Přijďte k volbám

04.10.2013 07:55

Hlasování

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před OVK a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu obdrží od OVK prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu OVK dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu (do něhož údaje o voliči volícím na voličský průkaz OVK dopíše).

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem - ani člen OVK. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků jiný volič, nikoliv však člen OVK, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb OVK, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, ale pouze v územním obvodu volebního okrsku. OVK vyšle k takovému voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde si vybere 1 hlasovací lístek strany, kterou chce volit (při vložení více hlasovacích lístků je hlas neplatný), případně vyznačí zakroužkováním pořadového čísla kandidátů maximálně 4 přednostní hlasy, a lístek vloží do obálky.

Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před OVK do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku do volební schránky, to může učinit jiný volič, nikoliv však člen OVK.

Voliči, který nešel do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, OVK hlasování neumožní.

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném zařízení může volič rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Má několik možností, jak postupovat, odvislých od toho, zda půjde o hospitalizaci dlouhodobou či krátkodobou.

V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.

Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno, hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním. Do zvláštního seznamu zapíše tyto voliče obecní úřad.

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky.

V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dny voleb nakonec bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat.

Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení. V tomto případě může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

K práci členů okrskové volební komise při volbách do PS PČR

Na svém prvním zasedání OVK určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel. Pokud předseda nebo místopředseda OVK odstoupí nebo nebude moci ze závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; pokud odstoupí místopředseda okrskové volební komise, nebude do losování zařazen předseda okrskové volební komise.

Posuzování hlasovacích lístků

Ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice;           k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností OVK.

Zápis o průběhu a výsledku hlasování

OVK vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové OVK; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

 

Upozornění: Pokud bude mít člen OVK za KSČM pochybnosti o průběhu voleb nebo sčítání hlasů, nesmí se nechat přesvědčit k podepsání zápisu! Jakékoli dodatečné stížnosti jsou pak prakticky neúčinné.

Zapisovatel je členem OVK s hlasem poradním, při hlasování OVK se jeho hlas nezapočítává. Může komisi předkládat návrhy a pořizuje zápis z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 5. Je jmenován starostou. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být bezodkladně jmenován nový zapisovatel.

Za člena, jehož členství zaniklo (viz výše), povolá předseda OVK prostřednictvím starosty náhradníka téže politické strany, koalice nebo nezávislého kandidáta; náhradník se stává členem OVK složením slibu. Pokud některý člen komise pozbyde členství, protože v průběhu voleb nevykonává svou funkci (je nepřítomen déle než 2 hodiny) a nejsou-li náhradníci, upozorní předseda OVK starostu, který jmenuje nového člena.

Upozornění: členové OVK delegovaní KSČM zde reprezentují stranu – je nepřijatelné, aby v komisi neplnili svou funkci, každý podobný případ může být medializován a poškozovat stranu, k čemuž již dříve došlo. Není rovněž vhodné vyvolávat v komisi  hádky – pokud dojde člen komise za KSČM k závěru, že komise postupuje chybně, musí jednat s klidem a rozvahou, popř. kontaktovat zmocněnce KSČM nebo předsedu příslušného OV KSČM a poradí se nejprve o dalším postupu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.