Teze volebního programu KSČM pro Ostravu

07.07.2014 06:58

Správa města Ostravy

·        Reforma řídicí a územní struktury města s cílem jejich zjednodušení a zefektivnění (není 23 radnic mnoho?)

 

Kvalitní bezplatná městská hromadná doprava v Ostravě

·        Postupné zavedení bezplatné MHD pro občany města

 • Náprava necitlivých rušení linek MHD z tohoto volebního období (101, apod.)

·        Zvyšování podílu ekologicky šetrných vozidel v MHD

 

Bezpečnost

·        Posílení hlídkové činnosti městské policie

 • Zákaz hazardu v Ostravě
 • Rozšíření kamerových systémů
 • Asistenti městské policie z řad občanů pro řešení situace v rizikových lokalitách

·        Využití všech možností pro zrušení ubytoven vydělávajících na odporně nastaveném sociálním systému

 

Pracovní místa v Ostravě

·        Podpora perspektivních středních podniků formou nabídky pozemků či prostor pro podnikání s podílem na zisku takových podniků

 • Podpora podniků zaměstnávajících hendikepované občany
 • Podpora výrobních družstev
 • Zaměstnávání lidí v oblasti služeb občanům (služby pro seniory, volnočasové aktivity pro děti apod.) a v oblasti údržby veřejných ploch kvalifikovanou a odborně způsobilou městskou společností

·        Založení podniků ve vlastnictví města v oborech nevyžadujících vysoké počáteční investice s perspektivou rozvoje

 

Bike Sharing v Ostravě   (určitě počeštit!!!)

·        Vybudování systému půjčování kol v Ostravě

 

Zábavní park v Ostravě

·        Vymezení vhodné lokality a její nabídka investorovi pro vybudování velkého zábavního parku nejen jako relaxace pro občany, ale i jako

 

Ne rozprodeji veřejného majetku

·        Zabránit tendencím prodeje městských podniků (Krematorium, Nemocnice, OVANET, apod.)

 • Udržet v majetku města stávající bytový fond

·        Neprodávat developerům atraktivní a strategické pozemky bez záruky jejich rychlého využití

 

Zabezpečení oprav komunikací

·        Navýšení rozpočtu na opravy chodníků a komunikací v Ostravě, které jsou mnohde ve stavu blížícím se havárii

 

Koncepčnost a hospodárnost v Ostravě

·        Zajištění koordinace jednotlivých akcí v oblasti údržby majetku města

 • Řádná administrace zakázek, přísné sankce, minimalizace víceprací
 • Větší koordinace v oblasti získávání dotací – zřízení pracoviště, které bude tuto oblast zabezpečovat pro město, jím zřízené organizace i městské obvody

·        Nepodlehnout dotačnímu otroctví, kdy je žádáno i o dotace na záležitosti, které nemají podstatný vliv na zvýšení kvality života v Ostravě

 • Posouzení racionality v oblasti městských grantů, jejich konkretizace v návaznosti na předem stanovené cíle v jednotlivých podporovaných oblastech, popř. nahrazení jinými mechanismy, které povedou k jejich dosažení

·        Reforma v oblasti městských společností s cílem snížení jejich počtu (kulturní zařízení, komunální služby) a případně změny právní formy na příspěvkové společnosti (tam, kde je to účelné)

 

Rozpočtová politika města

·        Reforma finančních vztahů mezi městem a městskými obvody: nové vymezení transferů pro městské obvody zohledňující více parametrů; daň z nemovitosti, apod.

 • Zrušení místního poplatku za komunální odpad a současné zvýšení daně z nemovitosti
 • Využití případných úvěrů výhradně na předfinancování projektů tak, aby se nezvyšovalo zadlužení města
 • Postupné snižování podpory soukromým subjektům v oblasti sportu rozložená tak, aby se tyto subjekty mohly na sníženou podporu města adaptovat

·        Postupná redukce dotací subjektům, jejichž zřizovatelem jsou církve

 

Ovzduší

·        Tlak na znečišťovatele z pozice města jako účastníka správních řízení

 • Regulace automobilové dopravy v obdobích se zhoršeným ovzduším
 • Systém inteligentního řízení dopravy na nejvíce vytížených komunikacích
 • Stanovení podmínek pro zmírňování prašnosti při stavebních pracích a přepravách sypkých materiálů
 • Včasné odklízení posypového materiálu po zimní údržbě
 • Pravidelné čištění všech místních komunikací
 • Pravidelné letní kropení prašných cest
 • Vhodná výsadba zeleně podél komunikací

·        Dotace, popř. půjčky na výměnu domovních zdrojů vytápění, zejména v neznečištěnějších oblastech města

 

Odpady

·        Dostavba chybějících kanalizací v Ostravě

 • Levný odvoz odpadních vod pro občany, které město nenapojilo na kanalizaci, a kteří platí stočné
 • Rozšíření sítě sběrných dvorů v Ostravě
 • Zpřístupnění sběrných dvorů pro odložení veškerého nebezpečného odpadu na území SMO bez ohledu na osobu a místo bydliště osoby

·        Zajištění častějšího přistavování kontejnerů na velkokapacitní odpad

·        Opatření podporující větší třídění odpadu

 

Vzdělávání

·        Kapacity v MŠ uzpůsobovat tak, aby bylo možno uspokojit všechny rodiče

 • Příspěvky na ozdravné pobyty dětí v MŠ a ZŠ, tak, aby se každé dítě mohlo dostat na pobyt nejméně jednou během školní docházky
 • Podpora technického vzdělávání na základních školách – školní dílny, dotace na technické a vědecké kroužky
 • Podpora jazykového vzdělávání na ZŠ formou úhrady nákladů na literaturu a rodilé mluvčí

·        Pořádání městských soutěží pro děti v různých oblastech poznání

 

 

Zábava, kultura, sport

·        Promyšlená podpora kulturních akcí pro veřejnost (festivaly, přehlídky, soutěže apod.)

 • Podpora amatérským kulturním souborům
 • Zabezpečení otevřenosti školních hřišť pro veřejnost
 • Koncepční výstavba sportovních ploch pro veřejnost ve městě (venkovní posilovny, skate parky, kurty, cyklistické dráhy, apod.) vzhledem k dostupnosti pro občany z různých částí města
 • Zvýšení podpory pro tělovýchovné subjekty pracující s mládeží
 • Podpora tělovýchovných kroužků na školách
 • Dotace na modernizaci sportovišť amatérských klubů
 • Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež jak prostřednictvím podpory dětských a mládežnických organizací, tak i prostřednictvím vzniku a provozu center volného času dětí a mládeže
 • Další rozvoj zoologické zahrady

·        Dotace pro dětské kolektivy pořádající akce pro své spoluobčany

 

Sociální oblast a bydlení

·        Maximální pokrytí sociálních služeb městskými organizacemi

 • Zvýšení počtu bytů s doprovodnými sociálními službami pro seniory
 • Vytvoření institutů „městských ombudsmanů“, na které by se mohli občané obrátit s problémy v oblasti bydlení, ochrany spotřebitele a sociálních věcí
 • Podpora volnočasového vyžití seniorů

·        Podpora pracovního zařazení zdravotně znevýhodněných občanů