Rozhovor Haló novin s předsedou MěV KSČM

03.09.2014 18:29

 „KSČM je dobrou volbou!“   říká předseda MěV KSČM Ostrava.

Sedmé polistopadové komunální volby se rychle blíží. O nich hovoříme s předsedou MěV KSČM v Ostravě Oldřichem Jakubkem.

·      S čím zdejší komunisté předstoupí před své voliče, sympatizanty a veřejnost vůbec?

Předně bych velmi rád připomenul, že na československé a nyní české politické mapě působí komunisté nepřetržitě 93 roků! Komunisté ve své historii prožili období, kdy za svoje přesvědčení mnohdy platili životy, prožili období, kdy pro mnohé znamenalo členství výhody a nezaslouženou prestiž. Nyní jsme v období, kdy členství vyžaduje kus osobní statečnosti. Komunisté nejsou žádné politické rychlokvašky, ani konjunkturalisté.

Svým působením je KSČM demokratickou stranou a pevně zakotveným politickým subjektem v současné společnosti. Působení komunistů je však trnem v oku zejména pravicovým stranám a jejich často pochybných sponzorů a chlebodárců. Opakované pokusy a trvající snahy o zrušení komunistické strany, nebo o její postavení mimo zákon, skončily neúspěchem.

KSČM není stranou destrukce!, i když převážně působí v opozici. V nejednom případě dokázala a také dnes dokazuje, že je zodpovědným koaličním partnerem. Povolební vztah politických subjektů ke KSČM je pak zpravidla nejobjektivnějším kritériem, jak vážně to naší političtí odpůrci a oponenti mysleli se svými volebními sliby. Stačí srovnat ostravskou koalici na radnici v letech 2002 až 2006, a koalici současnou, kde například i čelní představitelé Rady města včetně primátora již nejsou členy svých původních stran a do podzimních voleb jdou pod novými prapory.

·      Jenže oponenti KSČM s oblibou argumentují, že vaše strana nemá dostatečný koaliční potenciál a že hlas pro komunisty je vlastně ztracený. Je tomu opravdu tak?

To je spíše přání polistopadových protagonistů a jejich současných nekritických šosáků, jejichž politický intelekt zamrznul v sychravých plískanicích listopadových dnů dvětaosmdessátého. Rozhodujícím koaličním partnerem KSČM je  o b č a n , jeho potřeby a zájmy. Řešení jejich problémů, zejména těch nejpotřebnějších, je páteří politiky KSČM! Podíváme-li se na předvolební sliby kteréhokoliv z „uchazečů o voličské hlasy“, pak všichni slibují dostupné zdravotnictví, školství, bydlení, důstojné stáří, prosperující ekonomiku anebo i boj s korupcí. A mohl bych jmenovat i další body, kde se můžeme shodnout. Zásadní změna ale začíná hned po volbách při sestavování koalic. Zejména pravicové strany se okamžitě  vymezují proti KSČM. Že tomu tak vždycky být nemusí, dokazují už výše zmíněné koalice v období 2002 až 2006. V Zastupitelstvu města Ostravy tehdy tvořily koalici ČSSD, KDU-ČSL, ED a KSČM, v Zastupitelstvu Ostravy-Jih fungovala koalice ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. O jejich výsledcích a stabilitě si dnes mohou tyto radnice nechat jen zdát. V tomto období je úspěšná koalice ČSSD, KSČM a nezávislí v Michálkovicích, kde je starostou komunista Martin Juroška, anebo v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kde koalici tvoří Nezávislí, KSČM a TOP 09 - s místostarostou Jiřím Boháčem (KSČM). Připomínka úspěšné koalice ČSSD a KSČM v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, a to už ve dvou po sobě jedoucích volebních obdobích, by byla jen nošením dříví do lesa. Věřím proto, že voliči 10. a 11. října tyto zkušenosti a fakta vezmou v úvahu. KSČM je opravdu dobrou volbou!!!

 

 

 

·      Nejednou jsi zmínil slovo demokratická, přestože oponenti a političtí protivníci KSČM velmi rádi šíří pravý opak. Tak schválně – jak probíhal výběr a konečná nominace na vaše kandidátní listiny?

Na jasnou otázku, jasná odpověď - DEMOKRATICKY! To znamená, že komunisté vycházeli z návrhů všech 73 základních organizací ve městě Ostravě. ÚV KSČM stanoví zásady pro výběr kandidátů a primárních voleb, Stanovy KSČM stanoví, že kandidátní listiny sestavují a schvalují stranické orgány. Tam, kde je zastupitelstvo v působnosti jedné základní organizace, je to členská schůze, kde jsou dvě základní organizace, tak zpravidla jejich společná schůze, v případě více organizací přichází ke slovu tzv. nominační aktiv. Kandidátní listinu pro Zastupitelstvo města doporučila pracovní skupina, která návrh předložila k projednání a schválení zasedání MěV KSČM, který tak 27. května učinil.

·      S jakým výsledkem?

Ze 23 městských obvodů kandiduje KSČM v 19, plus do Zastupitelstva města Ostravy. Na listinách je 437 kandidátů. Mimoto náš MěV KSČM zabezpečuje kandidátní listiny pro zastupitelstvo obce Vřesina v okrese Nový Jičín a pro město Šenov v okrese Frýdek - Místek. Všechny kandidátní listiny byly v čas a řádně předány k registraci. Po potvrzení kandidátních listin nebyl vznesen žádný protest. Jen pro zajímavost uvádím, že v pěti volebních kampaních za samostatné České republiky bylo za KSČM zvoleno 409 zastupitelů.“

·      Vraťme se ale ke koaličnímu potenciálu KSČM, konkrétně v Ostravě.

„Je pochopitelné, že možnosti plnit své volební programy jsou jiné v koalici a jiné v opozici. Tady rozhoduje ve značné míře volební výsledek. Ale co je ku prospěchu většiny občanů, to naší zastupitelé vždy podpoří, nesmysly odmítnou. Jako příklad bych uvedl navrhovaný de facto prodej společnosti EKOVA, zabývající se výrobou tramvají, přípravu privatizace společnosti OVANET, nebo přípravné kroky k privatizaci ostravského krematoria. Zde je třeba zmínit téměř opoziční souznění s hnutím OSTRAVAK. Tady jdou, alespoň z naší strany, případné ideové rozdíly stranou a rozhoduje výhradně prospěch voličů a občanů

Jestliže polistopadový vývoj nasměroval hospodářský, politický i společenský život úplně jinam, mění se i priority dnešních občanů a jejich pohled na nás. Heslo S lidmi pro lidi vystihuje základní charakteristiku působení KSČM v naší dnešní společnosti.

·      A co někdejší ocelové srdce republiky? To teď tepe velmi zpomaleně, trpí arytmií a nyní mu hrozí i kolaps po ohlášeném uzavření vítkovické ocelárny. Na dlažbě by se mohlo ocitnout přes půl tisícovky hutníků a pracovníků v navazujících provozech. Jak na to KSČM v Ostravě reaguje ve svém volebním programu?

„K danému tématu protiotázka: Kdo má v naší zemi vůbec sílu zvrátit, nebo alespoň nějak  zmírnit takovéto podnikatelské rozhodnutí?! Nejsou-li toho schopny vládnoucí strany v nejvyšších patrech politiky, pak opoziční KSČM v Ostravě má jen velmi omezené možnosti. To není výmluva, to je fakt! Co však můžeme a také nabízíme - to je pomocná ruka těm, kteří o práci přijdou. I proto náš volební program počítá mimo jiné s podporou nejen drobného podnikání formou výhodných nájmů v objektech nebo lokalitách, vytváření nových pracovních míst, zejména ve službách, v četně služeb sociálních. Ale taková řešení se daleko lépe prosazují v koalici než v opozici.

Náš volební program je otevřený. Určitě oprášíme i některé body minulého programu, kde jsme vytyčili požadavek bezplatné městské hromadné dopravy. Vyvolával pochybnosti i posměšky. Ale „ono“ to již funguje a úspěšně i v některých evropských městech, například v estonském Tallinu, nebo belgickém Hasseltu - a dokonce i v sousedním Frýdku-Místku!

 

 

S tím úzce souvisí i úsilí omezit v centru města individuální automobilovou dopravu, nebo  vybudovat síť půjčoven kol. I tohle už v mnoha městech funguje. Dost možná by se přitom podařilo dosáhnout na takzvané evropské peníze.“

·     Jak bude vypadat volební kampaň ostravských komunistů?

„Těžiště bude takříkajíc na ulici, tj. v živém kontaktu s voliči a ostatními občany. K tomu použijeme i petiční stánek. Na středeční odpoledne 1. října připravujeme na Masarykově náměstí předvolební mítink (viz přiložený plakát).

Na setkávání s voliči a občany budou k dispozici tištěné volební materiály, ale i drobné propagační předměty s logem KSČM. A samozřejmě budeme vylepovat plakáty na místech k tomu určených. Občany osloví rovněž vývěsky KSČM. Zájemci mohou využít elektronického kontaktu e-mail: měv.ostrava@kscm.cz, nebo web https://ostrava.kscm.cz. Bude však na organizátorech v jednotlivých městských obvodech, jakou další iniciativu před volbami vyvinou.

Současně s komunálními volbami budou probíhat i volby do Senátu Parlamentu České republiky. V našem případě se to týká volebního obvodu č. 72, který zahrnuje Porubu a přilehlé obce z Opavska. Naším kandidátem je Petr Gajdáček. Má bohaté životní i zastupitelské zkušenosti a kandiduje jako současný předsedu zastupitelů KSČM v Porubě.      I jemu přejeme hodně zdaru!“

Za rozhovor poděkoval Josef Till, Ostrava