Současná situace v bezpečnostních složkách je nepředvídatelná

08.11.2012 08:57

 

Rozhovor se stínovým ministrem KSČM pro rezort vnitra Zdeňkem Maršíčkem.


Ústřední výbor KSČM se v září zabýval bezpečnostní situací v České republice. Projednávaný dokument je velmi zajímavý a stojí za to se s ním seznámit. Začněme obligátní otázkou: Jak vůbec KSČM hodnotí bezpečnostní situaci za uplynulý rok, tedy od září minulého roku do září toho letošního?

 
Krize vládnutí v ČR vyústila ve stále více rostoucí nedůvěru občanů vůči vládě. Vedle ekonomicko-finančních dopadů krize se závažným stal i způsob jejího vládnutí. Ovlivňování, lobbistické aktivity, korupční prostředí a skandalizace protivníků se staly využívanou metodou politické »nekultury« v zemi. Krize vládnutí se promítá do situace v jednotlivých resortech, Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo obrany ČR nevyjímaje. Reforma Policie ČR, spočívající hlavně v krácení financí, je nesystémová. Výsledkem je změť nesmyslných opatření »na politický efekt«, neřešících však kriminalitu a organizovaný zločin v jeho různých podobách. Tzv. reformy uvnitř bezpečnostních složek často slouží zájmům lobbistických skupin, které tím zahlazují stopy a znemožňují vymahatelnost práva. Vysoká je i míra korupce policistů. Nesystémově působí městská policie prakticky v celé ČR. Nebezpečné může být také povolení tzv. domobrany. Občané vyjadřují velkou nespokojenost s vymahatelností práva. Nastavené právní normy, kromě již uvedeného, v podstatě tolerují otevřený nástup fašismu a projevy neonacismu. Násilí s rasistickým podtextem vůči romské minoritě se daří zmírnit jen s velkými obtížemi. K situaci v ČR nepřispívá stav české justice, aféry soudců a státních zástupců i na nejvyšších postech, ale i nekompetentnost a neprofesionalita některých z nich, snižující kredit této významné součásti společnosti. V mocenských strukturách společnosti sílí antikomunismus, který vyvrcholil snahou o pozastavení činnosti KSČM.
 
 
Ústřední výbor se v tomto dokumentu zabýval situací v bezpečnostních složkách. Šlo vlastně o období, kdy už v něm plně nefiguroval Radek John. Měla změna na postu ministra nějaký pozitivní dopad?
 
Radek John řídil ministerstvo vnitra pouze formálně. O všech důležitých věcech na vnitru rozhodoval Vít Bárta. Ten se měl údajně podílet dokonce na úsporném programu ministerstva vnitra. Aby jeden ministr zasahoval do úspor v jiném resortu je přitom krajně nezvyklé. Po odstoupení Johna nastoupil do funkce ministra vnitra Jan Kubice. Tato změna na postu ministra vnitra rozhodně pozitivní dopad neměla. Během několika dnů odvolal čtyři náměstky z pěti. Jedná se o Moroze, Salivara, France a Vaveru. Jako důvod Kubice uvedl, že po vyhodnocení atmosféry současné vedení na vnitru není schopno vzájemné komunikace. Rozhodujícím ale spíše bylo to, že Salivar jako náměstek Ivana Langera měl na starosti vnitřní bezpečnost a znal tehdejší poměry u Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, kterému v té době velel Jan Kubice. Nevím, zda pan ministr pochopil, že ministerstvo vnitra není pouze policie a Hasičský záchranný sbor. Proto je těžko pochopitelné, že odvolal náměstka Františka Vaveru, který je odborníkem na státní správu.
 
Rozpaky také budí skutečnost, že si do vedení vnitra Jan Kubice přivedl jednoho ze svých nejbližších přátel, expolicistu Jaroslava Hrušku. Bývalý vedoucí týmu Pokr byl jmenován náměstkem ministra vnitra.Sporná je i odbornost pana ministra Kubiceho a problematické je také jeho dřívější působení na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Zkvalitnění práce policie neprospěl ani jeho vztah s bývalým policejním prezidentem Lessym, kterého sami policisté hodnotili kladně. Z výše zmíněného tedy vyplývá, že k žádné pozitivní změně nedošlo.
 
 
A jak jste vlastně situaci v bezpečnostních složkách hodnotili?
 
Dalo by se říci, že současná situace v bezpečnostních složkách je nepředvídatelná. Z toho vyplývá i naprostá nejasnost dalšího vývoje bezpečnostní situace. Nejprve ministr Langer neustálými a neuváženými reorganizacemi policii prakticky rozvrátil, a v současné době ministr Kubice, který podléhá úsporným opatřením Nečasovy vlády, decimuje policii omezováním financí. Policii neprospěly ani neustálé dohady mezi ministrem vnitra Kubicem a policejním prezidentem Lessym, které vyvrcholily tím, že Petr Lessy byl obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby a z pomluvy a byl mu ukončen služební poměr. Tato situace v policii v posledních letech nahrává zločincům tím, že se snižuje objasněnost a celková výslednost činnosti policie. Svůj podíl na tomto trendu má i odchod zkušených policistů do civilu. Místo nich přišli nezkušení nováčci či místa zůstala už neobsazená. Na druhé straně se policii podařilo rozkrýt několik korupčních kauz veřejně činných osob, které jsou citlivě vnímány a které vyvolaly, zdá se, paniku v politických (vládních) kruzích. Soudy, státní zastupitelství a policie byly zejména »díky« pravicovým politikům dlouhou dobu »mimo provoz« v boji s korupcí v politických kruzích.
 
 
Došlo ke zvýšení trestné činnosti anebo naopak k jejímu zmenšení? A jaké příčiny tento vývoj ovlivnily?
 
Meziroční rozdíly v registrované kriminalitě vykázaly nárůst zejména mravnostní trestné činnosti, která stoupla o více než 15 procent, o 7,5 procenta pak vzrostlo také násilné jednání. Počet spáchaných vražd se meziročně nezměnil. Nejvíce zločinů pak stejně jako v roce 2010 patří do škatulky majetkové trestné činnosti, v roce 2011 jich bylo napácháno 203 675, tedy jen o 42 skutků méně než v předešlém roce. Majetková trestná činnost tak podílově představuje více než 64,2 procenta z kriminálních skutků. Největší podíl v ní s počtem 179 592 zastupují krádeže, následuje poškození cizí věci s více než 12 tisíci případy. Nejvíce případů týkajících se trestného činu korupce policie zaregistrovala ve formě podplácení, bylo jich o 36 procent více než v roce 2010, celkem tedy 169. Následuje přijímání úplatků, které vzrostlo dokonce o více než 60 procent. V roce 2011 policie stíhala na 114 975 lidí, z nichž 99 715 bylo mužů a 15 260 žen. Z celkového počtu stíhaných osob policie registrovala 7473 cizinců a 5606 dětí. Recidivisté tvořili skoro polovinu, 48,5 procenta. Je nutné podotknout, že vykázané počty trestných činů však mohou být výrazně zkresleny, je totiž velmi pravděpodobné, že významné procento trestných činů občané, v důsledku ztráty důvěry v policii a její schopnosti a ochotě trestnou činnost objasňovat, ani policii neoznámí.
 
 
Jak ovlivnil vznik Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) práci policie? Veřejnost ji většinou vnímá jako prodlouženou ruku současného ministra. Je to skutečně tak?
 
Při porovnání rozsahu práv a povinností jednotlivých bezpečnostních sborů zjistíme, že vznikem GIBS vznikl organizační celek, který nejen že může laicky řečeno »vše«, má vstup do informačních systémů (ty jsou ve stupni utajení většinou minimálně důvěrné), ale i vstup do systému policejních a ostatních útvarů, kde se ukládá poznatkový fond. Nevznikl zákonný důvod, aby GIBS nabývala, držela a přechovávala nebezpečné látky pro účel výuky a výcviku, expertizní anebo znalecké činnosti nebo pro výkon jiné činnosti v rámci plnění úkolů. To náleží kriminalistickému ústavu; výuku a výcvik mohly provést ostatní složky Policie ČR. Není také jasné, proč mohou příslušníci GIBS vstupovat do živnostenských provozoven. To může bez problémů zajistit Policie ČR.
 
Vzhledem k tomu, že jde o vznik nového bezpečnostního sboru, který je samostatnou organizační složkou státu, chybí hlubší ekonomická analýza, což v současné nedobré ekonomické situaci je docela závažný problém. GIBS musí být lépe chráněna před politickým ovlivňováním. Proto podporujeme návrh novely tohoto zákona, který se týká zejména způsobu výběru a jmenování ředitele tohoto bezpečnostního sboru. KSČM již v minulosti navrhovala postup, který by řešil současný stav a vytvořil dostatečný prostor pro přípravu kvalitního zákona o GIBS.
 
 
V současné době je »hitem« korupce vládních úředníků a vlastně díky Rathově aféře i funkcionářů komunálních. Vláda si dokonce vypracovala jakýsi scénář boje s korupcí, který stále inzeruje místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Jak KSČM vnímá tuto problematiku?
 
KSČM má ve svém programu boj proti korupci jako jeden z hlavních bodů. Je také ochotna podporovat taková protikorupční opatření, která povedou ke zlepšení stavu v této oblasti. Má na to plné právo, nikdo z jejích politiků nebyl namočen do žádné korupční aféry. Karolína Peake prohlašovala, že do protikorupčního týmu chce přivést odborníky, tedy některé lidi, kteří se problematikou zabývali na ministerstvu vnitra. Dnes s korupčními praktikami bojuje po boku například Alexandra Vondry (ODS) nebo Miroslava Kalouska (TOP 09). Domnívám se, že jmenování Vondry a Kalouska do tohoto výboru je přímo výsměch občanům této země, zvláště když Vondra dosud uspokojivě nevysvětlil kauzu Promopro, na které má svůj podíl i Kalousek, který také navíc neobjasnil pochybná výběrová řízení v době, kdy působil na ministerstvu obrany. Přitom zájem stát se členkou výboru měla i předsedkyně vládní Rady vlády pro lidská práva Monika Šimůnková. Odmítnuta byla s tím, že členy výboru musí být - s výjimkou výkonného místopředsedy - jen členové vlády.
 
Komunistická strana Čech a Moravy se staví za ochranu ekonomických zájmů státu, potírání korupce a projevů byrokratismu, zejména zavedením majetkových přiznání a důsledným posuzováním střetu zájmů. KSČM mj. usiluje o řádnou evidenci a ochranu majetku, uvážlivé hospodaření, prověření účelnosti uzavřených hospodářských smluv, posilování antikorupčních orgánů a antikorupční legislativy, prevenci střetu zájmů a větší transparentnost a posílení kontroly.
 
 
S tím ovšem souvisí i problematika organizovaného zločinu. Došlo tady k nějakému posunu oproti minulosti?
 
Mohu říci, že po nástupu ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty se situace personálně stabilizovala a útvar má i výsledky. V budoucnu se bude potřeba ještě více zaměřit na lepší koordinaci jednotlivých útvarů. To znamená Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, Národní protidrogové centrály a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality.
 
 
Jak je to s prací městské policie a jejími úlohami? Plní je, anebo se spíše snaží zasahovat do práce policie státní?
 
Městská a obecní policie plní úkoly při zajištění veřejného pořádku a dodržování vyhlášek v obcích. Úroveň její činnosti závisí od úrovně řízení ze strany obecních a městských úřadů, ale také od součinnosti s Policií ČR. Přesto, že postavení a pravomoci Policie ČR a městské a obecní policie jsou stanoveny zákony, objevují se snahy suplovat úbytek státních policistů strážníky a posilováním jejich pravomocí. Jsou snahy o rozšiřování a posilování pravomocí, dalšího vyzbrojování a speciálního školení strážníků, či vyčleňování sborů, které by se měly stát základem jakési speciální zásahové jednotky. Tito strážníci vycvičení ve střelbě a sebeobraně by měli suplovat Policii ČR a například dohlížet na konání nejrůznějších rizikových podniků. Extrémem pak jsou snahy o nahrazování Policie ČR a městské či obecní policie tzv. domobranou, organizovanou na bázi občanských společností. Podle KSČM je nutné hledat odpověď na otázku, jak v budoucnu řešit postavení a pravomoci obecních a městských policií, zvýšení jejich vlivu na prosazování veřejného pořádku v obcích, ale v rámci jim stanovených pravomocí. Cílem je pak kvalitnější městská policie, která bude skutečně zabezpečovat dodržování veřejného pořádku v úzké spolupráci s Policií ČR.
 
 
Nečasova vláda svými balíčky a snižováním platů například hasičů tvrdě zasáhla do integrovaného záchranného systému. Jak se to ve sledovaném období podle KSČM projevilo?
 
Snížení prostředků pro složky IZS a existenční nejistota příslušníků a členů těchto složek vede k předčasnému odchodu zkušených příslušníků ze zásahových jednotek požární ochrany a obecně z výkonu služby. Česká republika je jednou z posledních zemí EU, která nemá vybudován polygon pro praktický výcvik složek IZS a příprava projektu k jeho vybudování byla zastavena. Nehledá se možnost vybudování takového polygonu při stávajících školách požární ochrany například ve spolupráci s Armádou ČR.
 
 
A konečně, co je v této oblasti prioritou KSČM?
 
KSČM bude mimo jiné usilovat o zachování základní podmínky plošného rozmístění sil a prostředků požární ochrany pro poskytnutí pomoci občanovi v nouzi a garantovat poskytnutí pomoci v odpovídající optimální době, tj. maximálně do 15 až 25 minut v závislosti na stupni nebezpečí území. Bude podporovat zavedení obdobného systému i u zdravotní záchranné služby, obnovu mobilní požární techniky, věcných prostředků požární ochrany (PO) a vybavení jednotek PO ochrannými prostředky v návaznosti na druh nebezpečí v předpokládaném hasebním obvodu a úkolech jednotek PO. Současně bude podporovat převod mobilní požární techniky z HZS ČR pro dobrovolné jednotky PO obcí, vytvoření zákonných podmínek pro uvolňování zaměstnanců pro práci v dobrovolných jednotkách záchranných složek IZS.
 
KSČM bude podporovat přerozdělení prostředků určených na zahraniční mise Armády ČR ve prospěch ochrany obyvatelstva před následky mimořádných událostí a krizových situací a na vybavení základních záchranných složek IZS. Bude také podporovat rozšíření možností odborné přípravy nových příslušníků a členů záchranných složek IZS výstavbou výcvikového polygonu u jedné ze současných odborných škol a zvýšení početních stavů zásahových jednotek PO na úkor řídicích složek HZS ČR.
 
 
Autor: Jaroslav KOJZARZdroj: Haló noviny