Předseda MěV KSČM k městské konferenci KSČM konané v Ostravě - Zábřehu dne 25.2.201

02.03.2012 16:38

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi.

 

     Máme za sebou jednání konference naší městské organizace Komunistické strany Čech a Moravy. Konference projednala a schválila všechny předložené materiály a stanovila tím nejbližší úkoly pro naši práci. Tyto budou doplněny o závěry a úkoly, které dne 17. března přijme Krajská konference a ve dnech 19. – 20. května VIII. sjezd naší strany.

     Bohatost diskuse potvrdila zájem a snahu delegátů podílet se na prosazování politiky strany ve městě. Potvrdila i základní linii naší práce, kterou musí být všestranné úsilí o získávání důvěry mezi občany každodenním otevřeným působením na veřejnost, organizací a podporou všech akcí odmítajících protilidovou politiku současné vlády. 15. března od 17.00 hodin na Masarykově náměstí k tomu budeme mít první velkou příležitost.

     Konference potvrdila i cestu, kterou městský výbor nastoupil v oblasti  kádrové práce – otevřenou, včasnou a průhlednou diskusi ke kandidátům a jejich prověřování v politické činnosti. Její správnost byla potvrzena i výsledkem hlasování, kdy nedocházelo k zásadním změnám oproti návrhům.

     Průběh i výsledky městské konference budou předmětem kritické analýzy, kterou provede městský výbor na svém zasedání. V tuto chvíli chci poděkovat delegátům za zodpovědný přístup, vysokou účast a kázeň do samého konce jednání. Chci poděkovat všem funkcionářům, od základních organizací po městský výbor za práci, kterou v minulém funkčním období vykonali. Děkuji za podporu a důvěru, které se mi v uplynulém období dostávalo a kterou jste mi ve volbě předsedy pro nastávající období dali.

     Do další práce si společně popřejme hodně pevného zdraví, sil, úspěchů a optimismu.

                            „Č e s t    p r á c i“

                                                                  Oldřich   J a k u b e k

                                                            předseda MěV KSČM Ostrava

 

Městská konference zvolila za svého předsedu znovu Oldřicha Jakubka a zvolila resp delegovala své členy do různých orgánů strany. Schválila řadu dokumentů mezi nimž uvádíme :

 

Hlavní úkoly městské stranické organizace v Ostravě na období 2012 - 2014

I. Oblast vnitřního života strany

a) Věnovat stálou péči přijímání nových členů strany - zejména z řad střední a mladé generace. 

     Zintenzívnit přípravu mladých kádrů pro stranické a zastupitelské funkce.

b) Zvýšit pozornost seniorům z řad členů KSČM, kteří se již nemohou z objektivních důvodů účastnit 

     pravidelného stranického života.

c) Sledovat vývoj členské základny. Organizační strukturu řešit citlivě s cílem zabezpečování a 

    prohlubování vlivu KSČM v místech jejich působení.

d) Uskutečnit celoměstský aktiv k závěrům VIII. sjezdu KSČM. Tyto konkretizovat do podmínek 

    městské organizace v Ostravě.

e) Stálou pozornost věnovat účinnému řešení připomínek ze všech stranických jednání a jejich obsah i 

    způsob řešení projednávat v orgánech MěV KSČM.

II. Oblast ekonomiky městské organizace KSČM

a) Řádně pečovat o majetek KSČM v působnosti městské organizace KSČM. Dbát na pravidelnost a  

    včasnost výběru členských příspěvků a příspěvků na Volební fond KSČM. Sledovat hospodárnost při 

    realizaci celoměstských akcí.

b) Nadále orientovat pozornost zastupitelů na materiální pomoc městské organizaci KSČM - zejména při    

    zabezpečení akcí pro širší veřejnost a mladou generaci.

III. Oblast vnější prezentace městské organizace KSČM

Jednou ze základních povinností všech členů a funkcionářů KSČM i našich zastupitelů je podílet se na prezentaci městské organizace a její činnosti.

a) Výraznější péči věnovat kvalitě a aktuálnosti webových stránek a Zpravodaje MěV KSČM. Zkvalitnit a    

    prohloubit informovanost veřejnosti o stanoviscích klubů KSČM v jednotlivých zastupitelstvech a 

    stranických orgánech města.

b) Prohlubovat a posilovat spolupráci s levicovými a vlasteneckými subjekty a občanskými sdruženími 

    (Levicové kluby žen, Klub českého pohraničí, Česko – ruská společnost, Český svaz bojovníků za 

     svobodu, Rada seniorů, odbory a dalšími).

c) Pravidelně měsíčně organizovat vedením MěV KSČM tiskové konference k aktuálním problémům 

    města Ostravy a jednotlivých městských obvodů, na kterých zveřejňovat politická stanoviska a přístupy 

    KSČM k těmto problémům.

IV. Oblast komunální politiky

a) Využít zkušeností získaných v předcházejících volbách. Účinnou volební kampaní v rámci městské 

    organizace KSČM a mezi veřejností dosáhnout odpovídajícího zastoupení ostravských kandidátů v 

    rámci krajské kandidátky pro volby do zastupitelstva MS kraje. Stejně výraznou péči věnovat volební 

    kampani v senátním obvodu č. 71 při podpoře našeho kandidáta.

b) Průběžně hodnotit práci klubů KSČM, jednotlivých zastupitelů a plnění volebního programu v  

     příslušných stranických orgánech.

c) Aktivizovat Radu zastupitelů se záměrem důslednější koordinace součinnosti klubu KSČM 

     zastupitelstva města Ostravy s kluby KSČM v městských obvodech.

d) Ihned po volbách v roce 2012 zahájit obsahovou a kádrovou přípravu pro další volby v roce 2014. 

    Posoudit možnosti a usilovat o sestavení kandidátních listin v pěti městských obvodech, kde nyní 

    nemáme zastoupení.

e) Soustavněji pracovat se členy a sympatizanty (odborníky) a jejich potenciál využívat pro potřeby klubů 

    KSČM i stranických orgánů.

V. Oblast mezinárodních vztahů

a) Nadále udržovat družební kontakty s KSS v okresech Košice a Zvolen. Orientovat je na vzájemně 

    prospěšnou výměnu zkušeností ze všech oblastí stranické práce a masové politické práce mezi 

    veřejností.

b) Navázat kontakty a rozvinout spolupráci s Komunistickou stranou Ruské federace ve Volgogradě.

 

Zpracova: Jan jančura, Ostrava-Poruba