Postřehy účastníka VIII. sjezdu KSČM s. Miroslava Jopka

25.05.2012 13:40

        VIII. sjezd se konal ve dnech 19. – 20. 5. 2012 v Liberci. Ubytování i jednání byly pod jednou střechou. Přístřeší a klid pro jednání nám zajistil hotel BABYLON****. A, že to byl Babylon, by mohl vyprávět nejeden delegát, protože se ve většině případů nedostal tam, kam chtěl, ale vždy na jiné než původně očekávané místo.

 
        Sjezd začal v sobotu úderem 10 hodiny hymnou České republiky. Začátku předcházela prezentace v době od 8,30 do 9,50 hodin. Na jednání prvního dne se zaregistrovalo 454 delegátů což je 99,6% z 456 zvolených na okresních konferencích. Z tohoto počtu bylo 363 mužů (79,8%) a jen 91 žen (20,2%). Průměrný věk byl 57 let. Nejmladšími účastníky byli Michal Vávra (Karlovy Vary) a Filip Zachariáš (Vyškov) oběma delegátům bylo 19 let. Nejstarším účastníkem byl Stanislav Hejduk (Mělník), který měl 85 let. Na sjezd se akreditovalo 42 zástupců médií. Sjezdu se také účastnilo i 44 hostů ( mimo jiné Remek, Flasarová, Dolejš,). 
 
        Začátek sjezdu zabraly procedurální záležitosti. Volby pracovního předsednictva,  skrutátorů, programu sjezdu, časového harmonogramu sjezdu, jednacího řádu, volebního řádu, volba mandátové komise, volební komise a návrhové komise. Pracovní předsednictvo pracovalo ve složení ss. Ransdorf, Levý, Zmítko, Bayerová, Černý A., Jančara, Melša, Černý V., Vébr, Nytra, Varga, Branný, Vodseďálek, Pázler, Lysáková, Filip, Vostrá, Maštálka, Kováčik, Grospič, Špás.
 
        Po procedurálních úkonech následoval úvodní projev předsedy ÚV KSČM Vojtěch Filipa ve kterém mj. řekl:“ Scházíme se na VIII. sjezdu naší strany, abychom zhodnotili naší společnou práci za uplynulé 4 roky, shodli se na hlavních úkolech, které nás jako komunisty čekají. Tyto hlavní úkoly by nás měly posunout vpřed na naší cestě vedoucí k našemu dlouhodobému cíli, tj. k budování sociálně spravedlivé společnosti, socialismu. Budeme rozhodovat i o svých vnitřních záležitostech. Budeme volit nejvyšší stranické funkcionáře, potvrzovat nové složení ústředního výboru. Máme před sebou i návrh na úpravu stanov.
Důkladně musíme posoudit materiál „Hlavní úkoly“, který se má stát po sjezdu na nejbližší 4 roky základním politickým programem KSČM a východiskem pro tvorbu našich volebních programů jak v krajích, tak pro volby parlamentní, ať již se konají předčasně či v řádném termínu“.
 
        Dále ve svém projevu mj. řekl, že KSČM prošla zvlášť složitým obdobím, které mělo 2 hlavní znaky.
    - Za prvé vládu konzervativní pravice se zhoršováním sociální situace občanů, jejich rodin a chudnutí celé společnosti. To vše včetně politického a právního tlaku na zákaz KSČM. 
    - A za druhé, dostatek prostoru v pravé části politického spektra vytvářet dojem, že samotný systém je dobrý, jen je potřeba případně vystřídat některé okoukané tváře, například vykroužkováním toho nebo onoho.
    - Dále kritizoval Nečasovu s jejím stále krutějším vysáváním peněženek nízko a středně příjmových skupiny obyvatelstva, která se výrazně zhoršila už po roku 2008 tzv. zákonem o stabilizaci veřejných financí.
    - Poděkoval komunistům a občanským iniciativám, které svými aktivitami a protesty zabránili umístění amerického radaru v ČR. Kdy řekl „Byl zde i pokus si tzv. „vojensky“ zajistit vlastní vládnutí. To se ale vládě nepodařilo. Sice si v parlamentu prosadila příslušné smlouvy s USA umístnit v Brdech americkou vojenskou základnu, ale i pro odpor občanů záměr nebyl realizován,“ zdůraznil s tím, že KSČM v tomto boji získávala nové spojence a sympatizanty.
    - Vyslovil lítost nad tím, že v odložených volbách, po pádu vlády v roce 2009, se nám, bohužel, nepodařilo vysvětlit nebezpečí nově vzniklých stran, které mohou být opět na jedno použití, jako tomu bylo v případě ODA,Unie Svobody a Strany Zelených. K tomu velmi špatně byl přijat občany silně konfrontační a vychloubačný tón projevů bývalého předsedy ČSSD J.Paroubka, který se dlouho před volbami v roce 2010 choval jako naprostý vítěz voleb a odrazoval tak voliče nejen od sebe, ale od levice obecně a tedy i od KSČM. Stále měl tendenci mluvit za celou opozici. KSČM, tak musela věnovat velkou pozornost vysvětlování svého vlastního postoje, často odlišného od názoru J.Paroubka a tehdejší ČSSD. Přestože jsme upozorňovali na možné zneužití postavení tzv. čistých stran, jak se prezentovala TOP 09, tak Věci Veřejné, byli jsme přehlušeni mediální kampaní těchto uskupení. Občané ale tato varování nebrali v úvahu. Tak mohlo dojít k vytvoření Nečasovy vlády z trojkoalice ODS, TOP 09 a VV a zklamání občanů ze zneužití jejich důvěry. 
    - Toto probudilo občanské iniciativy. KSČM na to reagovala svou aktivitou v uskupení Spojenectví Práce a Solidarity. I když na akcích, které organizovali odbory nemluvili ještě představitelé jménem KSČM, ale pouze za SPaS, tak na říjnové, a listopadové akci v loňském roce se nám podařilo prosadit vystoupení představitelů KSČM.
    - Dále zdůraznil, že současná situace ve společnosti je výbušná. Hromadí se problémy a spory, které vláda odmítá řešit nebo je řeší způsobem „rozděl a panuj“ a tím jen příslovečně přilévá olej do ohně.
    - Česká republika se pod vedením koaličních politiků propadá do bezvýznamnosti. V minulosti jsme platili za uznávanou zemi nejen s kulturní tradicí, ale zároveň s vysokou úrovní vzdělání, fungujícím zdravotnictvím a sociálním systémem i vyspělou technologii v hospodářství a fungující ekonomice. Dnes se na nás dívají jako na zemi, kde je obrovská korupce a trvale prohlubující se ekonomická krize.
    - Důvěra nejen ve vládu, ale obecně v ústavní instituce a politiky poklesla na nebývale nízkou úroveň a je mnoho těch, kteří volají nejen po přímé demokracii, ale i po zrušení politických stran a vyvolávají anarchii.
    - Zahraniční tisk označuje stav v ČR za chaos.  Z různých míst jsou signály o tom, že se výrazně snížila prestiž naší země v zahraničí.
    - Velkou pozornost věnoval zahraničněpolitické situaci a postavení ČR, KSČM v něm. Mezinárodněpolitická situace od VII. sjezdu KSČM zaznamenala nevídaně bouřlivý a pro ČR negativní vývoj. Celkově se projevil, rozvrácením stability a ohrožením bezpečnosti ve světě. Mírový rozvoj civilizace začal být výrazně – jak v mírových časech nikdy v minulosti - ohrožován radikalizací globálního kapitalismu a ekonomicky vadné teorie – neoliberalismu zahájil velké tažení na likvidaci všech sociálních kompromisů minulosti, zejména kompromisů vzešlých z vývoje po druhé světové válce a bipolárního světa. Vývoj posledních měsíců, týdnů ukázal a každým dnem ukazuje, že současná celosvětová hospodářská krize dalece překoná krizi třicátých let, protože její součástí o totální krize morální.  Není potřeba silných emotivních slov, ale je nutno přisvědčit ekonomickým expertům a analytikům, kteří říkají, že světová ekonomika se po završení své globalizace ocitla před katastrofou. Východiskem, neboli nápravou stávajícího stavu globálního ekonomického systému, je jedině radikální změna samotného systému nebo minimálně její výrazní regulace. Z toho plyne i závěr, že lidstvo v nejbližší budoucnosti čekají nejhlubší společenské změny.
    - Snaha o udržení hegemonie USA v mezinárodní politice je diktována přesvědčením, že ztráta globální dominance je pro Spojené státy neakceptovatelná.
    - Svět je proto už několik let svědkem nových kolonizačních válek USA vedených proti Iráku a Afganistanu. Ale teprve až barbarské zničení Libye v plné nahotě ukázalo, co se nám to vlastně před očima odehrává. Brutální pošlapání mezinárodního práva systému OSN. Už zdržení se Číny a Ruska při hlasování o rezolucích č. 1970 a 1973 mělo vystavit stopku jakékoliv agresivní akce na území Libye. Ve skutečnosti mezinárodní společenství dostalo velkou lekci, jakým způsobem hodlá do budoucna NATO nakládat v podstatě se základnými principy novodobého mezinárodního práva. Konečným cílem těchto pseudorevolucí je s největší pravděpodobnosti vytvořit podmínky pro spojení muslimského světa. Každopádně se NATO libyjským dobrodružstvím prokázalo jako nástroj neokoloniálních výbojů západních států, tj. USA a států střední a západní Evropy.
    - KSČM i v uplynulém období aktivně a cílevědomě napomáhala upevňování spolupráce a solidarity v rámci mezinárodního komunistického hnutí. Rozvíjela styky různé intenzity s více než stovkou komunistických a levicových stran. Podílela se na přípravě a průběhu mezinárodních setkání komunistických a dělnických stran. Za poslední rok v rámci zintenzívnění mezinárodní činnosti KSČM došlo k návštěvám delegací KSČM u partnerských Komunistických stran Vietnamu a Číny. Vlastními iniciativami jsme dosáhli, že nás navštívili čelní představitele AKELu z Kypru, KS Řecka, Chorvatska, předseda EL a zároveň předseda KS Francie. Pravidelně se setkáváme s předsedou Munkáspártu Gy. Thurmerem i představiteli Die Linke. Na mezinárodních setkáních koordinujeme stanoviska KSČM s KS RF. Na těchto jednáních jde zejména o hledání společného východiska levice ze současné ekonomické a finanční krize v Evropě. Zástupci KSČM se rovněž zúčastňují pravidelných porad VV strany Evropské Levice, seminářů GUE/NGL v EP a také dalších akcií v zahraničí. Prvořadou pozornost věnuje KSČM spolupráci a stykům s Komunistickou stranou Slovenska.
    - Součástí globalizace a pokusu ovládat společnost bez hranic je mediokracie. Nejde o něco, co by snad sloužilo jen vlastníkům novin a novinářům, jde o to, jak globální nadnárodní společnosti ovlivňují, resp. se snaží ovlivňovat veřejné mínění a jak si ho „nakupují“.
    - Pravice vytvořila, po zatím nepodařeném pokusu pozastavit činnost naší strany, bariéru ticha. Prostě cenzura mlčením. např. naše 1. máje, jichž se účastnilo 60 až 100 tisíc komunistů i nekomunistů ve všech okresech a větších obcích naší vlasti. Diváci se to nedozvěděli. Při tom televizní stanice ukázaly různé akce konané v onen den, jichž se účastnilo jen pár desítek či stovek lidí. Nezmiňují se ani o našich dalších akcích, ať již jde o zasedání ÚV, Slavnost Haló novin, MDŽ, Mezinárodní den dětí, pokládání věnců k hrdinům minulosti apod. 
    - Naopak stále se objevují pořady znevažující práci komunistů, vytrhávající jednotlivosti z celkového dění, zkreslující fakta a životní osudy významných osobností, přesto, že mnohdy šlo o osoby nezpochybnitelného národního či dokonce světového významu (Nezval, Hašek, Fučík apod.). Není ušetřena ani poválečná historie, kdy v posledních měsících je nám předkládáno to, že Češi byli po válce horší než Němci a “ chudákům“ Němcům surově ubližovali. Totéž se týká tzv. třetího odboje, jenž je líčen jako boj demokracie s „komunismem“ a vrazi omlouváni a dokonce i vyznamenáváni. Obránci naší vlasti jsou líčeni jako vrazi či nelidští zločinci.
    - Sílu bojovat proti takovým mediálním postupům máme jen omezenou. Proto jsme věnovali tolik úsilí, abychom jako hlavní akcionář a.s. Futura především prostřednictvím deníku Haló noviny s přílohami Naše pravda, Obrys Kmen a Bonus trpělivě vysvětlovali pravdu. V minulém roce muselo představenstvo Futury řešit postupný úbytek čtenářů a přetvořit list v moderní médium, jež by se na novinovém trhu vyrovnalo těm nejsledovanějším novinám a to nejen obohacením obsahu, ale zvláště pak grafickou tvářností Ukázalo se však, že šlo o správnou cestu. Pokles odběru se zastavil a dokonce dnes mírně opět narůstá. Při tom pro propagaci Haló novin jsme mnoho zatím neudělali, i když bychom měli pochválit několik krajů, Prahu, Hradeckou krajskou radu a Ostravskou krajskou radu, které navýšily náklad a rozdávaly noviny občanům. Jde určitě o velmi správný přístup a dovoluji si zmíněným třem krajským radám poděkovat. Podařilo se vyprofilovat i jednotlivé přílohy Haló novin. Naše pravda se stala diskusním fórem členů i sympatizantů strany a zároveň místem, kde se rozebírají některé aktuální teoretické otázky, Obrys Kmen pak místem pro malou literární tvorbu, pro recenze i teoretické materiály z oblasti kultury, Bonus pak do značné míry týdeníkem pro mladé čtenáře, přinášející zároveň informace pro sběratele, zahrádkáře, kuchařky i příznivce dalších aktivit. Ohlasy, které redakce dostává, jsou ve své většině pozitivní. 
    - Využijme našeho sjezdu a předložme občanům naší země srozumitelný program, naději k vyvedení z krize, naději na to, že mohou rozhodovat o svých záležitostech ve svůj prospěch, nikoli ve prospěch cizích zájmů, ať už jde o zájmy jiných států, které si podřídili současné vládnoucí strany u nás nebo o zájmy nadnárodního kapitálu, který si kupuje politiky po celém světě, aby ovládl jednu zemi za druhou a udělal si z občanů jen zdroj svých zisků.
    -  Proto „Hlavní úkoly“ jasně dávají priority pro překonání krize, změnu stavu a systému. Systému, jehož jádrem je člověk, občan a měřítkem hodnot je práce nikoli pouze majetek. 
 
1. porážka Nečasovy vlády, nové volby a ustavení vlády respektující zájmy většiny občanů;
 
2. zastavení navržených „restitucí“ církevního majetku,
 
3. namísto řečí skutečně přijmout státní protikorupční program a přijmout zákon o majetkových přiznáních, 
 
4. prosadit funkční zákon o obecném referendu a odvolatelnost politiků;
 
5. místo nesmyslných škrtů stimulovat hospodářský růst všech forem vlastnictví a podpořit tvorbu nových pracovních míst a bránit sociálních práva a jistot lidí; zastavit nebo zrušit navrženou důchodovou reformu a zachovat průběžný, státem garantovaný důchodový systém,
 
6.zajistit ústavní právo na bezplatnou zdravotní péče, bezplatné studium na vysokých školách, bez školného či zápisného, zajištění systému sociálních stipendií a podpor pro potřebné;
 
7. přijmout spravedlivou, solidární a účelnou daňovou politiku s progresivní daní z příjmu fyzických i právnických osob,
 
8. Vytvoření potřebné podmínky pro práci bezpečnostních složek, posílení jejich profesionality a zajištění funkčního záchranného systému.
Stažení českých vojenských kontingentů z míst, která nemají vztah k naší obraně a nejsou ani v zájmu OSN. Bojovat za mír ve světě.
 
9. Podporovat iniciativy, zejména projekt Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS) a podstatně zvýšit úsilí za jednotný postup občanských sdružení a iniciativ k obhajobě práv neprivilegovaných vrstev proti systému vykořisťování a bezpracného obohacování. Aktivně čelit antikomunismu. Spojit zkušenosti s novými formami a metodami práce.
 
10. Podporovat ekologické, kulturní myšlení společnosti. 
Spoluvytvářet materiální, ekonomické i duchovní podmínky pro systematický dialog s mladou generací.
 
        Naším dlouhodobým cílem, pro který vytváříme plněním nejbližších úkolů předpoklady, je vybudování spravedlivějšího společenského řádu – socialismu, kde lidé budou odměňováni podle práce, a vše se bude dít ve prospěch společnosti.
 
        Po úvodním vystoupení předsedy strany byly předneseny zprávy:
1. zpráva o hospodaření za uplynulé období tj. od VII.sjezdu do 
2. zpráva revizní komise KSČM
3. zpráva rozhodčí komise KSČM
4. statut revizní komise KSČM
5. statut rozhodčí komise KSČM
6. návrh úprav stanov KSČM
 
    Po přednesených zprávách vystoupil předseda mandátní komise a seznámil nás se zprávou ve které bylo mj. řečeno, že na sjezd bylo zvoleno 456 delegátů. Klíč k delegování byl 1:150 ke stavu členské základny k 31.12.2010. stav členské základy byl 61990 členů.
 
 
    Po této zprávě byl dán prostor pro diskusi k předneseným zprávám a písemným materiálům.
 
Lukáš Čížek (Semily)
- Současná vláda je v posledním tažení, tak se snaží škodit, kde se dá.
- Nebojme se lidem říkat pravdu i když může být krutá a někomu nepříjemná.
- Nebuďme ustrašeni
- KSČM jako jediná politická strana není pošpiněna korupčními skandály, proto lidé od ní očekávají odvahu.
- KSČM chce sociálně spravedlivou společnost pro všechny.
- Kapitalismus je režimem zločinným a zavrženíhodným. Je nositelem zla.
- Taktéž nelze trpět, aby se ve straně nálepkovalo „na stalinisty a ty hodné“. 
- KSČM musí být svá, sjednocena a dokázat, že stojí na straně obyčejných lidí, pracujících.
 
Marta Semelová (Praha)
- Sjezd probíhá ve vypjaté společenské atmosféře.
- Každodenní korupční aféry, lži a podvody mají za následek znechucení občanů z politiky.
- Vládní koalice ztratila důvěru.
- Sílí protesty proti asociální politice vlády, okrádání obyvatelstva, obohacování bratříčků, bank, kmotrů.
- Kladem mohou být rostoucí preference KSČM.
- Je to zásluhou dobré práce strany nebo jen způsobem vládnutí Nečasovy vlády? Nejsou to jen antihlasy?
- Pokud ne? Jsme připraveni na změny ve společnosti? Máme program, kterým oslovíme voliče?
- Máme heslo:“S lidmi pro lidi“, naplňuje ho?
- Lidé stávkují, bouří se a kde jsme my, jako strana. Je nás na demonstracích vidět a slyšet?
- Ne jsme v závětří, okřikujeme ty, kteří vyčnívají.
- Jak to že nejsme v čele? Proč nepořádáme mítinky, kde bychom vysvětlovali občanům, co se v naší republice děje?
- Nedochází nám, že zatímco my rozjímáme, venku se začíná něco dít.
- Uměle živený antikomunismus obyčejné obyvatele už nezajímá.
- Nepodléhejme zastrašování a útokům proti KSČM, nenechávejme se zatlačit do kouta vyzvala na závěr svého vystoupení.
 
Zdeněk Dobrý (Havlíčkův Brod)
- Kritizoval hospodaření KSČM.
- Kritizoval machinace se sídlem ÚV, jeho prodej, neprodej a ztrátu v hospodaření v rozsahu 65 až 100 miliónů korun.
- Kdo za to může? Proč nebyl viník otevřeně pojmenován? 
- Jak dál ve financování strany?
 
Vojtěch Tesař (Blansko)
- Financování okresních výborů strany je nedostatečné.
- Budovy začínají „padat na hlavu“.
- Ceny z pronájmu takových to objetů jsou nedostačující. Nelze v nich zvyšovat roční nájemné.
- Oslovení soukromých subjektů na opravu formou sponzorství – jedna z možných alternativ, ale pozor na možné nebezpečí – nikdo nedělá nic zadarmo – chce protislužbu.
 
Milan Holý (Brno)
- Zaměřil se na kritiku krajských rad.
- Nelíbí se mu, že delegáty na sjezd navrhovaly okresní výbory  a ne krajské rady.
- Podrobil kritice práci poslanců, že pracují podle hesla „volte mě a nechtějte po mě žádnou práci“
- Kandidáty pro volby musí lidé znát, musí být na očích. 
- Mnohdy jsou kandidáti pro práci ve straně „staří“, ale pro kandidátky na všechny posty najednou omládnou a mohou se přetrhnout.
 
František Stibor (Děčín)
- Zaměřil se na symboly ve straně, ale hlavně na formu a vzezření našich legitimací.
- Ty by měly být chloubou strany.
 
Jan Kotala (Ostrava)
- Hovořil o daňové politice státu.
- Zastřešování stropů pro daňové a sociální odvody. 
- Pro neprogresivní zdanění bohatých.
 
Alexander Černý (Olomouc)
- poukazoval na politickou zodpovědnost, konkrétně při  sestavování krajské kandidátky.
 
Miloslav Ransdorf (Europoslanec)
- seznámil delegáty sjezdu s prací europoslanců a děním v evropském parlamentu.
- O evropské dimenzi práce KSČM a na zasedáních, kde je hlas strany slyšet a o kterých média v České republice neinformují.
- ACTA – podpora demonstrací a účast v Bruselu.
- 3.energetický balíček z pera EU – bude mít silné dopady na ČR.
- Zátěžové testy jaderných elektráren – hlavně Německo, Rakousko – jaderná bezpečnost ve střední evropě.
 
Žůrek (Zlín)
- Připomínka ke stanovám strany na volbu a potvrzování členů ÚV.
 
Antonín Kraus (Plzeň)
- Vystoupil za Odborový Svaz Čech, Moravy a Slezska, kde zdůraznil, že role odborů i přes roztříštěnost zvláště po 21. dubnu 2012 stoupla.
- Dále řekl, že nás na Václavském náměstí nebylo málo, což posílilo postavení našeho sdružení mezi odboráři a i mezi občany.
- Věří, že ČMKOS bude stupňovat tlak na vládu.
 
Hadaš (Bruntál)
- Připomínka ke stanovám strany – krajské rady nebo krajské výbory. Budou krajské výbory. Je to jen sjednocení názvů.
 
Zdeněk Milata (Nymburk)
- Poukázal na neustálý pokles počtu zastupitelů na všech úrovních.
- Kandidáty, které nikdo nezná nikdo nebude volit.
- Práce strany a její odborná úroveň, její kredit je nastaven vysoko je a bude těžko udržitelný.
- Musíme svou práci prodat navenek za pomocí moderních médií jako jsou internet, sociální sítě, když už mladí nečtou noviny a do veřejně právních médií se dostáváme jen sporadicky.
 
Hofmann (Praha 4)
- Dnešek dal za pravdu těm, kteří před 20.lety říkali občanům, co je čeká a co přijde
- Tvrdý kapitalismus, nezaměstnanost, rozpad státu apod.
- Poukázal i na nešvary uvnitř strany jako jsou „řiťolezectví“, nepostradatelní funkcionáři.
- Poučení se z minulých voleb i zrady Levého bloku.
- Pokud loď proplouvá bouřemi je nutné mít jednoho tvrdého kapitána – svou úlohu tady významně sehrál bývalý předseda Miroslav Grebeníček.
- V klidných vodách české politiky se najednou vyrojilo hned několik kapitánů. 
- Proto vyjadřuji podporu Vojtěchu Filipovi.
 
Boubý 
- V programovém prohlášení máme podporu malého a středního podnikání.
- V současnosti se jedná asi o 1.mil. občanů, kteří si vydělávají sami na sebe. 
- Ne proto, že by to chtěli, ale proto, že byli propuštěni ze zaměstnání a nemají jinou možnost zaměstnání.
- Ať se jedná o uklízečky až vědecké pracovníky.
 
Soňa Marková (Hradec Králové)
- Vyzvedla iniciativu Fórum 50%: Dámy mají přednost!
- Konstatovala, že KSČM slavila úspěch s doporučením, aby na kandidátce byla umístěna alespoň jedna žena do třetího místa.
- Díky tomu je v poslaneckém kubu KSČM 11 žen tzn., že tvoří 42,3% klubu.
- Poukázala také na to, že toto kriterium v letošních krajských kandidátkách nesplnily tři kraje – Olomoucký, Karlovarský a Zlínský.
- Vyzdvihla práci žen v politice a dodala, že vnáší do politiky prvky tolerance, slušnosti a trpělivosti.
- Neopomněla připomenout, že ženy tvoří polovinu členské základny, tak je jasné, že máme co zlepšovat.
- Pokud chceme být moderní levicovou stranou, která má ambice získávat své voliče, tak jednou z cest je i podpora žen.
- Neexistuje jediný argument, aby ženy v politice nebyly zastoupeny.
 
Filip Zachariáš (Vyškov)
- Jeden ze dvou nejmladších účastníků sjezdu, teprve 19 ti letý.
- Z tribuny pozdravil všechny delegáty sjezdu, ale hlavně zástupce médií, kdy řekl:“Jsem rád, že se účastní sjezdu strany, která za 22letou existenci dokázala, že je stranou slušných lidí a hájí zájmy většiny obyvatelstva. Obávám se však, že , jak je už u „českých“ médií zvykem, nebudou o právě probíhajícím sjezdu informovat objektivně. Já se vlastně ani takovým redaktorům nedivím. Musím je jenom politovat. Oni sami jsou v podstatě oběťmi kapitálu. Jednoduše řečeno českým příslovím – Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
- Měli bychom využít čitelnosti naši strany.
- Využít toho, že jsme jedinou levicovou stranou proto, že sociálním demokratům brání v uskutečňování levicové politiky na vládní úrovni jak přežité bohumínské usnesení, tak postoj některých jejich členů
- Poukázal na nízkou sledovanost České televize, tak přežité programy s antikomunistickou tématikou jako je Zdivočelá země. Místo toho by mohli natočit seriál Rozkradená země s podtitulem Jak dostat zemi na kolena za pár let. V hlavních rolích Václav Klaus, Miroslav Kalousek aj.
- V podzimních krajských volbách vést lidem srozumitelnou volební kampaň – co jim můžeme nabídnout, co pro ně můžeme udělat.
 
Tomáš Výtiska (Jindřichův Hradec)
- Akceschopnost strany. Členská základna stárne. Bez mladých to nepůjde.
- Špatné financování strany. Bez peněz se dál nehneme.
- Rozmyslete si prodej budovy ÚV. Jeden pokus už tady byl a přišli jsme o 100 mil. korun.
 
Jaromír Kohlíček (Europoslanec)
- Hovořil o mezinárodní spolupráci na bázi levicové shody.
- „Program KSČM nepřímo vyžaduje pro svou realizaci silné postavení strany na domácí politické scéně, ale i dobrou spolupráci minimálně na úrovni EU“.
- Za důležitou označil společnou platformu evropských levicových stran.
 
Karel Skála (Mladá Boleslav)
- Hovořil o přeshraniční spolupráci s levicovými stranami na mezinárodní úrovni, kde vidí poměrně nízkou podporu z centra i krajů.
- „Jde nám o to, aby zahraniční politika nebyla jen na úrovni vedení strany, ale i na oblastních úrovních, kde probíhá řada akcí. Podpora těchto akcí, alespoň morální, není ze strany vedení dostatečná“,konstatoval.
 
Marie Indrová (F.-M.)
- Poukázala na to, že důvodem rostoucích preferencí KSČM je především činnost nynější pravice a rostoucí zadlužování a chudoba obyvatelstva.
- „Je třeba se zastávat obyčejných lidí“.
- Lidem je třeba předkládat stručné a srozumitelné dokumenty, které budou ukazovat cestu dál.
 
Beňo (Uničiv)
- Poukazoval na nešvar, který se stále častěji objevuje na kandidátkách.
- Příliš mnoho bezpartijních na volených pozicích.
- Jednou ano, ale podruhé už jen jako člen strany.
- Mladí straníci by měli pracovat na placených stranických funkcích třeba jako poradci poslanců, vedoucí kanceláří, předsedové OV apod. 
- Lepši jeden pracovník na stálý úvazek než dva důchodci na poloviční.
 
To byl v sobotu poslední diskutující. Celkem vystoupilo v diskuzi 31 delegátů a hostů.
 
 
Dalším bodem programu byla volba předsedy ÚV KSČM.
 
 I.kolo voleb z 454 vydaných hlasovacích lístků bylo 449 odevzdaných z toho byl 1 hlas neplatný takže platných hlasovacích lístků bylo 448.
II. kolo voleb z 453 vydaných hlasovacích lístků bylo 451 odevzdaných z toho bylo 8 hlasů neplatný takže platných hlasovacích lístků bylo 443.
 
                                                                                                    I.kolo                                             II.kolo
- Vojtěch Filip                                                                          223 hlasů                                     275 hlasů zvolen předsedou
- Stanislav Grospič                                                                 135 hlasů 168 hlasů
- Martin Juroška                                                                         90 hlasů
 
 
Dále volby pokračovaly volbou 1.místopředsedy ÚV KSČM.
 
I.kolo voleb z 454 vydaných hlasovacích lístků bylo 448 odevzdaných z toho byly 3 hlasy neplatné takže platných hlasovacích lístků bylo 445.
II. kolo voleb z 453 vydaných hlasovacích lístků bylo 450 odevzdaných z toho bylo 15 hlasů neplatný takže platných hlasovacích lístků bylo 435.
 
                                                                                                                             I.kolo                          II.kolo
- Stanislav Grospič vzdal se kandidatury
- Martin Juroška vzdal se kandidatury
- Lukáš Kollarčík                                                                                                 46 hlasů
- Jaroslav Komínek                                                                                             97 hlasů
- Ján Lahvička ml. vzdal se kandidatury
- Zdeněk Maršíček vzdal se kandidatury
- Vladimír Sácký                                                                                                   7 hlasů
- Josef Skála                                                                                                     127 hlasů                     170 hlasů
- Václav Snopek                                                                                                  38 hlasů
- Petr Šimůnek                                                                                                  100 hlasů                    265 hlasů zvolen 1.místopřed.
 
Další volby byly volby předsedy Ústřední rozhodčí komise KSČM.
 
I.kolo voleb z 454 vydaných hlasovacích lístků bylo 449 odevzdaných z toho bylo 0 hlasy neplatných takže platných hlasovacích lístků bylo 449.
 
                                                                                  I.kolo
- Vladimír Chaloupka 102 hlasů
- Jan Krůta                                                               28 hlasů
- Zdeněk Levý                                                       236 hlasů zvolen předsedou ÚroK KSČM
- Ladislav Mrázek                                                   83 hlasů
 
Další volby byly volby předsedy Ústřední revizní komise KSČM.
 
I.kolo voleb z 454 vydaných hlasovacích lístků bylo 449 odevzdaných z toho bylo 0 hlasů neplatných takže platných hlasovacích lístků bylo 449.
II. kolo voleb z 453 vydaných hlasovacích lístků bylo 448 odevzdaných z toho byly 2 hlasy neplatné takže platných hlasovacích lístků bylo 446.
 
                                                                   I.kolo                   II.kolo
- Jiří Horák                                                105 hlasů
- Zdeňka Lišková                                   208 hlasů           311 hlasů zvolena
- Otakar Zmítko                                         136 hlasů          135 hlasů
 
 
Další volby byly:
Členů Ústřední revizní komise KSČM – zvoleni
Členů Ústřední rozhodčí komise KSČM – zvoleni 
 
Dále sjezd schválil:
Zprávu o hospodaření od VII.sjezdu do VIII.sjezdu KSČM.
Zprávu o činnosti od VII.sjezdu do VIII.sjezdu KSČM.
Zprávu Ústřední revizní komise do VIII.sjezdu KSČM.
Zprávu Ústřední rozhodčí komise do VIII.sjezdu KSČM.
Změny stanov Komunistické strany Čech a Moravy.
Statut revizních komisí KSČM.
Statut rozhodčích komisí KSČM.
 
        Vystoupil s.Kováčik Pavel, jako předseda volební komise a seznámil nás s návrhy kandidátů na funkci místopředsedů. Sjezd si úpravna Stanov strany odsouhlasil, že bude volit všechny místopředsedy a určil jejich počet. Vedle 1.místopředsedy budou sjezdem voleni ještě 2 místopředsedové. Taktéž jim určil náplň práce. Jeden z místopředsedů je volen pro ekonomiku a druhý pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež.
 
        Dále nás s.Kováčik seznámil s návrhy na funkci místopředseda, kteří byli navrženi okresními konferencemi nebo přímo na sjezdu a jedná se o tyto ss. Grospič, Dolejš, Semelová, Skála, Procházka, Šimůnek, Vostrá, Kolarčík, Juroška, Maštálka a Krajča. Se všemi navrženými bude proveden pohovor a to 20.5.2012 od 9,00 hodin v sále volební komise.
 
Poté bylo zasedání sjezdu přerušeno do dalšího jednacího dne. Stalo se tak ve 23,45 hodin.
 
Druhý den jednání tj. 20.5.2012 byl zahájen v 9,00 hodin a pokračovalo se diskuzí v níž vystoupili.
 
Adolf Svoboda (Praha 7)
- Předložil alternativní návrhy OV Prahy 7 k hlavním úkolům KSČM.
- Dále hovořil o nebezpečí přenechání politické iniciativy různým hnutím typu Babiše apod. 
 
Hana Horská (Svitavy)
- Se pozastavila nad tím, zda je moudré se stále vracet a věnovat historii,k čemuž KSČM stále tlačí antikomunistická hysterie pravicové části voličů.
- Socialismus v 21.století – materiál bude sledován i jinými politickými stranami a to i v zahraničí. Bylo by dobré tento materiál přeložit do němčiny a angličtiny, aby se s ním mohli seznámit nejen levicoví partneři tak i na půdě EU.
 
Jaroslav Kubínek (Pardubice)
- Pohovořil o ekonomické části hlavních úkolů po VIII.sjezdu zejména z pohledu regionů.
- Budou to nosná témata krajských voleb.
 
Luboš Bodlák (Rychnov nad Kněžnou)
-Vystoupil s návrhem vytvořit skupinu odborníků, která by připravila návrhy na snížení obrovské byrokratické zátěže občanů a to téměř na všech úřadech, která nás jednou mohou spolknout.
 
Václav Exner (Praha)
- Vyzdvihl ve svém vystoupení, že na rozdíl od všech politických stran v ČR je jediná KSČM, která je stranou volební.
 
Pavel Posolda (Praha východ)
- Poukázal na názorovou rozpolcenost uvnitř strany ve vztahu k socialismu.
- Je nutné dát členské základně do rukou jasný a srozumitelný materiál.
- Chybí manuál pro argumentaci s veřejností
- Socialismus v 21.století jím není.
- Je to dobrý materiál, ale tak pro ideovou konferenci.
 
František Rudý (Kroměříž)
- Se svým jménem nemůžu být ani v jiné straně.
- Majetkové poměry nemám takové, jako někteří kandidáti kandidující na vedoucí funkce.
- Přesto jsem levicově zaměřený a ve straně s přesvědčení.
- Na závěr vyslovil názor, že asi trpí vzácnou nemocí, protože u něj došlo k rozdílnému sluchovému a vizuálnímu vnímání:“Slyšel jsem o vzkvétání a blahobytu a viděl jsem hovno“.
 
Válek (Tábor)
Hrdý (České Budějovice)
- Oba delegáti se každý po svém shodli na tom, že by ze sjezdu měla poslat k občanům nějaká výzva, stanovisko.
 
To byl poslední diskutující k předneseným zprávám a písemným materiálům. Poté byly diskuze ukončena . V diskuzi celkem vystoupilo 38 delegátů a hostů.
 
 
Znovu vystoupil s.Kováčik Pavel, jako předseda volební komise a seznámil nás s návrhy kandidátů na funkci místopředsedů. Skrutátoři rozdali volební lístky a proběhla poslední volba.
 
 
Dále volby pokračovaly volbou místopředsedů ÚV KSČM.
 
Místopředseda pro ekonomiku
 
I.kolo voleb z 452 vydaných hlasovacích lístků bylo 415 odevzdaných z toho bylo 26 hlasů neplatných takže platných hlasovacích lístků bylo 389.
I.kolo
 
- Holý Milan    4 hlasy
- Procházka Karel 146 hlasů
- Vostrá Miloslava 256 hlasů zvolena v I.kole
 
 
Místopředseda pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež
 
I.kolo voleb z 452 vydaných hlasovacích lístků bylo 444 odevzdaných z toho byly 3 hlasy neplatné takže platných hlasovacích lístků bylo 441.
 
I.kolo
 
- Dolejš Jiří 248 hlasů zvolen v I.kole
- Hráček Jiří vzdal se kandidatury
- Grospič Stanislav 194 hlasů
 
        Poslední bodem programu bylo schválení usnesení. Po přetahování se o bod zda zřídit při ÚV KSČM komisi žen nebo protinávrh komisi rovných příležitostí zvítězil původní návrh. Poté bylo usnesení schváleno.
 
        Na závěr vystoupil předseda ÚV KSČM, který poděkoval všem delegátům za účast, zdárný průběh jednání, všem nově zvoleným funkcionářům hodně zdraví v náročné práci, která před námi stojí.
 
        Na úplný závěr zazněla Internacionála a sjezd byl ukončen po 15,00 hodině.
 
 
 
Zpracoval: Miroslav Jopek, účastník VIII.sjezdu, Ostrava