Síť sociálních služeb na území města Ostravy

09.05.2013 22:18

 

Město Ostrava je zapojeno do programu komunitního plánování (dále KP) sociálních služeb a souvisejících aktivit a to již ve třetím období. V současnosti probíhají přípravné práce pro  4.KP na období 2015-2018. KP slouží k optimalizaci služeb a s tím i spojených nákladů v této velmi citlivé oblasti. Při přípravě KP spolupracují odborníci v oblasti sociálních služeb s jejich poskytovateli a uživateli, výstup z této spolupráce pak slouží politikům jako podklad pro jejich rozhodování.

Z osobní zkušenosti, jako členky komise sociální rady města, mohu jen potvrdit výbornou úroveň těchto materiálů, na nichž je znát hluboká znalost problematiky a potřeb obyvatel města. Mám za to, že právě tato dokonalá orientace, nám v Ostravě umožňuje udržet úroveň a rozsah poskytovaných služeb i v této době všemožných škrtů a nedostatku peněz na cokoli užitečného.

Pro přehled uvedu několik čísel:

Na území Ostravy je poskytováno 177 sociálních služeb, z toho je 22 příspěvkových organizací jejímž zřizovatelem je město Ostrava, 13 organizací jejímiž zřizovateli jsou jednotlivé městské obvody a 142 organizací pracuje v režimu nestáních neziskových organizací. Poskytované služby jsou dále členěny do několika oblasti jako jsou například senioři, děti a rodina, občané ohroženi sociálním vyloučením a sociálně vyloučeni, romské etnikum a skupiny občanů s různým postižením. V roce 2012 byly tyto služby poskytnuty 23 286 klientům celkem 3 294 zaměstnanci pracujícími v sociálních službách při celkových nákladech 1.190.213.176,- Kč.

 

Dotace

2010

2011

2012

*

SMO

131 606

139 471

147 506

 

MPSV

65 076

56 934

54 698

 

Jak je patrno z tabulky, dotace z ministerstva práce a sociálních věcí se rok od roku snižují, což klade zvyšující se nároky na výdajovou stránku rozpočtu města. Při změně rozpočtového určení daní, které Ostravě snížilo příjmy, je zajímavé i další srovnání dotací z MPSV na jednoho uživatele  příspěvkových organizacích zřízených městem a krajem a to konkrétně v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.

 

Zřizovatel

DS

DZR

*

SMO

32,66

37,03

 

MSK

69,76

81,81

 

Závěrem bych ještě chtěla vyjádřit svůj obdiv a úctu lidem, jež pracují v oblasti sociální péče. Na tyto zaměstnance jsou kladeny vysoké nároky nejen po stránce pracovního nasazení, ale i co se týče kvalifikačních předpokladů. Uvážíme-li průměrnou výši mzdy, za splnění tak vysokých požadavků, není jistě překvapením, že většina pracovníků v sociální sféře jsou ženy. Za jejich namáhavou prácí, která je jim spíše posláním než zaměstnáním, je čeká, místo úcty a vděčnosti, důchod na hranici minima, ale i to je jeden z typických obrazů dnešní doby.

* Údaje v tis.Kč                                                  Yveta Sekerková, zastupitelka SMO