Práce s mladými členy a sympatizanty KSČM

04.06.2013 09:52

Pro začátek je velmi důležité zdůraznit, že práce s mladými lidmi, je pro naši stranu životně důležité. Vycházíme ze zneklidňující věkové struktury současné členské základny, kdy v celé Ostravě máme pouze 27 členů ve věku 18 – 35 let což jsou pouze 2 %. Tento stav neodpovídá požadavku, aby byla aspoň pětina kandidátů mladších 35 let. Naštěstí nám s tímto průměrem mohou pomoci naší sympatizanti, ale to už je úkol nadcházejících výročních členských schůzí.

Při MěV KSČM v Ostravě již několik let pracuje Komise mládeže, pod jejíž patronací se každý týden v pondělí schází Klub mladých, kterého se účastní členové strany a sympatizanti. Obsahem těchto setkání, je pořádání vzdělávacích seminářů, přípravy na pořádání společenských akcí. Mezi ty pravidelné patří například úspěšná akce dětského koutku při oslavách prvního máje, sjíždění řeky Opavy, které je letos naplánované na sobotu 22. června. Po letních prázdninách se scházíme s dětmi na akci KOLOBĚŽKA, která je za účasti městské policie. V neposlední řadě ještě připomenu pořádání Mikulášské nadílky s programem pro děti. Je záhodno zdůraznit, že všechny akce, které pořádáme, jsou pro širokou veřejnost, ne jenom pro uzavřenou společnost vybraných jedinců.

Nedílnou součástí aktivit Komise mládeže a Klubu mladých je výpomoc při provozu a pořádání petičních stánků, rozdávání Halo Novin a dalších prezentačních akcí.

Množství pořádaných akcí jsme nuceni přizpůsobit našim finančním možnostem, které nám zajišťuje městská organizace. Potěšující je, že se na Komisi mládeže obracejí předsedové ZO KSČM i krajští zastupitelé se zájmem přispět na námi pořádané akce.

Naopak zase Komise mládeže s pomocí Klubu mladých pomáhá pořadatelsky jiným organizacím. Pokud někdo požádá o pomoc s organizací či pořadatelstvím, rádi vycházíme vstříc a těchto akcí se účastníme.

 Komise Mládeže nemá za úkol jenom bavit, ale také se zaměřuje na politické vzdělávání, například možných budoucích kandidátů do obecních voleb. Vzdělávání probíhá formou seminářů a zodpovězení otázek zkušenými zastupiteli. Dále vzdělání pomoci kurzu na webových stránkách Vzdělaný zastupitel.

Z důvodů, které jsem uvedl již na začátku, což je malé procento straníků ve věku mladším než 35 let, je snahou Komise mládeže navazovat kontakty a oslovovat jak jednotlivce, tak jiné organizace a sdružení kde se scházejí mladí lidé levicového zaměření. Naší snahou je ideově působit a snažit se je získat pro podporu KSČM. Za nejvyšší formu podpory považujeme, samozřejmě po pečlivém zvážení, jejich přijetí do řad členů KSČM. I tímto způsobem se snažíme hledat mladé odborníky, kteří nám budou nápomocni při propagování politiky naší strany mezi občanskou veřejností.

Práce Komise Mládeže, se nesoustředí jenom na práci v Ostravě, nejsme uzavřenou komunitou města. Její činnost a působení je známo i mimo Ostravu a dokonce i moravskoslezský kraj. Máme zastoupení v Komisi mládeže moravskoslezského kraje, do funkce jejího místopředsedy byl zvolen náš člen Josef Sládek. Máme všechny potřebné aktuální informace, týkající se způsobu práce s mladými členy a sympatizanty KSČM.

Martin Mařák, předseda komise mládeže MěV KSČM