VIII. SJEZD KSČM „OČIMA" NEJSTARŠÍHO OSTRAVSKÉHO DELEGÁTA

04.06.2012 20:46

 

Snaha o co nejsrozumitelnější a nejvýstižnější seznámení stranické i nejširší veřejnosti s představami KSČM jak lze reálně řešit současné celospolečenské problémy a postupně se s nimi vypořádat. Účastníci sjezdu obdrželi v knižní podobě rozpracované závěry předcházejícího VII. sjezdu a obsahové dokumenty, které byly přijaty v období let 2008 až 2012 a jsou stále aktuální.

V písemných podkladech pro sjezd jsou shrnuty zkušenosti z činnosti strany v uplynulém období i náměty pro zaměření naší činnosti. O faktech a argumentech v nich obsažených je zapotřebí nejen informovat, ale v každodenní masové politické práci zobecněné poznatky co nejvíce využívat a uplatňovat.

Považuji za správné a velmi prospěšné, že se KSČM aktivně podílí v rámci občanských iniciativ na činnosti Spojenectví práce a solidarity, což je v podkladech pro delegáty sjezdu na konkrétních příkladech doloženo.

Co jsem od sjezdu očekával a jak tato očekávání naplnil?

Sjezdové jednání umožňuje i rozsáhlou výměnu zkušeností ze stranické práce a našeho působení mezi veřejností v celé České republice. Delegáti tak mají nejen jedinečnou příležitost ověřit si vlastní poznatky a porovnat je s ostatními, ale získat mnoho dalších námětů, jak lze tuto jinak nenahraditelnou činnost prohlubovat.

Ve všech vystoupeních zaznívala velká starost o řešení problémů neprivilegovaných vrstev společnosti a o zabezpečení budoucnosti KSČM, včetně práce s mladou generací. Došlo k jednoznačné shodě, že mezi hlavní cíle patří porážka současné vlády pravice, uskutečnění nových voleb a ustavení vlády, která bude respektovat zájmy většiny občanů České republiky.

Jsem přesvědčen, že sjezd ve svých závěrech obsáhl všechny palčivé problémy současnosti a poskytl mnoho inspirativních podnětů pro jejich řešení.

Jak na mne zapůsobila celková atmosféra sjezdu?

Počínaje II. sjezdem KSČM v Kladně v roce 1992 jsem byl delegátem i dalších sjezdů, a tak mohu jejich průběh srovnávat. Nelze opomenout, že každý sjezd probíhá za konkrétní společensko-ekonomické situace a je atmosférou jejích problémů i dopadů poznamenán. Všechny sjezdy přijatými dokumenty reagovaly na stav v české společnosti a předkládaly odpovídající postupné kroky k nápravě.

Dlouhodobě se nám nedaří veřejnost o správnosti našich návrhů dostatečně informovat a získávat ji pro jejich podporu. Silně tomu napomáhá pravicí podporovaná mediální diskriminace KSČM. Návody, jak lze i za takové situace postupovat, můžeme získávat studiem činnosti našich předchůdců z období před druhou světovou válkou, která spočívala v každodenním osobním kontaktu s občany.

Také VIII. sjezd, konaný v historii KSČM již podruhé v Liberci (poprvé to byl IV. sjezd v roce 1995), se vyznačoval výraznou optimistickou a pracovní atmosférou.

Jak naložím s poznatky a zkušenostmi, které jsem na sjezdu získal?

Podstatné informace o sjezdovém jednání a schválených dokumentech jsou publikovány v Haló novinách. Nejbližším úkolem každého delegáta sjezdu je nenechat si získané informace a poznatky pro sebe, ale seznámit s nimi především členy ve vlastní i dalších základních organizacích. Proto na červnové poradě předsedů ZO na OKV KSČM Ostrava 3 projednáme termíny a účast delegátů na členských schůzích a připomeneme úkol doplnit vlastní plány činnosti o sjezdové závěry.

Nesmíme zapomenout informovat i naše členy zastupitelstev a sympatizanty, kteří působí v organizacích, jejichž zaměření jsou blízká naším názorům. V přípravě na blížící se volby na podzim letošního roku bude zapotřebí plně uplatnit osobní agitaci, která je nezastupitelná. V diskusích s voliči půjde o to, přesvědčivě objasňovat politiku KSČM a požádat o podporu našich volebních programů i kandidátů s cílem získat početnější zastoupení v zastupitelstvu kraje i Senátu, abychom mohli své záměry realizovat.

Sjezdové závěry se netýkají jen letošního roku, ale mají dlouhodobou platnost. Proto se jimi budeme průběžně zabývat a prakticky je zabezpečovat i v dalších letech.

                                                                      Pavel Holas, delegát VIII. sjezdu KSČM

Diskusní téma: VIII. SJEZD KSČM „OČIMA" NEJSTARŠÍHO OSTRAVSKÉHO DELEGÁTA

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek