Postřehy účastníka VIII. sjezdu KSČM.

22.05.2012 01:09

            Sjezd se konal ve dnech 19. a 20. května 2012 v Liberci v komplexu BABYLON.  Jméno komplexu BABYLON přesně vystihuje jeho velikost, složitost a nepřehlednost. Podle recepční se jedná o úplně přestavěnou textilku. Komplex má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží, obdélníkový půdorys o rozměrech cca 120x240 m. Je to unikátní zábavní, kongresové a hotelové centrum v ČR. Zcela krytý areál zastřešuje aquapark, lunapark, iQpark, XD theater, wellness centrum, řadu restaurací, kongresové centrum a luxusní čtyřhvězdičkový hotel. Kapacita tohoto centra umožnila ubytovat a stravovat všech více než 500 delegátů a hostů na jednom místě současně s dostatečně kapacitním jednacím sálem. Pro všechny účastníky to však bylo dokonalé bludiště chodeb a výtahů, z nichž každý vedl do jiných podlaží. Za to, že všichni účastníci dorazili včas na svá místa v jednacím sálu a v restauracích je nutno vyslovit obrovské poděkování pořadatelům z liberecké organizace KSČM. Organizátoři byli na všech možných křižovatkách chodeb, všude byly informační tabule apod. Skutečně nutno říci, že organizace takové rozsáhlé akce byla zvládnuta velmi dobře. Podle informace předsedy KSČM s. Vojtěcha Filipa na ČT 24, bylo toto místo vybráno ze tří možných míst právě proto, že umožnilo vše konat na jednom místě. Je příznačné pro postoj sdělovacích prostředků ke KSČM, že přes toto jeho jednoznačné vysvětlení, zlehčovali výběr místa odkazem na to, že toto místo je střediskem hazardu a podobné "pochybné činnosti".

            Sjezd byl zahájen v sobotu 19.5 v 10. hod. naší hymnou a po úvodním proslovu předsedy strany s. V. Filipa, bylo přistoupeno k procedurálním otázkám – schválení programu sjezdu, volbám pracovních předsednictva, jednotlivých komisí sjezdu a organizačních dokumentů sjezdu. Zde se narazilo na rozpor v názorech na způsob volby místopředsedů strany - zda je má volit sjezd nebo ÚV. Rozhodnutí bylo odloženo na jednání o úpravách stanov strany. Po té následovalo úvodní vystoupení k předloženým zprávám - zprávě o hospodaření (s. M. Vostrá), návrh úprav Stanov KSČM (s. V. Filip), zprávám s Statutům revizní(s. O. Zmítko) a rozhodčí (Z. Levý) komise KSČM.

            Po té následovala diskuze k úvodním vystoupením a písemným zprávám, průběh diskuze je dostupný ZDE. Po obědě tato diskuze pokračovala. V průběhu diskuze podal předseda mandátové komise zprávu, že na sjezd bylo delegováno z aktuálního počtu 61.990 členů KSČM, podle klíče 1:150, celkem 456 delegátů, Prvního dne sjezdu se zúčastnilo 454 delegátů (99,6 %), z toho 363 mužů (79,8 %) a jen 91 žen (20,2 %). Průměrný věk delegátů je 57 let. Nejmladšími účastníky jsou devatenáctiletí Michal Vávra (Karlovy Vary) a Filip Zachariáš (Vyškov), nejstarším 85letý Stanislav Hejduk z Mělníka. Na sjezd přijelo také 44 hostů a akreditovalo se na něm 42 zástupců médií. Nedělního jednání se zúčastnilo 452 delegátů (99,12 %).

            Kolem 16 hod. předseda návrhové komise s. Milan Špás přednesl návrhy delegátů na změnu navržené úpravy stanov. V diskuzi k tomto bodu viz ZDE bylo navrženo, že strana má mít prvního místopředsedu a místopředsedové mají být voleni přímo na sjezdu. Nutnost ustanovení prvního místopředsedy bylo zdůvodněno mít oficiálního zástupce předsedy. Byly navrženy i změny krajských organizací a KV KSČM - zejména názvu, organizace a působnosti KV KSČM. Byly navrženy i menší změny v působnosti ÚV KSČM. Navržené úpravy pak byly odsouhlaseny 374 delegáty, 42 delegátů bylo proti a 25 delegátů se zdrželo hlasování, čímž tato úprava vstoupila v platnost 19.5.2012.

            Po odsouhlasení Stanov bylo přistoupeno k představení kandidátů na předsedu strany soudruhů V.Filipa, S. Grospiče a M. Jurošky. V rámci diskuze k volbám funkcionářů strany byl vznesen požadavek, aby funkcionáři seznámili delegáty se svými majetkovými poměry. I když tento návrh nebyl odsouhlasen plénem sjezdu, všichni kandidáti na funkce tuto připomínku respektovali. S. Vojtěch Filip v úvodu seznámil přítomné se svými majetkovými poměry a pak se odvolal na svůj úvodní projev, kde přednesl své představy o dalším směřování strany. S. Stanislav Grospič kladl důraz na prezentaci strany veřejnosti, zejména na podporu Haló novin. Zdůraznil, že se musím soustředit na získávání nových členů, zejména mladých lidí. Musíme posílit postavení okresních výborů jako základních článků organizace strany a zabývat se ekonomikou strany, která může zásadně omezit akceschopnost strany. S. Martin Juroška zdůraznil, že musíme posílit sebedůvěru členů strany a celé strany, nesmíme se bát usilovat o vedoucí pozici na levici. Velmi důležité je posilování odborného zázemí strany jako předpokladu pro vysvětlování záměrů strany veřejnosti.

            Po té se představili kandidáti na předsedu Ústřední revizní komisi KSČM. S. Jiří Horák kladl důraz na důslednou kontrolu hospodaření, aby se předšlo opakování problémům s prodejem budovy ÚV KSČM. S Zdeňka Lišková rovněž kladla důraz na důslednou kontrolu hospodárnosti a na transparentnost hospodaření. S. Otakar Zmítko kladl důraz na usměrňování revizních komisí nižších článků strany. Následně se představili kandidáti na předsedu Ústřední rozhodčí komise ÚV KSČM. S. Vladimír Chaloupka kladl důraz na kolektivní jednání ÚRK. S. Jan Krůta kladl důraz na kontrolu plnění usnesení příslušných orgánů strany a zpracování metodiky kontrol. S Zdeněk Levý hovořil podobně jako předchozí kandidáti. S. Ladislav Mrázek mimo jiné kladl důraz na kontrolu vyřizování připomínek členů strany.

            V rámci představování kandidátů na prvního místopředsedu strany. S. Lukáš Kollarčík navrhl se přesunout od málo akceschopné evropské levice ke KS Řecka. Kritizoval, že jdeme od porážky ke porážce, zejména od roku 2006. Kritizoval utlumení aktivity strany ze strachu z pronásledování. S. Jaroslav Komínek nesouhlasil s tím, že je úbytek hlasů pro KSČM a s tím, že je případný úbytek je vinou ÚV KSČM.  S. Vladimír Sacký kladl důraz na kolektivnost vedení. S. Josef Skála kladl důraz na nutnost ofenzivnost politiky strany, na boj proti nárůstu dluhů strany a na nutnost přenášet výstupy z centra strany mezi lidi. S Václav Snopek zdůrazňoval, že se musíme víc věnovat společnosti než sami sobě. S. Petr Šimůnek zdůrazňoval mimo jiné nutnost pomáhat poslancům v malých obcích. 

            Pak proběhlo první kolo voleb do výše uvedených orgánů strany. V tomto kole dostali kandidáti na předsedu strany V. Filip 223 hlasů, S. Grospič 135 hlasů a M.Juroška - do 2. kola postoupil Filip a Grospič. Z kandidátů na 1. místopředsedu získali s.Kollarčík 46 hlasů, s. Komínek 97 hlasů, s. Sacký 37 hlasů, s. Skála 127 hlasů, s. Snopek 38 hlasů a s.Šimůnek 100 hlasů, do 2. kola postoupili Skála a Šimůnek. U volby předsedy ÚRK KSČM dostal s. Horák 105 hlasů, s. Lišková 208 hlasů a s. Zmítko 136 hlasů, do 2. kola postoupili Lišková a Zmítko. Ve volbách do Ústřední rozhodčí komise dostal s. Chaloupka 102 hlasů, s. Krůta 28 hlasů, s. Levý 236 hlasů a s. Mrázek 83 hlasů. Tedy v 1. kole byl zvolen s. Zdeněk Levý.

            Po těchto volbách proběhla další diskuze a pak následovala volby aklamací dalších členů nejvyšších orgánů strany - Ústřední revizní a Ústřední rozhodčí komise a bylo potvrzeno složení ÚV, který na svém prvním zasedání v neděli zvolil členy nového VV ÚV KSČM tak, jak byli navrženi krajskými konferencemi, a doplnil za člena předsedu poslanců Pavla Kováčika a europoslance Jiřího Maštálku. Následně byly projednány a schváleny zprávy o činnosti strany, zprávy o hospodaření, zprávy o činnosti Ústřední revizní komise a Ústřední rozhodčí komise a statusy těchto dvou komisí. Nakonec byl projednán a odhlasován počet a působnost místopředsedů ÚV KSČM. Byl přijat návrh s. Špáse a s. Kostky na tři místopředsedy, z toho jeden je první místopředseda pro řízení stranické práce, komunální a regionální politiku a volby, druhý místopředseda pro ekonomiku a třetí místopředseda pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež.

            Pak následovala diskuze k obsahovým dokumentům strany – „Socialismus pro 21. století“ a „Hlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu KSČM“. V úvodu této části diskuze vystoupil s. Grospič. Připomněl, že jde o dlouhodobý úkol, který byl zformulován ještě na VI. sjezdu v Českých Budějovicích. Podle Grospiče se začínají objevovat názory, že je nutné zahájit práce na historickém posouzení období socialismu v Československu i Evropě, a také na zobecnění chyb, které vedly k událostem v letech 1989 a 1990. V období do IX. sjezdu KSČM je podle něj třeba uspořádat teoretickou programovou konferenci k otázkám posouzení cest k socialistické společnosti. »Je nezbytné diskutovat o vizi socialistické společnosti zvláště tváří tvář narůstající hospodářské krizi a výraznému sociálnímu napětí ve společnosti,« řekl.. K materiálu „Hlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu KSČM“ vystoupil s. Filip.  Co je podstatou materiálu? Popis současného stavu a toho, co má být prvními, druhými a následujícími kroky pro nejbližší období, čím a jak oslovit veřejnost. Za důležité považuje vycházet z konkrétní situace a neodtrhování se od mas. Mezi priority konkrétních kroků zařadil mj. potřebu »být čitelní«, ale také nutnost zabývat se daňovým systémem ČR tak, aby se naplnila státní kasa… Úsilí KSČM směřuje k vybudování spravedlivějšího společenského řádu – socialismu, »kde lidé budou odměňováni podle práce a vše se bude dít ve prospěch společnosti. Majetek nebude rozhodujícím kritériem pro společenské zařazení. Svět za více než 160 let, které uplynuly od vize Marxe, Engelse a těch, kteří je následovali, od V. I. Lenina až po současné představitele komunistického hnutí, se sice změnil, komunismus a jeho první fáze – socialismus, je však stále aktuálním a humánním cílem lidstva. Jen se bude lišit od představ z 19. století,« sdělil Filip.. S. Lankašová  z hradeckokrálovské organizace diskutovala k materiálu „Socialismus pro 21. století“, požadovala jej doplnit o příčiny pádu socialismu, v ekonomické oblasti propracovat principy samosprávných principů. Doporučovala k této problematice uspořádat mezinárodní konferenci a rovněž vypracovat stručnější a srozumitelnější verzi tohoto materiálu pro potřebu propagace naší činnosti. S velmi zajímavým diskusním příspěvkem vystoupil s. Ransdorf. Současný obraz globální kapitalistické společnosti předvídal K. Marx. Podotkl, že nesmíme popírat represe, které nastaly při prvním pokusu o budování socialismu u nás. Reálné však bylo dosažení mnohého při emancipaci společnosti. Nerovnosti v současné společnosti, kdy jen malá část společnosti ovládá rozhodující část ekonomiky, jsou ničící,

            Diskuzi ukončilo v pozdních večerních hodinách vyhlášení výsledků 2. kola voleb představitelů strany. Za předsedu ÚV a strany byl zvolen 275 hlasy s. Vojtěch Filip, s. Stanislav Grospič získal  165 hlasů, prvním místopředsedou byl zvolen s. Petr Šimůnek, jenž získal 265 hlasů, s. Josef Skála získal  170 hlasů, předsedkyní ústřední revizní komise byla zvolena 311 hlasy s. Zdeňka Lišková, s. Otakar Zmítko získal 133 hlasů. Současně s tím bylo ukončeno předkládání návrhů na volbu ostatních místopředsedů strany. Poté (asi kolem 23 hod.) bylo ukončen 1. sjezdový den.

            Druhý sjezdový den byl zahájen v neděli 20. května v 9.00 hod. pokračováním diskuze k obsahovým dokumentům strany. S. Horská ze Svitavy hodnotila materiál „Socialismus pro 21. století“ jako programový dokument strany. Nedoporučovala se příliš zabývat minulostí, která nás rozděluje, ale je nutné se zaměřit na budoucnost. S. Kubínek konstatoval, že zvolením 1. místopředsedy strany jsme omezili pravomoc předsedy ÚV KSČM, jinak souhlasí s předloženými dokumenty. S. Bodlák z Rychnova/K požádal, aby z materiálů bylo vypuštěno slovo „působit na lidi..“, kladl důraz na omezení současné rozbujelé stranické byrokracii a za efektivitu řízení strany. Pak s. Exner zdůraznil, že se řídíme marxismem-leninismem, materiál „Socialismus pro 21. století“ poskytuje návod jak realizovat socialismus v praxi. Podtrhl prohlášení z jednání zástupců socialistických a komunistických stran v Řecku – „Socialismu je budoucnost lidstva“, navrhl aktualizovat závěry z kladenského sjezdu a přijmout akční program k realizaci „Hlavních úkolů...“ S. Posoldu z Prahy 9 kritizoval naší rozpolcenost. Vyhlašujeme pluralitu vlastnictví, ale víme, že změna vlastnictví je možná jen revolucí, první revolucí musí však být revoluce v myšlení. Doporučil položit ČSSD tři otázky – s kým chtějí vládnout, pokud bude platit bohumínské usnesení, které asociální zákony chtějí zrušit a jak chtějí dosáhnout vyrovnaný rozpočet. Doporučil zaměřovat se v konkrétní politice strany, mimo jiné, na ochranu spotřebitelů a ochranu práva a také realizovat diskusní web strany. S Holý požadoval svolání Ústřední rozhodčí komise, poněvadž nesouhlasí s volbami 1. místopředsedy (na jejím zasedání se to vysvětlilo). S Rudý vystoupil se diskusním příspěvkem, ve kterém vtipnou formou kritizoval majetková prohlášení kandidátů na stranické funkce. S Válek z Tábora kritizoval, že se příliš zabýváme stranickými záležitostmi, ale málo s problémy, které zajímají „obyčejné“ lidi, musíme je poslouchat a řešit jejich problémy. S. Hráček odmítnul dokument „Socialismus pro 21. století“ a požadoval jej přepracovat. S Hrdý doporučil ze sjezdu oslovit občany ČR výzvou.

            Pak s. Kováčik přednesl zprávu návrhové komise, která shromáždila kandidáty na místopředsedy a projednala s nimi, zda mají zájem o tuto funkci a v jaké působnosti. Na místopředsedu pro ekonomiku byli navržení s. Procházka, Hráček, Vostrá a na místopředsedu pro odborné zázemí s. Grospič, Dolejš a Holý. Následovalo představení kandidátů. S Dolejš kladl důraz na odborné zázemí strany, musíme řešit jak pomoci lidem, otvírat se odborníkům, pracovníkům kultury, zaměřit se na spolupráci s občanským hnutím a na jeho podporu, vyzdvihl důležitost odborných výstupů pro zaměření politiky strany, zdůraznil nutnost ideologického vzdělávání pro kádrovou politiku strany. S Hráčik se vzdal kandidatury ve prospěch s. Grospiče. S. Vostrá zdůraznila nutnost změny účetního systému strany. Ostatní kandidáti se pouze představili. Pak byla provedena volba těchto místopředsedů a následně jejich vyhlášení. Za místopředsedu pro ekonomiku byla zvolena s Vostrá 265 hlasy, s Holý získal 4 hlasy a s. Procházka získal 146 hlasů. Za místopředsedu pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež byl zvolen s Dolejš s 248 hlasy, s. Grospič získal 194 hlasů. Přehled zvolených představitelů KSČM je dostupný ZDE.

            Na závěr zasedání sjezdu předložila návrhová komise připomínky k  „Návrhu Usnesení VIII. sjezdu KSČM“ a provedla postupné projednání a schválení jeho jednotlivých bodů a pak schválení celého usnesení. V rámci projednání „Usnesení ..“ byla také schválena výzva k občanům ČR viz ZDE. Celé „Usnesení...“ bylo přijato 430 hlasy, proti nebyl nikdo, jeden delegát se zdržel hlasování.  Přijaté „Usnesení VIII. sjezdu KSČM“  je dostupné ZDE. Zasedání sjezdu ukončil nový předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip závěrečným proslovem. Poděkoval pořadatelům za výbornou organizaci sjezdu, poděkoval delegátům a hostům sjezdu, všem dosavadním funkcionářům a členům strany, jmenovitě s. Grospičovi, za vykonanou práci v minulém volebním období a ukončil zasedání VIII. sjezdu. Sjezd ukončila Internacionála po 15. hod.

            Můj hlavní poznatek ze VIII. sjezdu? Na rozdíl od zpráv z médii mne potěšila, přes rozdílnost názorů na některé otázky, snaha o jednotu strany. Není pravdivé tvrzení médii o dvou proudech ve straně – tzv. konzervativním údajně reprezentovaném s. Grospičem a liberálním reprezentovaném s. Dolejšem. Škála názorů na jednotlivé zásadní problémy ve straně a společnosti je rozsáhlá a není ji možné omezit na tyto dva proudy, Schválení představitelé strany a přijaté dokumenty strany vytvářejí předpoklady pro rozvoj strany a další růst jejího vlivu v naší společnosti, pokud se budou členové strany těmito dokumenty důsledně řídit.

 

Foto ze sjezdu - s. Martin Juroška a autor článku s. Jan Jančura

           

Zpracoval: Jan Jančura, Ostrava-Poruba

 

Diskusní téma: Postřehy účastníka VIII. sjezdu KSČM.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek