Ustavující zasedání městského výboru

02.03.2018 21:04

Ustavující zasedání městského výboru

Nový, městskou konferencí zvolený městský výbor, se sešel na svém prvním zasedání 26. února 2018. Na konferenci se, kvůli časovým průtahům a vypršení doby pronájmu nestihl sejít. Šestnáctidenní prodleva mezi konferencí a městským výborem byla využita pro přípravu celé řady podkladů tak aby neproběhlo jen klasické ustavující zasedání, které zvolí místopředsedu a stanoví další termín zasedání, ale aby se MěV pustil rovnou do plnohodnotné práce.

 

 

Volba místopředsedů

 

Na úvod svého jednání městský výbor zvolil dva své místopředsedy. Místopředsedou pro vnitrostranické otázky, ekonomiku a správu majetku se stal s. Zbyněk Šebesta a místopředsedou pro vnější politickou činnost byl zvolen s. Vít Macháček. Oba patří mezi aktivní a zkušené funkcionáře a jsou také velmi aktivními členy městského zastupitelstva.

Zvoleni byli i noví předsedové komisí. Předsedkyní komise mládeže se stala s. Jaromíra Valder Jakubcová, která tuto funkci již vykonávala, do čela komise pro vnitřní život strany byl znovu zvolen s. Josef Graňák a v čele komise ideologické bude stát s. Jan Havelka Pokud jde o složení komisí, dostali jejich předsedové za úkol po projednání s ObKR a předsedou MěV navrhnout doplnění svých komisí.

 

Celoměstské porady předsedů

 

Městský výbor rozhodl o častějších celoměstských poradách předsedů. V prvním pololetí se budou konat hned dvě. Za místo byl zvolen Dům Techniky Ostrava. První celoměstská porada předsedů je naplánována na 3. dubna a měla by probrat přípravu na volby, seznámit s přístupem KSČM k vodárenství v Ostravě a aktivitách městských zastupitelů ve prospěch získání kontroly nad vodovody a kanalizacemi, popř. probrat další aktuální problémy. Druhá celoměstská porada je pak plánována na 5. června a věnována bude kromě voleb (program, kampaň) také výsledkům sjezdu. Záměrem je rovněž na každé celoměstské poradě prezentovat informaci o řešení a využití podnětů z členské základny.

 

Městský výbor jednou měsíčně

 

MěV schválil plán práce, který počítá s měsíční frekvencí jednání. Je logické, že vzhledem k blížícím volbám do zastupitelstev a do Senátu PČR je velká část jejich programu věnována právě této problematice. Musíme naplnit, projednat a schválit kandidátky do jednotlivých zastupitelstev, volební program, vymyslet volební kampaň a následně jí i realizovat. V programu však neschází také jiné body, jako změna organizačního řádu, rozpracování závěrů konference a vyhodnocení diskuze na ní či přístupy KSČM k městskému vodárenství. Současně lze počítat s tím, že program jednotlivých zasedání bude rozšířen o materiály a podněty vzešlé z komisí, ObKR, ale také třeba o stanoviska KSČM Ostrava k aktuálním problémům.

 

Vyhodnocení průběhu konference

Mimo výše uvedené projednal MěV také materiály organizační povahy, jako přípravu MDŽ, přípravu setkání s předsedou strany s. Filipem a rovněž vyhodnocení průběhu konference.

V rámci hodnocení průběhu konference nebyly hodnoceny její závěry, jejichž rozpracování a současně vyhodnocení diskuze budou provádět následující zasedání městského výboru. Předmětem projednání byly zejména organizační nedostatky a to s cílem, abychom se jich příště, pokud možno, vyvarovali. Jako chybné bylo vyhodnoceno to, že nebyla respektována vůle posledního zasedání městského výboru, který schválil usnesení, že volební řád na konferenci bude obsahovat možnost volby celého nového MěV.

Na schůzkách delegátů byl však rozdán volební řád, který předpokládal potvrzování stávajícího MěV s volbou pouze uvolněných míst. Ačkoliv si sami delegáti na jednotlivých schůzkách vyžádali volbu celého MěV, stala se tato skutečnost zdrojem mnohých nedorozumění či komunikačních šumů, které zbytečně narušily úvod konference.

Kromě toho byly zbytečně volby rozděleny do několika kol, přičemž se všechny tajná hlasování mohla odehrát najednou. Nakonec vlastně proběhlo fakticky více částí voleb, než předpokládal volební řád, za což mohla jak pomalá technika, tak i ne příliš přehledné podklady pro předsedy komise a řídící konference. Dohnání časového skluzu pak nepomohla ani sčítací metoda, kdy namísto klasického čárkování, které známe z volebních komisí, byly hlasy sčítány pomocí počítače.

Městský výbor schválil materiál, který tyto chyby vyjmenovává a ukládá získané poznatky uplatnit při přípravě příští městské konference.

Postup přípravy voleb

 

Městský výbor rovněž rozhodl o postupu přípravy voleb. Ze schváleného materiálu plynou povinnosti i pro základní organizace, ať již při sběru námětů do volebního programu, dalších návrhů na kandidáty do zastupitelstev či delegování našich zástupců do okrskových volebních komisí. Pro velkou důležitost je pod tímto článkem umístěn souhrn úkolů pro ZO a termínu jejich splnění.

Martin Juroška, předseda MěV