť cítím podporu svých kolegů, přátel, rodiny, kamarádů, ale i lidí, kteří mne dosud neznali. Věřím, že i Vítězslava Baborová v Jihočeském kraji vytrvá a bezostyšnému nátlaku odolá.

Všem ředitelům, učitelům, studentům a pracovníkům ve školských zařízeních Karlovarského kraje přeji klid a pohodu při naplňování nezaměnitelného poslání, jímž je naplněn jejich současný život, a v nastávajícím čase adventním přeji všem klid a mír v duši, krásné prožité svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinné pohody.

Zbyšek KUPSKÝ

převzato z Haló novin