Odkaz Velkého října je stále živý

05.11.2017 09:54

V listopadových dnech letošního roku uplyne sto let od Velké říjnové socialistické revoluce. Tato revoluce zahájila novou epochu, epochu přechodu lidstva od kapitalismu k socialismu - jako prvé fáze komunistické společenskoekonomické formace. Říjnová revoluce jasně ukázala, že v současné epoše mezi socialismem a kapitalismem je socialismus jedinou možnou volbou. Jen socialismus  může překonat civilizační hrozby a katastrofy, jako jsou jaderná válka, ekologická krize, iracionální drancování přírody a zabránit stále se rozvíjejícím nůžkám mezi miliardami chudých a obrovským nárůstem bohatství u hrstky nejbohatších. Říjnová revoluce byla vítězstvím skutečně lidové politické moci, moci sovětů - nové socialistické demokracie. Mezi její první kroky patřilo vyhlášení dekretu o míru a dekretu o půdě. Dekret o míru požadoval příměří a zahájení jednán o okamžitém uzavření míru mezi válčícími zeměmi v první světové válce včetně Ruska a to bez reparací a anexí. Dekret o půdě požadoval zrušení soukromého vlastnictví půdy a její předání rolníkům.

Lenin na základě Marxova a Engelsova teoretického dědictví analyzoval tehdejší kapitalismus jako imperialismus. Odhalil zákonitosti jeho nerovnoměrného vývoje a na základě toho odhalil možnost provedení revoluce a vítězství socialismu v jedné zemi, a to v jeho nejslabším článku. Současně určil, že touto zemí může být carské Rusko, kde kapitalistický rozvoj začal později za Anglií a Francií.

Říjnová revoluce po svém vítězství dokončila nedořešené úkoly buržoazně demokratické revoluce, odstranila zbytky feudalismu a pod vedením bolševiků šla k socialistickým přeměnám.

Vítězství říjnové revoluce mělo obrovský význam pro mezinárodní dělnické hnutí, pro formování komunistických stran v jednotlivých zemích a pro založení III. Internacionály v roce 1919.

Lenin, který řešil v této době řadu vnitřních problémů, věnoval založení III. Internacionály stálou velkou pozornost. Psal řadu článků a knih. K této problematice je nejznámější „Dětská nemoc levičáctví komunismu“, kterou napsal na jaře 1920. Zúčastnil se prvních čtyř kongresů, vystupoval na nich a předkládal rezoluce. Osobně jednal s představiteli formujících se komunistických stran.

Jednal i s Bohumírem Šmeralem, který jako představitel formující se KSČ, přijel do Ruska na jaře 1920. po návratu Šmeral okamžitě napsal knihu „Pravda o sovětském Rusku“, kterou začínal slovy: „Přicházím z jiného světa, přicházím jako jiný člověk. Co se děje v Rusku, je ohromné, závratné, poctivé, rozumné, nutné, nepřemožitelné.“ KSČ, která vznikla v roce 1921 se stala sekcí III. Internacionály, osvojovala si taktiku, poznatky a zkušenosti mezinárodního dělnického hnutí. Patřila k nejpočetnějším stranám KI (1919-1943).

SSSR byl první stát, který dal úplnou rovnoprávnost ženám, uskutečnil úplnou elektrifikaci rozsáhlého státu, průměrná délka života se zdvojnásobila. Velký úspěch měla věda a technika. Došlo k vyslání první družice a prvního člověka do vesmíru.

Vítězství SSSR ve II. světové válce a jeho poválečný vývoj zásadním způsobem urychlily světový revoluční proces. Podmínilo přerůstání antifašistických, národně osvobozeneckých a demokratických revolucí a revoluce socialistické, a to nejen ve střední a východní Evropě, ale i v Číně, Koreji a Vietnamu. Došlo ke vzniku lidově demokratických zemí směřujících k socialismu.

Mezi země směřující k socialismu patřila i ČSR. KSČ rozpracovala na československé podmínky přerůstání revoluce demokratické k revoluci socialistické. Zformulovala její program – program budování lidově demokratického Československa. Vytvořily se podmínky pro vznik světové socialistické soustavy (ČSR, Bulharsko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, NDR, Albánie a Jugoslávie). Obdobné státy vznikly i v Asii. Dříve Mongolská socialistická republika a po II. světové válce ČLR, KLDR a Vietnamská socialistická republika. Na americkém kontinentu později vznikla Kuba. Většina uvedených států byla členy RVHP. Dovršil se proces rozpadu světové koloniální soustavy imperialismu. Došlo k zásadní změně v poměru sil mezi mírovými silami socialismu a světovým imperialismem. Vznikla Varšavská smlouva jako reakce na vznik NATO.

Současnou porážku chápeme jako dočasnou. Dnes se můžeme učit z historie. Máme příklad bolševiků a neocenitelnou zkušenost října 1917. My již víme, že vítězství socialistické revoluce je možné, že dělnická třída může uchopit politickou moc a vytvořit vlastní stát, že závody mohou úspěšně pracovat bez kapitalistických vlastníků a rozvíjet se na bázi všelidového vlastnictví podle státního plánu. Tyto cenné zkušenosti pro nás zůstávají trvalou inspirací. 

Odkaz velkého října proto dnes, kdy jsme po kontrarevolučních převratech, spočívá v rehabilitaci marxismu-leninismu a jeho rozšíření. To zůstává hlavním úkolem komunistických stran.

Ideologická komise MěV KSČM