Prosincové zasedání Zastupitelstva MSK

21.12.2019 12:21

Prosincové Zastupitelstvo MSK se konalo dva po tragické události ve Fakultní nemocnici Ostrava. Zastupitelé uctili památku obětí tohoto nepochopitelného činu minutou ticha. Hejtman ocenil krajského policejního ředitele Medaili hejtmana a Čestným uznáním za vysoce profesionální koordinaci bezpečnostního zásahu.
Stejné uznání a ocenění si zaslouží všechny složky Integrovaného záchranného systému, které se této náročné akce zúčastnily. Mezi hlavní body programu 14. zasedání patřilo projednání návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020. Předkladatelé při jeho tvorbě vycházeli z predikce očekávaného růstu ekonomiky České republiky prezentovanou Ministerstvem financí ČR (růst HDP o 2,2 %). Základními prioritami je garantované zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací kraje na odpovídající úrovni a rovněž tak zabezpečení zákonných povinností kraje (např. dopravní obslužnost a sociální oblast). Kraj bude dále realizovat akce spolufinancované z operačních programů a díky příznivému vývoji příjmů ze sdílených daní bude i více investovat z vlastních prostředků kraje. Rozpočet na rok 2020 je oproti schválenému rozpočtu kraje na rok 2019 vyšší o 5 %. Jeho výše je 10.788 mil Kč a je sestaven jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy ve výši 10.195 mil. Kč a výdaji ve výši 10.788 mil. Kč je kryt financováním ve výši 593 mil. Kč. K financování schodku kraj použije úspory z rozpočtu kraje za rok 2019. Celkové zdroje stejně jako výdaje rozpočtu Moravskoslezského kraje dosáhnou v roce 2020 úrovně okolo 30 mld. Kč. Zadluženost kraje bude snížena o 2,4 % na 6,4 %. Bude tak pokračovat trend snižování zadluženosti kraje. Priority návrhu rozpočtu nejsou v rozporu s krajským volebním programem a politikou KSČM a proto jej zastupitelé KSČM podpořili. Zásadní posun nastal ve věci zprovoznění tzv. Prodloužené Rudné. Při projednávání tohoto bodu zazněla informace, že se podařilo dosáhnout shody na technických detailech stavby. A v době uzávěrky Zpravodaje (19. 12.) dojde ke spuštění zkušebního provozu na této komunikaci. Zatím s omezenou rychlostí se zde ale již bude moci projíždět ve dvou pruzích v každém směru. A zejména obyvatelé Poruby  tak dostanou dlouho očekávaný dar v podobě snížení hustoty dopravního provozu, kdy nyní v pracovní dny projíždí po třídě 17. listopadu téměř 20 tisíc osobních a nákladních automobilů. Zastupitelstvo MSK schválilo i dotace v rámci programu: „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ a „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“, jejichž cílem je podpořit účast dětí v předškolním věku a na 1. st. ZŠ, které bydlí na území MSK v oblastech, kde je zhoršená kvalita ovzduší, aby se mohly účastnit na ozdravných pobytech s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních nacházejících se v oblastech s čistým ovzduším. Je pak s podivem, že např. vedení centrálního městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na tuto možnost nereagovaly a o dotaci se neucházelo. Oproti období, kdy se KSČM podílelo na vedení obvodu tak nyní děti o tuto možnost vycestovat do přírody přišly. V bloku různé stojí za připomenutí, že se o slovo přihlásili obyvatelé Orlové a předali vedení kraje petici občanů, žádající odvolání náměstka pro zdravotnictví Martina Gebauera. Toto svědčí o rozporu, jak je vedením kraje prezentováno zvládnutí omezení provozu orlovské nemocnice. Opak je pravdou. A důsledky tohoto kroku pociťují občané, pro které byla orlovská nemocnice po dlouhá léta garantem péče o jejich zdraví. V nadcházejících krajských volbách mají možnost vyjádřit svůj názor ještě razantněji, než tak činili doposud. Závěrem mi dovolte popřát Vám jménem zastupitelů za KSČM v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje klidné a spokojené vánoční svátky a v nadcházejícím roce 2020 pevné zdraví, pohodu a neubývající elán.

 

 

                                                                                                      Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva MSK